Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Genetycznie modyfikowane organizmy - modelowanie chorób człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM11GMOM-2
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Genetycznie modyfikowane organizmy - modelowanie chorób człowieka
Jednostka: Katedra Genetyki Klinicznej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 1 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści kursu wymaga wiadomości z przedmiotów:

- Podstaw biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminarium z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 3 godziny

-konsultacje: 30 godzin

Łączny nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

wynosi 48 godzin, co odpowiada 1,6 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne i

pisemne): 15 +3= 18 godzin

-konsultacje: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 62 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS


3.Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w seminarium (z uwzględnieniem wyników badań oraz

opracowań naukowych z zakresu genetycznie modyfikowanych organizmów): 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 40 godzinom, co odpowiada 1,3 punktu ECTS


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne i pisemne): 15 +3= 18 godzin (0,6 punktu ECTS)


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym-

nie dotyczy


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki- nie dotyczy
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe metody modyfikacji modeli zwierzęcych (B2_W25)

W2: Rozróżnia poszczególne rodzaje organizmów genetycznie modyfikowanych (B2_W25)

W3: Opisuje kluczowe modele myszy transgenicznych wykorzystywanych w badaniach chorób neurologicznych, immunologicznych, nowotworowych, cukrzycy oraz COVID-19 (B2_W01)

W4: Ma wiedzę w zakresie zalet i wad stosowania genetycznie modyfikowanych modeli zwierząt w medycynie (B2_W07)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi krytycznie zanalizować przydatność aktualnie wykorzystywanych w medycynie modeli zwierzęcych (B2_U02)

U2: Potrafi wskazać w oparciu o dostępne publikacje inne obszary medycyny, w których można było by wykorzystać modele zwierząt genetycznie modyfikowanych (B2_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie konieczność systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu genetycznej modyfikacji zwierząt (B2_K01)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przybliżenie studentom tematyki genetycznie modyfikowanych modeli zwierzęcych stosowanych do modelowania najważniejszych ludzkich chorób. W trakcie seminarium zostaną scharakteryzowane zalety i wady kluczowych modeli wykorzystywanych do badania chorób zaliczanych do 10 najczęstszych przyczyn zgonów u człowieka.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów do modelowania najważniejszych jednostek chorobowych człowieka. Zostaną wskazane negatywne i pozytywne strony wykorzystywania tego typu modeli w badaniach podstawowych tych chorób, ich zapobieganiu, a także w poszukiwaniu nowych biomarkerów oraz odkrywaniu nowych terapii. W podsumowaniu będą omówione dalsze perspektywy wykorzystywania tego typu modeli w medycynie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 J. Bishop ’’Ssaki transgeniczne” Wydawnictwo Naukowe PWN,

 H. Szymańska „Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii” Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2007

 K. M. Charon, M. Świtoński „Genetyka i genomika zwierząt” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Literatura uzupełniająca:

 Wybrane, najnowsze artykuły angielskojęzyczne z tematyki modeli genetycznie modyfikowanych zwierząt w medycynie przekazane podczas seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Obecność na seminarium prowadzonym stacjonarnie oraz prezentacja na jeden z podanych tematów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przybliżenie studentom tematyki genetycznie modyfikowanych modeli zwierzęcych stosowanych do modelowania najważniejszych ludzkich chorób. W trakcie seminarium zostaną scharakteryzowane zalety i wady kluczowych modeli wykorzystywanych do badania chorób zaliczanych do 10 najczęstszych przyczyn zgonów u człowieka.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów do modelowania najważniejszych jednostek chorobowych człowieka. Zostaną wskazane negatywne i pozytywne strony wykorzystywania tego typu modeli w badaniach podstawowych tych chorób, ich zapobieganiu, a także w poszukiwaniu nowych biomarkerów oraz odkrywaniu nowych terapii. W podsumowaniu będą omówione dalsze perspektywy wykorzystywania tego typu modeli w medycynie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 J. Bishop ’’Ssaki transgeniczne” Wydawnictwo Naukowe PWN,

 H. Szymańska „Genetycznie zmodyfikowane myszy jako modele do badań w onkologii” Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2007

 K. M. Charon, M. Świtoński „Genetyka i genomika zwierząt” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Literatura uzupełniająca:

 Wybrane, najnowsze artykuły angielskojęzyczne z tematyki modeli genetycznie modyfikowanych zwierząt w medycynie przekazane podczas seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)