Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-PPRAK-2-DM
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z zakresu pedagogiki i psychologii, zdobywane w trakcie zajęć.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30h godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu: 30h.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk)- 30 h.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Zna podstawy pedagogiki i dydaktyki ogólnej.

K_W02 Ma wiedzę z obszaru funkcjonowania jednostek oświatowych.

K_W03 Zna psychologiczne i filozoficzne podstawy kształcenia.

K_W04 Ma wiedzę o podstawowych nurtach i teoriach wychowania.

K_W05 Zna podstawowe założenia prawa oświatowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wykorzystać różne metody nauczania w procesie dydaktycznym oraz projektowaniu programu placówki oświatowej.


K_U04 Umie wykorzystywać wiedzę z obszaru nauk pedagogicznych i pokrewnych w procesie dydaktycznym.


K_U03 Potrafi organizować prace jednostki oświatowej pod

katem strukturalnym i edukacyjnym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Jest przygotowany do pracy w jednostkach oświatowych w oparciu o zdobyte praktyczne doświadczenia.


K_K02, K_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się i realizuje obowiązki służbowe i docenia znaczenia profesjonalnego podejścia i zachowania.


K_K05 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych w prosach wychowania i kształcenia, w oparciu o zdobyte doświadczenia.


Metody dydaktyczne:

Ćwiczeniowa, wykład, pogadanka, obserwacja.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Do zadań studenta podczas praktyki należy :

Zadanie 1.

Prawne, organizacyjne i finansowe podstawy funkcjonowania szkoły - analiza podstaw prawnych, dokumentacji szkoły oraz rozmowa z dyrektorem. Analiza programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. Zebranie informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych w szkole.

Zadanie 2 .

Zebranie informacji o działaniach szkoły na rzecz młodzieży potrzebującej pomocy (pomoc finansowa, rzeczowa, psychologiczno-pedagogiczna, inne formy pomocy - rola wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, rady rodziców).

Zadanie 3.

Możliwości kształcenia się osób niepełnosprawnych w szkole (liczba uczniów

niepełnosprawnych, warunki, jakie szkoła stwarza dla osób niepełnosprawnych, formy pomocy, stosunek nauczycieli i uczniów do tych osób - rozmowy z pedagogiem/psychologiem szkolnym, , nauczycielami, ewentualnie uczniami).

Zadanie 4.

Przeprowadzenie wywiadu z wychowawcą klasy, poznanie dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy - arkusze ocen, dziennik, zeszyt uwag, itp.

Zadanie 5.

Obserwacja i analizowanie działań nauczyciela podejmowanych wobec negatywnych zachowań uczniów.

Zadanie 6.

Obserwacja 2-3 godzin wychowawczych i 20 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela - opiekuna praktyki (analiza celów i funkcji lekcji, stosowanych metod wychowawczych, atmosfery oraz relacji wychowawca-uczeń i uczeń-uczeń).

Zadanie 7.

Przygotowanie i przeprowadzenie 3 lekcji wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i zajęć profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze - w porozumieniu z wychowawcą klasy i uczelnianym opiekunem praktyk (akceptacja scenariusza przez wychowawcę klasy i omówienie przeprowadzonych zajęć).

Zadanie 8.

Obserwacja pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Literatura:

W przypadku praktyki obowiązuje literatura do zajęc z pedagogiki i psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu studenta zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów:

a) karty przebiegu praktyk (zawierają sprawozdania ze zrealizowanych zadań zawartych w instrukcji),

b) scenariuszy prowadzonych zajęć, 3

c) pisemnego podsumowania z odbytych praktyk, (ocena wykorzystania wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w szkole)

2. Zwrot nauczycielowi UMK wypełnionego i ocenionego przez nauczyciela– opiekuna karty przebiegu praktyki, nie później niż 2 tygodnie przed końcem semestru, w którym następuje zaliczenie praktyki.

3. Karta przebiegu praktyki stanowi podstawę do uzyskania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Banasiak
Prowadzący grup: Małgorzata Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Majewska
Prowadzący grup: Kamila Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)