Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z historii sztuki i ochrony zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-ZHSZ12-6-DM Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii sztuki i ochrony zabytków
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenia z następujących przedmiotów: Filozofia kultury, sztuki i techniki; Etyka; Katolicka nauka społeczna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form zajęć z przedmiotu;) - 28

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta - 30

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania - 10

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki europejskiej – K_W15

W2: Zna ogólną periodyzację dziejów architektury sakralnej oraz rozumie zależności między rzutem budowli historycznej a jej bryłą i wyrazem estetycznym – K_W15

W3: Ma podstawowe wiadomości na temat teorii ochrony i konserwacji zabytków – K_W15

W4: Zna najważniejsze etapy rozwoju koncepcji ochrony dziedzictwa kulturowego i potrafi tą wiedzę odnieść do problemów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego– K_W15.

W5: Ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach prawnych ochrony zabytków w Polsce – K_W17.

W6: Ma podstawową wiedzę o przemianach postaw artystycznych od starożytności do współczesności – K_W18

W7: Rozumie złożoność problemów etycznych towarzyszących pracy konserwatora zabytków. – K_W19.

W8: Zna podstawowe założenia działań podejmowanych na rzecz ochrony dziedzictwa światowego i rozumie problemy wynikające z wielokulturowości tego dziedzictwa – K_W22.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu historii sztuk plastycznych, działalności konserwatorskiej oraz z zakresu wiedzy o funkcjach społecznych dziedzictwa kulturowego - K_U06.

U2: Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o tych wytworach kultury, którym nadano status zabytku lub dziedzictwa - K_U11.

U3: Potrafi nawiązywać współpracę z konserwatorami zabytków w ramach przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego - K_U14, K_U22.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki, konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego – K_K01.

K2: Ma świadomość złożoności problemów wynikających z interpretowania dziedzictwa kulturowego z perspektywy globalnej i regionalnej oraz rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do tych problemów – K_K05.

K3: Identyfikuje dylematy etyczno-moralne grup zawodowych uczestniczących w przedsięwzięciach z zakresu konserwacji zabytków – K_K06.

K4: Potrafi interpretować dzieła sztuki sakralnej w kategoriach znaków pamięci, zabytku i dziedzictwa kulturowego oraz potrafi promować dziedzictwo kulturowe własnego regionu – K_K10, K_K12.


Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, metoda sytuacyjna.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- sytuacyjna

Skrócony opis:

Wytwory sztuk plastycznych traktowane nie tylko jako „dzieła sztuki”, ale także jako zabytki, dobra kultury i dziedzictwo pełnią istotne funkcje społeczne uczestnicząc w złożonych procesach kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi etapami rozwoju sztuki europejskiej oraz z podstawowymi zagadnieniami działalności konserwatorskiej rozumianej jako szczególny rodzaj recepcji dzieł dawnych oraz interpretacji i aktualizacji ich znaczeń w obiegu kultury współczesnej.

Pełny opis:

Na treści programowe zajęć składają się następujące tematy:

- sztuka i jej twórcy w dziejach kultury europejskiej,

- porządki architektoniczne i ornamenty,

- zarys historii architektury sakralnej,

- sytuacja estetyczna: twórca, odbiorca i konserwator,

- relikty przeszłości jako znaki pamięci i nośniki tożsamości,

- etyczny wymiar działalności konserwatorskiej,

- podstawy prawne działalności konserwatorskiej,

- terminologia konserwatorska,

- dokumenty konserwatorskie i zasady postępowania konserwatorskiego,

- dobra kultury i dobra natury jako dziedzictwo,

- problematyka ochrony dziedzictwa w perspektywie globalnej i lokalnej,

- ochrona i konserwacja zabytków w dokumentach kościoła,

- wprowadzenie do problematyki konserwatorskiej elementów wyposażenia i wystroju wnętrz kościelnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Misterium Christi. Sztuka w liturgii, pod redakcją Bpa Wacława Świeżawskiego, Kraków 1996.

- bp Mariusz Leszczyński, Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa kościoła katolickiego, Muzealnictwo 2008, nr 49, s. 77-88.

- ks. Janusz St. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001- Bogumiła Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Toruń 2014.

- Jan Tajchman, Aranżacja i wyposażenie zabytkowych prezbiteriów adaptowanych do wymogów liturgii posoborowej. Problematyka liturgiczna, konserwatorska i artystyczna, Wrocław 2008.

Literatura uzupełniająca:

- Vademecum Konserwatora Zabytków : Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury : edycja 2015, Bogusław Szmygin (red.), Lublin 2015 oraz: http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12727

- Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, Janusz Krawczyk (red.), Toruń, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – W1,W2, W3, W4, W5, W8, U2, K3.

Praktyki zawodowe:

- - -

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Jacek Bartczak, Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Jacek Bartczak, Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Jacek Bartczak, Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Jacek Bartczak, Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.