Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Mikrobiologia szczegółowa - drobnoustroje w medycynie i w przemyśle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-BM31MBSZ-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia szczegółowa - drobnoustroje w medycynie i w przemyśle
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla 1 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia medyczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Chemia ogólna, nieorganiczna, organiczna, biologia komórki, biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego, podstawy biotechnologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach: 30 godzin

– udział w ćwiczeniach: 30godzin

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– udział w egzaminie: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 63 godzin, co odpowiada 2,5 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach: 30 godzin

– udział w ćwiczeniach: 30 godzin

– udział w seminariach: nie dotyczy

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 15 godzin

– przygotowanie do kolokwium: 20 godzin

– przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 27 + 1= 28 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

– nie dotyczy.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 15 godzin

– przygotowanie do kolokwium: 20 godzin

– przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie: 27+ 1= 28 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 63 godziny co odpowiada 2,5 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym

– udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godzin, co odpowiada 1,2 punku ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

– nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat mikroorganizmów i możliwości ich wykorzystania w procesach biotechnologicznych - K_W08

W2: Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej w biotechnologii - K_W13

W3: Zna zasady pracy w pracowniach biologicznych. Zna obowiązujące w nich przepisy BHP, potrafi określić zagrożenia i sposoby ich zapobiegania - K_W19


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:: Stosuje podstawowe narzędzia badawcze i techniki właściwe dla nauk biologicznych i medycznych - K_U01

U2: Wykonuje proste zadania badawcze pod nadzorem opiekuna naukowego - K_U04

U3: Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany - K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej biotechnologii - K_K02

K2: Potrafi współdziałać i pracować w grupie – K_K04

K3: Jest odpowiedzialny za własną pracę i powierzony sprzęt, szanuje pracę własną i innych – K_K05


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład konwersatoryjny (dyskusja)

Ćwiczenia:

 metoda klasyczna problemowa

 metody eksponujące: metoda pokazu

 metoda ćwiczeniowa

 metoda laboratoryjna, eksperymentu

 metoda dyskusji

Seminaria:

 nie dotyczy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykłady mają na ceku:

1. Charakterystykę najważniejszych klinicznie wirusów, bakterii i grzybów.

2. Zapoznanie z podstawami procesów biosyntezy i biotransformacji z udziałem bakterii i grzybów.

3. Charakterystykę wybranych drobnoustrojów przemysłowych.

4. Zapoznanie z mikrobiotą człowieka i omówienie jej wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu:

1. Omówienie środowiska zewnętrznego jako źródła drobnoustrojów. Zapoznanie z technikami badania czystości mikrobiologicznej środowiska pracy oraz badania efektywności działania środków dezynfekcyjnych i aseptycznych. Zapoznanie z metodami dezynfekcji i sterylizacji.

2. Zapoznanie z metodami diagnostyki najważniejszych w medycynie i przemyśle grup bakterii i grzybów.

3. Przedstawienie metod oznaczania bakteriocyn.

4. Zapoznanie z metodami pobierania i transportu próbek do badań mikrobiologicznych.

Pełny opis:

Treści programowe wykładów:

Podstawy procesów biosyntezy i biotransformacji. Metody przechowywania drobnoustrojów. Charakterystyka chorobotwórczych wirusów, bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, atypowych, prątków i grzybów. Biologiczne podstawy biotechnologii antybiotyków. Charakterystyka drobnoustrojów wytwarzających antybiotyki. Charakterystyka bakteriocyn, mikotoksyn - metody wykrywania. Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego i drożdży. Probiotyki. Elementy mikrobiologii żywności. System HACCP. Mikrobiom człowieka.

Treści programowe ćwiczeń:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska pracy (ocena czystości rąk, odzieży oraz powietrza i wody). Procesy wyjaławiania w biotechnologii. Badanie efektywności działania środków dezynfekcyjnych, aseptycznych.. Bakteriocyny – jako naturalne konserwanty żywności. Mikroflora produktów mlecznych, mięsnych, jaj oraz warzyw i owoców. Właściwości i znaczenie pleśni i drożdży w medycynie oraz przemyśle fermentacyjnym. Metody hodowli, identyfikacji, oceny lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych, beztlenowych, kapnofilnych i mikroaerofilnych.

Literatura:

Piśmiennictwo obowiązkowe:

1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. (red.) Przondo-Mordarska A, Martirosian G, Szkaradkiewicz A. Mikrobiologia. Edra Urban and Partner, Wrocław, 2020

2. Libudzisz Z, Kowal K, Żakowska Z. (red.) Mikrobiologia techniczna. T. 2 Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN, Warszawa, 2012

Piśmiennictwo uzupełniające:

1. Błaszczyk MK, Goryluk-Salmonowicz A. Przemysłowe wykorzystanie mikroorganizmów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020

2. Bednarski W, Reps A. Biotechnologia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2003

3. Libudzisz Z, Kowal K, Żakowska Z. (red.) Mikrobiologia techniczna. T. 1 Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. PWN, Warszawa, 2012

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1, W2, W3, U3,

Praktyczne wykonanie ćwiczeń: W2, U1, U2, U3, K1

Egzamin pisemny (test, pytania zamknięte jednokrotnego wyboru) (zaliczenie > 60%) – W1, W2, W3, U1, U2, U3

W przypadku zaliczeń pisemnych (testy sprawdzające na ćwiczeniach, na kolokwiach i egzaminie) uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

95-100% Bardzo dobry

88-95% Dobry plus

80-88% Dobry

71-80% Dostateczny plus

60-71% Dostateczny

<60% Niedostateczny

Przedłużona obserwacja/Aktywność (1-3 punktów; 3 punkty = ocena bardzo dobry)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Agnieszka Mikucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Agnieszka Mikucka, Krzysztof Skowron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)