Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22BOPM-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 2 semestru 2 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przed rozpoczęciem zajęć z biochemii powinien w stopniu co najmniej dostatecznym opanować materiał z chemii ogólnej i organicznej oraz z biologii komórki przewidziany programem studiów dla I roku tego kierunku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 120 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 160 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie kolokwiów: 3 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

287 godzin, co odpowiada 9,6 punktów ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 120 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 160 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 35 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 35 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 375 godzin, co odpowiada

13 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 20 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnianiem metodologii badań naukowych, wyników badań): 50 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnianiem metodologii badań naukowych, wyników badań): 80 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo

– naukowych dla danego przedmiotu: 20 godzin

- przygotowanie do egzaminu w zakresie aspektów badawczo

– naukowych dla danego przedmiotu: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 200 godzin, co odpowiada

6,7 punktów ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów i kolokwia 27 + 3= 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin 40 + 2= 42 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 72 godziny, co odpowiada 2,4 punktów ECTS

5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: - udział w wykładach: 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (laboratoriach): 160 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

160 godzin, co odpowiada 5,3 punktów ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01:Posiada podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych (B1_W01)

W02: Zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w naukach przyrodniczych (B1_W02);

W03: Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i medycznych (B1_W03);

W04: Rozumie biologiczne, biochemiczne i biofizyczne mechanizmy funkcjonowania komórek i narządów (B1_W08);

W05: Posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki ogólnej, molekularnej, genetyki człowieka, genetyki klinicznej i genetyki populacyjnej (B1_W09);


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Wykorzystuje techniki i narzędzia badawcze właściwe dla biotechnologii, nauk biologicznych i medycznych (B1_U01)

U02: Uczy się samodzielnie i potrafi pozyskać źródła wiedzy niezbędne do opanowania zadanego tematu (B1_U05)

U03: Wykorzystuje różne źródła w procesie pozyskiwania danych na wybrany temat i wnioskowania (B1_U06)

U04: Potrafi wykonać i zarejestrować podstawowe pomiary prostych parametrów fizycznych, chemicznych lub biologicznych (B1_U07).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi działać i pracować w grupie (B1_K01);

K02: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie B1_K02;

K03: Odpowiedzialnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i potrafi reagować w stanach zagrożenia (B1_K06).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia:

• weryfikacja wymaganych zagadnień na podstawie krótkiego sprawdzianu wiadomości, odbywającego się w formie pisemnej na początku ćwiczeń,

• omówienie zakresu materiału obejmującego tematykę ćwiczeń połączone z dyskusją dydaktyczną.

• przeprowadzenie reakcji chemicznych z obserwacją, dyskusją otrzymanych wyników i wnioskowaniem.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Treścią przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących właściwości i biosyntezy biomolekuł (białka, kwasy nukleinowe, cukry, tłuszcze), uzyskiwania i magazynowania energii oraz podstaw regulacji metabolizmu komórki i genetyki molekularnej.

Pełny opis:

Biochemia jest podstawową nauką dla wszystkich dyscyplin biologicznych. Celem nauczania tego przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat struktury biocząsteczek i ich metabolizmu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: 1) związki pomiędzy konformacją białek, a ich aktywnością biologiczną, 2) uzyskiwanie energii w procesach metabolicznych i jej magazynowanie, 3) biosynteza prekursorów makrocząsteczek, 4) integracja metabolizmu oraz 5) podstawy genetyki molekularnej. Na ćwiczeniach studenci będą zapoznawali się ze strukturą chemiczną poszczególnych grup związków budujących żywe organizmy oraz ich właściwościami, a także z metodami służącymi do ich jakościowego i ilościowego oznaczania. Wykłady będą obejmowały metabolizm tych związków oraz sposoby jego regulacji, a także metaboliczny profil ważniejszych narządów.

Po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę o budowie chemicznej i właściwościach podstawowych składników organizmów roślinnych i zwierzęcych. Potrafi zdefiniować podstawowe reakcje metaboliczne głównych ciągów i cykli reakcyjnych zachodzących w organizmach żywych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. „Biochemia” - Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i nowsze wydania);

2. „Biochemia Harpera” - Murray R.K. i wsp. PZWL Warszawa 2000 (i nowsze wydania);

3. „Ćwiczenia z biochemii” – red. Kłyszejko-Stefanowicz L. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005 (i nowsze wydania);

4. Biochemia – red. Edward Bańkowski. Wydawnictwo Edra – Urban & Partner 2020 (i starsze wydania).

Literatura uzupełniająca:

1. „Genomy” – Brown T.A. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 (i nowsze wydania);

2. „Genetyka molekularna” – red. Węgleński P. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 (i nowsze wydania);

3. „Cytobiochemia” - Kłyszejko-Stefanowicz L. i wsp. Wydawnictwo Naukowe PWN 1995;

4. “Molecular Biology of the Cell” - Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.;

5. „Biochemistry” - Devlin T.M..

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i przygotowanie merytoryczne do realizacji tematów ćwiczeniowych). Zaliczenie cząstkowych kolokwiów obejmujących treści zrealizowanych ćwiczeń. Po spełnieniu tych wymogów następuje zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie studenta do egzaminu końcowego (test). Podstawą do zaliczenia przedmiotu Biochemia Ogólna jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej.

W okresie przynajmniej miesięcznym przed terminem egzaminu udostępnione są zagadnienia, które w sposób szczegółowy nawiązują do pytań, które będą przedmiotem egzaminu testowego.

Egzamin pisemny – (0-50 pkt.; ≥60%); W01, W02, W03, W04, W05, U02, U03;

Kolokwium – (0-20 pkt.; ≥60%); W01, W02, W03, W04, W05, U01, U02, U03, U04;

Inne – krótki sprawdzian wiadomości w formie pisemnej na początku ćwiczeń: (0-2 pkt.; ≥60%) W01, W02, W03, W04, W05, U01, U02, U03, U04.

Przedłużona obserwacja – (0-2 pkt.; ≥60%) K01, K02, K03.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Ryszard Oliński, Agnieszka Siomek-Górecka, Anna Szpila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Ryszard Oliński, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Karol Białkowski, Tomasz Dziaman, Marek Foksiński, Daniel Gackowski, Maciej Gawroński, Jolanta Guz, Rafał Różalski, Ewelina Zarakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)