Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy genotoksykologii medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM22PGEM-2
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy genotoksykologii medycznej
Jednostka: Katedra Genetyki Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku S2 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zrozumienie treści kursu wymaga wiadomości z przedmiotów studiów na kierunku biotechnologia I stopnia:

-Biochemii ogólnej i podstaw metabolizmu komórkowego

-Podstaw genetyki ogólnej z elementami genetyki klinicznej

-Podstaw biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej

-Kultur komórkowych i tkankowych zwierząt


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 30 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 2+2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

wynosi 53 godzin, co odpowiada 2,12 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 30 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń(w tym czytanie wskazanej

literatury): 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne i

pisemne): 30 +2 +2= 34 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 103 godziny, co odpowiada 4,12 punktom ECTS


3.Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 16 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz

opracowań naukowych z zakresu genotoksykologii): 12 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu genotoksykologii): 13 godzin

- przygotowanie do zaliczenia ( z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu genotoksykologii): 6 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu genotoksykologii): 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne i pisemne): 30 +2 +2= 34 godzin (1,36 punktu ECTS)


5.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

-udział w ćwiczeniach (laboratoriach ): 30 godzin

-przygotowanie do laboratoriów (przeczytanie i analiza protokołów): 12 godzin

-przygotowanie się do zaliczenia z zakresu praktycznego: 6 godzin

-zaliczenie: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki- nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Utrwala budowę materiału genetycznego (B2_W01)

W2: Nazywa i klasyfikuje fizyczne i chemiczne czynniki genotoksyczne, na działanie których narażony jest człowiek (B2_W01)

W3: Wylicza typy uszkodzeń DNA powstających pod wpływem poszczególnych czynników oraz objaśnia potencjalny mechanizm mutagenności tych uszkodzeń (B2_W24)

W4: Opisuje i grupuje testy umożliwiające oznaczanie różnych rodzajów uszkodzeń DNA oraz zna metody umożliwiające ocenę ich genotoksyczności i mutagenności (B2_W17)

W5: Zna mechanizmy odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA oraz rozumie znaczenie ich prawidłowego funkcjonowania (B2_W24)

W6: Opisuje na poziomie klinicznym, komórkowym i W1: Utrwala budowę materiału genetycznego (B2_W01)

W2: Nazywa i klasyfikuje fizyczne i chemiczne czynniki genotoksyczne, na działanie których narażony jest człowiek (B2_W01)

W3: Wylicza typy uszkodzeń DNA powstających pod wpływem poszczególnych czynników oraz objaśnia potencjalny mechanizm mutagenności tych uszkodzeń (B2_W24)

W4: Opisuje i grupuje testy umożliwiające oznaczanie różnych rodzajów uszkodzeń DNA oraz zna metody umożliwiające ocenę ich genotoksyczności i mutagenności (B2_W17)

W5: Zna mechanizmy odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA oraz rozumie znaczenie ich prawidłowego funkcjonowania (B2_W24)

W6: Opisuje na poziomie klinicznym, komórkowym i molekularnym zespoły chorobowe związane z niefunkcjonalnymi systemami naprawy DNA oraz zna mechanizmy zwiększonej wrażliwości chorych na określone czynniki genotoksyczne (B2_W24)

W7: Objaśnia mechanizmy prowadzące do mutagenezy, niestabilności chromosomalnej i rozwoju nowotworów, rozumie ich powiązanie oraz zna przykłady nowoczesnych metod leczenia nowotworów (B2_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia genotoksyczność i mutagenność czynników chemicznych lub fizycznych (B2_U02)

U2: Stosuje metodykę umożliwiającą ocenę sprawności różnych systemów naprawy DNA i analizuje ekspresję białek naprawczych DNA (B2_U02)

U3: Interpretuje wyniki doświadczeń i formułuje wnioski z wykonanego doświadczenia (B2_U06)

U4: Planuje z nauczycielem akademickim doświadczenia umożliwiające diagnostykę chorych z zaburzeniami systemów naprawczych DNA, rozumie cel i znaczenie poszczególnych etapów badań (B2_U05)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dba o bezpieczeństwo własne i współpracowników (B2_K08)

K2: Współdziała i pracuje w grupie rozwiązującej problemy naukowe (B2_K06)

K3: Biegle wykorzystuje specjalistyczną literaturę

naukową z zakresu genotoksykologii w języku

polskim i angielskim (B2_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny (konwencjonalny),

• wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia:

• pogadanka

• metody dydaktyczne poszukujące: laboratoryjna, klasyczna, metoda problemowa


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących podstaw toksykologii genetycznej, zapoznanie z mechanizmami naprawy DNA i chorobami związanymi z niewydajnymi procesami usuwania uszkodzeń DNA

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy genotoksykologii medycznej poświęcony jest omówieniu podstaw toksykologii genetycznej, pozwalających na zrozumienie mechanizmów mutagenezy i podłoża chorób związanych z niewydajnymi systemami naprawy DNA.

Wykłady:

Cykl wykładów obejmuje informacje dotyczące różnych czynników uszkadzających DNA, klasyfikacji tych uszkodzeń, metod ich wykrywania oraz mechanizmów odpowiedzialnych za naprawę poszczególnych typów uszkodzeń DNA powiązanych z występowaniem niestabilności chromosomalnej, zaburzeniami cyklu komórkowego oraz chorobami nowotworowymi człowieka.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu wykonaniu testów umożliwiających ocenę genotoksyczności i mutagenności czynników fizycznych i chemicznych, immunofluorescencyjnym metodom oznaczania uszkodzeń DNA i kinetyce ich naprawy oraz analizie ekspresji białek naprawy DNA.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 R.J. Epstein "Biologia molekularna człowieka". Rozdziały "Naprawa DNA i rekombinacja", "Kontrola cyklu komórkowego, apoptozy oraz procesu starzenia się", Czelej Wydawnictwo, 2006

 T.A. Brown „Genomy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (lub nowsze wydanie)

 V. Kumar, A.K. Abbas, J. Aster "Robbins patologia". Rozdziały "Nowotwory", "Obrażenia wywołane promieniowaniem jonizującym", "Choroby środowiskowe". Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo, 2008 (lub nowsze wydanie)

 A.Woźniak, R. Butowt "Zajęcia laboratoryjne z genotoksykologii - analiza uszkodzeń DNA" Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 2016

Literatura uzupełniająca:

 G. Bartosz "Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie" PWN Warszawa 2013

 P. Krajewski "Biologiczne skutki promieniowania jonizującego". Materiał dydaktyczny dla wydziału fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach bloku wykładów. Warszawa 2009.

 S. Stokłosowa (redakcja) "Hodowla komórek i tkanek" PWN Warszawa 2011.

 W. Seńczuk "Toksykologia współczesna", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 (i nowsze wydania)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – W1-W7, U1, K3

Kolokwium zaliczeniowe – W3-W5, U2-U4

Aktywność na ćwiczeniach– K1-K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska, Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska, Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bilińska
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)