Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-PPEDAG-Sj Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - wykład (45 godz. zajęcia zdalne on-line):

- udział w wykładach – 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (10 godz.):

- praca własna nad opracowaniem eseju 10 h

W sumie 55 godz. = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę:

B2W4 na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,

B2W3 wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, podstaw,

B2W3 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów,

B2 W1 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,

B2W5 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju,

B2W1struktury i funkcji systemu edukacji, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

B2W3 podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,

B2W5 specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

B2W5 metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne (kierunki - edukacja artystyczna i informatyka) nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych),

B2W4 bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie,

B2W2 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego, etyki zawodu nauczyciela;Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności:

B2U6 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,

B2U5 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,

B2U1 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych,

B2U2 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą),korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,

B2U6 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków,

B2U6 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej,

B2U1 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi,

B2U1 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych ( wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,

B2U1 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),

B2U7 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,

B2U7 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,

B2U3 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,

B2U4 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów,

B2U6 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne,

B2U2 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego;
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

B2K3 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),

B2K2 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,

B2K1 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

B2K2 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,

B2K2 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,

B2K3 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze),

B2K4 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły;Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka.

Pełny opis:

1. Proces wychowania

Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Podmiotowość w wychowaniu. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych.

2. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Style i postawy wychowawcze. Konteksty wychowania. Praca z grupą rówieśniczą. Znaczenie grupy rówieśniczej dla dziecka. Koleżeństwo i przyjaźń.

3. Szkoła jako instytucja wychowawcza.

Środowisko społeczne klasy i szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Postawy nauczycieli i uczniów. Kształtowanie i zmiana postaw. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Dynamika grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Współpraca rodziny i szkoły. Współpraca szkoły ze środowiskiem.

4. Społeczność szkolna

a) uczniowie - sposoby funkcjonowania uczniów w klasie. Pozycja społeczna ucznia w klasie. Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

b) Nauczyciele -przygotowanie zawodowe nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Program wewnętrzny nauczyciela.

5. Działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, pierwsze wybory edukacyjne. Wstępna orientacja zawodowa. Promocja i ochrona zdrowia uczniów. Diagnoza nauczycielska. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc uczniowi z problemami zdrowotnymi – choremu przewlekle i niepełnosprawnemu. Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami pracującymi z uczniem. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne.

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (2019) (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa

b) Literatura uzupełniająca:

Janowski A., (2007), Pedagogika praktyczna, Warszawa.

Pietrasiński Z. (2008): Ekspansja pięknych umysłów, Warszawa.

Symonowicz-Jabłońska I. (2016), Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie dla edukacji wczesnoszkolnej, Toruń.

Symonowicz-Jabłońska I., Wieczór E., (2017)Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych I etapu edukacyjnego, [w:] Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego: analiza krytyczna, red. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Toruń, s. 119-136.

Symonowicz-Jabłońska I., (2015), W poszukiwaniu "straconych" autorytetów, [w:] Problemy Wczesnej Edukacji, R. 11 nr 1, 2015, s. 163-166.

Symonowicz-Jabłońska I., Kultura smaku, (2013) [w:] Tygiel talentów. Z doświadczeń nauczycieli uczniów uzdolnionych w XV lecie GiLA, pod red. Ilony Glatzel, Arkadiusza Kierysa, Toruń 2013, s.231-240.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: zaliczenie pisemne w formie testu, wymagany próg na ocenę dostateczną - powyżej 60%, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry oraz przygotowanie eseju na wskazany temat z zakresu nauk społecznych

Egzamin odbędzie się na platformie Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Beata Przyborowska, Kazimierz Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz, Kazimierz Skoczylas, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz, Kazimierz Skoczylas, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz, Kazimierz Skoczylas, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Prowadzący grup: Krzysztof Pilarz, Kazimierz Skoczylas, Izabela Symonowicz-Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.