Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dekalog - droga ku wolności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-DEK
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dekalog - droga ku wolności
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie ma.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładach – 30

- przygotowanie lektur - 10

- przygotowanie do kolokwiów - 20


Łącznie: 60 godz. (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu zagadnień wstępnych takich jak nazwa, struktura, geneza, funkcje i sankcje oraz pozytywne znaczenie Dekalogu. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W2: Charakteryzuje znaczenie wiary, nadziei i miłości w życiu chrześcijańskim oraz wykroczenia przeciwko tym cnotom jak również społeczne znaczenie religii. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W3: Omawia takie zagadnienia jak: znaczenie imienia w starożytnym Izraelu. Imię Boże objawione w Starym i Nowym Testamencie. Przedstawia znaczenie imienia chrześcijańskiego oraz różne formy jego nadużywania. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W4: Omawia teologiczny sens szabatu oraz chrześcijańskiej niedzieli. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W5: Charakteryzuje rodzinę chrześcijańską oraz wspólnotę narodową, chrześcijańską koncepcję władzy. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W6: Przedstawia zagadnienia wartości życia, poszanowania zdrowia, ochrony uprawnionej, zabójstwa zamierzonego, przerywania ciąży, eutanazji, samobójstwa. Wyjaśnia zagadnienie transplantacji narządów. Prezentuje kwestię wojny i troski o pokój. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W7: Przedstawia powołanie do czystości oraz wykroczenia przeciwko niej, jak również zagadnienie miłości małżeńskiej. KW_07 ( H2A_W04; H2A_W05)

W8: Omawia zagadnienie indywidualnego i społecznego charakteru własności prywatnej, poszanowanie stworzenia, zagadnienie działalności gospodarczej oraz sprawiedliwości społecznej. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)

W9: Prezentuje zagadnienie życia w prawdzie, elementy etyki mediów oraz zagadnienie ochrony sekretu. KW_07 (H2A_W04

H2A_W05)

W10: Omawia zagadnienie moralności ludzkiej płciowości. KW_07 ( H2A_W04; H2A_W05)

W11: Wyjaśnia zagadnienie nieładu pożądliwości w postaci chciwości, zazdrości, oraz etykę posiadania. KW_07 (H2A_W04; H2A_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student nabywa umiejętności posługiwania się zasadami moralnymi z zakresu moralności życia indywidualnego i społecznego zawartymi w Dekalogu. K_U01; (H2A_U01)

U2: Dokonuje moralnej klasyfikacji zachowań i decyzji odnoszących się do Boga i zawartych w pierwszej tablicy Dekalogu jak również odnoszących się do człowieka i siebie samego zawartych w tablicy drugiej K_U01; (H2A_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K2: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy – zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne – związane z życiem indywidualnym i społecznym K_K06 (H2A_K04)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące – pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład konwencjonalny


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z zagadnieniem Dekalogu. Następnie prezentowane są kwestie moralne związane z poszczególnymi przykazaniami z uwzględnieniem ich ważnej roli w realizacji wolności.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: nazwa dekalogu, jego struktura, geneza, treść i atrybuty, cel, funkcje i sankcje, relacja prawa wiecznego do naturalnego i objawionego. Następnie omówiona zostanie treść poszczególnych przykazań.

2. W pierwszym zwróci się uwagę na znaczenie wiary nadziei i miłości w życiu chrześcijańskim oraz wykroczenia przeciwko wierze.

3. W drugim znaczenie imienia JAHWE, imienia Jezus oraz znaczenie imienia chrześcijańskiego.

4. W trzecim świętowanie szabatu a następnie niedzieli chrześcijańskiej.

5. W czwartym relacje i moralne powinności pomiędzy członkami rodziny, kwestia władzy, narodu.

6. W piątym zagadnienie szacunku dla życia i jego ochrony.

7. W szóstym temat miłości małżeńskiej.

8. W siódmym kwestia własności i powszechnego przeznaczenia dóbr, sprawiedliwości społecznej.

9. W ósmym życie w prawdzie.

10. W dziewiątym temat ludzkiej seksualności.

11. W dziesiątym problem nieładu pożądliwości.

Literatura:

Katechizm Kościoła Katolickiego

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła

J. Salij, Dekalog, Poznań 1989

H. Muszyński, Dekalog, Gniezno 1993

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student:

Po ukończeniu wykładu student:

W1: Zna takie zagadnienia jak nazwa Dekalogu, jego struktura, geneza, treść i atrybuty oraz funkcje i sankcje. K_W07

W2: Zna zagadnienie relacji między prawem wiecznym a prawem naturalnym i objawionym. K_W07

W3: Referuje znaczenie wiary, nadziei i miłości w życiu chrześcijańskim, prawdziwą służbę Bożą wyrażającą się w adoracji, modlitwie, ofierze, przyrzeczeniach i ślubach, wykroczenia przeciw wierze w postaci zabobonu, bałwochwalstwa, wróżbiarstwa i magii, bezbożności, ateizmu i agnostycyzmu. K_W07

