Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody oceny i poprawy przestrzegania przez pacjentów procesów terapeutycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM12PTER-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody oceny i poprawy przestrzegania przez pacjentów procesów terapeutycznych
Jednostka: Katedra Promocji Zdrowia
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 2 semestru 1 roku S1 kierinku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 h

- udział w seminariach – 10 h

20 h = 0,6 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 5 h = 0,2 ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się w procesie oceniania – 5 h = 0,2 ECTS

Łączny nakład pracy: 30 h = 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Omawia czynniki (compliance, concordance, adherence)

warunkujące skuteczność terapii w chorobach przewlekłych (B2_W01).


W2: Omawia sposoby oceny i poprawy realizacji planu terapeutycznego w chorobach przewlekłych (B2_W01).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Planuje sposób oceny realizacji planu terapeutycznego w chorobach przewlekłych (B2_U03).


U2: Przygotowuje narzędzia edukacyjne dla pacjentów z chorobami przewlekłymi (B2_U09)


U3: Opracowuje plan poprawy planu terapeutycznego w chorobach przewlekłych (B2_U01)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi działać i pracować w grupie (B1_K01).


K2: Kieruje się etyką zawodową w celu rozpoznawania i rozwiązywania dylematów natury moralnej i etycznej (B1_K05).


K3: Odpowiedzialnie traktuje własną pracę (B1_K07)


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

analiza przypadków

pokaz


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Choroby przewlekłe, funkcjonowanie pacjenta w chorobie

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają za zadanie wyjaśnienie podstawowych związanych ze stosowaniem się pacjenta do zaleceń terapeutycznych. W trakcie seminariów studenci uczą się o funkcjonowaniu pacjent w chorobach przewlekłych.. Poznają mechanizmy adaptacji pacjenta do choroby oraz przygotowują plan zwiększający skuteczność realizacji zaleceń terapeutycznych

Literatura:

Kubica A., Grześk, G. Sinkiewicz W. i wsp. Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii. Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):54-57

Jasińska M., Kurczewska U., Orszulak-Michalak D. i wsp. Zjawisko non-adherence w procesie opieki farmaceutycznej. Farm Pol, 2009, 65(11): 765-771

Kubica A., Ratajska A., Sinkiewicz W. i wsp. Przyczyny złej współpracy lekarz–pacjent w terapii przewlekłej. Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 78–83

Kosobucka A,. Michalski P., Pietrzykowski Ł. I wsp. Adherence to treatment assessed with the Adherence in Chronic Diseases Scale in patients after myocardial infarction. Patient Prefer Adherence. 2018;12:333-340.

Kubica A., Obońska K., Fabiszak T. Adherence to antiplatelet treatment with P2Y12 receptor inhibitors. Is there anything we can do to improve it? A systematic review of randomized trials. Curr Med Res Opin. 32(8):1441-51.

Kubica A., Kosobucka A., Fabiszak T. Assessment of adherence to medication in patients after myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Is there a place for newself-reported questionnaires? Curr Med Res Opin. 13:1-9.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest 100% udział w zajęciach podczas których oceniane będzie posiadanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu realizacji planu terapeutycznego przez chorych przewlekle (W1, W2).

Ponadto warunkiem niezbędnym do uzyskania zaliczenia jest przygotowanie przez studentów planu badania mającego na celu ocenę przestrzegania przez pacjentów zaleceń farmakologicznych w zakresie wybranego leku oraz przygotowanie krótkiego materiału edukacyjnego dla pacjenta na temat leku – jako narzędzia poprawiającego przestrzeganie planu terapeutycznego (U1, U2, U3, K1, K2, K3) – zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kubica
Prowadzący grup: Aldona Kubica, Piotr Michalski, Michał Siedlaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kubica
Prowadzący grup: Aldona Kubica, Piotr Michalski, Michał Siedlaczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Choroby przewlekłe, funkcjonowanie pacjenta w chorobie

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady mają za zadanie wyjaśnienie podstawowych związanych ze stosowaniem się pacjenta do zaleceń terapeutycznych. W trakcie seminariów studenci uczą się o funkcjonowaniu pacjent w chorobach przewlekłych.. Poznają mechanizmy adaptacji pacjenta do choroby oraz przygotowują plan zwiększający skuteczność realizacji zaleceń terapeutycznych

Literatura:

Kubica A., Grześk, G. Sinkiewicz W. i wsp. Compliance, concordance, adherence w przewlekłej terapii. Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(2):54-57

Jasińska M., Kurczewska U., Orszulak-Michalak D. i wsp. Zjawisko non-adherence w procesie opieki farmaceutycznej. Farm Pol, 2009, 65(11): 765-771

Kubica A., Ratajska A., Sinkiewicz W. i wsp. Przyczyny złej współpracy lekarz–pacjent w terapii przewlekłej. Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 2: 78–83

Kosobucka A,. Michalski P., Pietrzykowski Ł. I wsp. Adherence to treatment assessed with the Adherence in Chronic Diseases Scale in patients after myocardial infarction. Patient Prefer Adherence. 2018;12:333-340.

Kubica A., Obońska K., Fabiszak T. Adherence to antiplatelet treatment with P2Y12 receptor inhibitors. Is there anything we can do to improve it? A systematic review of randomized trials. Curr Med Res Opin. 32(8):1441-51.

Kubica A., Kosobucka A., Fabiszak T. Assessment of adherence to medication in patients after myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Is there a place for newself-reported questionnaires? Curr Med Res Opin. 13:1-9.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kubica
Prowadzący grup: Aldona Kubica, Piotr Michalski, Łukasz Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Kubica
Prowadzący grup: Agata Kosobucka-Ozdoba, Aldona Kubica, Łukasz Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)