W4: Omawia takie zagadnienia jak znaczenie imienia w starożytnym Izraelu, objawienie imienia Bożego, teologiczne znaczenie imienia JAHWE, zakaz niegodnego posługiwania się imieniem Boga. Następnie przedstawia zagadnienie Imienia Bożego w Nowym Testamencie, używanej przez Chrystusa samoobiawieniowej formy „Ja Jestem”, znaczenie imię „Jezus”, imię Boże w modlitwie Ojcze nasz. Przedstawia różne formy nadużywania Imienia Bożego w postaci krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa, powoływania się na Boga dla realizacji celów doczesnych. Przedstawia znaczenie imienia chrześcijańskiego. K_W07

W5: Wskazuje najstarsze teksty biblijne odnoszące się do obowiązku świętowania szabatu, omawia teologiczny sens szabatu, relację Jezusa i Apostołów do szabatu, przejście od szabatu do chrześcijańskiej niedzieli. Następnie omawia teologiczne znaczenie niedzieli. Następnie przedstawia formy świętowania Dnia Pańskiego K_W07

W6: Przedstawia rodzinę w planie Bożym, relację między rodziną a społeczeństwem, obowiązki członków rodziny, chrześcijańską koncepcję władzy, obowiązki władzy i obywateli. K_W07

W7: Przedstawia zagadnienia wartości życia, ochrony uprawnionej, zabójstwa zamierzonego, przerywania ciąży, eutanazji, samobójstwa. Omawia zagadnienia poszanowania zdrowia: higieny, wypoczynku, zdrowego stylu życia, rolę sportu. Wymienia i szczegółowo omawia zagrożenie zdrowia i życia w niektórych formach uzależnień. Wyjaśnia zagadnienie eksperymentów medycznych, transplantacji narządów jak również naruszanie integralności ciała w postaci okaleczania, kastracji, sterylizacji. K_W07

W8: Przedstawia powołanie wszystkich do czystości, wykroczenia przeciwko niej, zagadnienie miłości małżeńskiej oraz wykroczenia przeciwko godności małżeństwa. K_W07

W9: Omawia zagadnienie własność prywatnej i powszechnego przeznaczenie dóbr, poszanowanie dóbr drugiego człowieka i poszanowanie integralności stworzenia, działalność gospodarczą i sprawiedliwość społeczną, solidarność między narodami, opcję preferencyjną na rzecz ubogich. K_W07

W10: Prezentuje zagadnienie życia w prawdzie, wykroczenia przeciwko prawdzie, poszanowanie prawdy, elementy etyki mediów i etyki dziennikarskiej. K_W07

W11: Omawia zagadnienie czystości serca, walkę o czystość, ludzką seksualność, wychowanie seksualne oraz problem pornografii. K_W07

W12: Wyjaśnia zagadnienie nieładu pożądliwości: chciwość, zazdrość, ubóstwo serca, kwestię więcej „mieć” czy bardziej „być”. K_W07

Efekty kształcenia – umiejętności U1: Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia dyskusji światopoglądowej z wykorzystaniem wiedzy obejmującej zagadnienie mieszczące się w Dekalogu.

K_U09

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1: Prawidłowo rozstrzyga dylematy moralne życia indywidualnego i społecznego w oparciu o zasady Dekalogu.

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach oraz kolokwium w oparciu o materiał przedstawiony na wykładzie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Łużyński
Prowadzący grup: Wiesław Łużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Łużyński
Prowadzący grup: Wiesław Łużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Łużyński
Prowadzący grup: Wiesław Łużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje najpierw zagadnienia wstępne związane z zagadnieniem Dekalogu. Następnie prezentowane są kwestie moralne związane z poszczególnymi przykazaniami z uwzględnieniem ich ważnej roli w realizacji wolności.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: nazwa dekalogu, jego struktura, geneza, treść i atrybuty, cel, funkcje i sankcje, relacja prawa wiecznego do naturalnego i objawionego. Następnie omówiona zostanie treść poszczególnych przykazań.

2. W pierwszym zwróci się uwagę na znaczenie wiary nadziei i miłości w życiu chrześcijańskim oraz wykroczenia przeciwko wierze.

3. W drugim znaczenie imienia JAHWE, imienia Jezus oraz znaczenie imienia chrześcijańskiego.

4. W trzecim świętowanie szabatu a następnie niedzieli chrześcijańskiej.

5. W czwartym relacje i moralne powinności pomiędzy członkami rodziny, kwestia władzy, narodu.

6. W piątym zagadnienie szacunku dla życia i jego ochrony.

7. W szóstym temat miłości małżeńskiej.

8. W siódmym kwestia własności i powszechnego przeznaczenia dóbr, sprawiedliwości społecznej.

9. W ósmym życie w prawdzie.

10. W dziewiątym temat ludzkiej seksualności.

11. W dziesiątym problem nieładu pożądliwości.

Literatura:

Katechizm Kościoła Katolickiego

Kompendium Nauki Społecznej Kościoła

J. Salij, Dekalog, Poznań 1989

H. Muszyński, Dekalog, Gniezno 1993

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Łużyński
Prowadzący grup: Wiesław Łużyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)