Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot11GTKS-2 Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genotoksykologia
Jednostka: Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku NW2 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z przedmiotów studiów na kierunku biotechnologia I stopnia:

- Biochemii ogólnej i podstaw metabolizmu komórkowego

- Podstaw genetyki ogólnej z elementami genetyki klinicznej

- Podstaw biologii molekularnej z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej

- Kultur komórkowych i tkankowych zwierząt


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach: 15h

- udział w ćwiczeniach (laboratoria): 30h

- konsultacje: 1h

- zaliczenie końcowe: 2+2h

2. Czas poświęcony przez Studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie do ćwiczeń(w tym czytanie wskazanej

literatury): 15h

- przygotowanie do zaliczenia: 12+20h

3. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki- nie dotyczy


Łączny nakład pracy Studenta wynosi 97h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Nazywa i klasyfikuje fizyczne i chemiczne czynniki genotoksyczne, na działanie których narażony jest człowiek, wylicza typy uszkodzeń DNA powstających pod wpływem poszczególnych czynników oraz objaśnia potencjalny mechanizm mutagenności tych uszkodzeń (K_W02)


W2: Zna mechanizmy aktywacji promutagenów i enzymy biorące udział w poszczególnych fazach biotransformacji ksenobiotyków oraz opisuje czynniki wpływające na przebieg tych procesów (K_W02)


W3: Opisuje i grupuje testy umożliwiające oznaczanie różnych rodzajów uszkodzeń DNA oraz zna metody umożliwiające ocenę ich genotoksyczności i mutagenności (K_W02)


W4: Zna mechanizmy odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA oraz rozumie znaczenie ich prawidłowego funkcjonowania

W5: Opisuje na poziomie klinicznym, komórkowym i molekularnym zespoły chorobowe związane z niefunkcjonalnymi systemami naprawy DNA oraz zna mechanizmy zwiększonej wrażliwości chorych na określone czynniki genotoksyczne (K_W02)


W6: Objaśnia mechanizmy prowadzące do mutagenezy, niestabilności chromosomalnej i rozwoju nowotworów, rozumie ich powiązanie oraz zna przykłady nowoczesnych metod leczenia nowotworów (K_W02, K_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia genotoksyczność i mutagenność czynników chemicznych lub fizycznych (K_U01)

U2: Stosuje metodykę umożliwiającą ocenę sprawności różnych systemów naprawy DNA i analizuje ekspresję białek naprawczych DNA (K_U01)

U3: Interpretuje wyniki doświadczeń i formułuje wnioski z wykonanego doświadczenia (K_U06)

U4: Planuje ze zrozumieniem doświadczenia umożliwiające diagnostykę chorych z zaburzeniami systemów naprawczych DNA, rozumie cel i znaczenie poszczególnych etapów badań (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dba o bezpieczeństwo własne i współpracowników (K_K06)

K2: Współdziała i pracuje w grupie rozwiązującej problemy naukowe (K_K04)


Metody dydaktyczne:

- opis

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- panelowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących podstaw toksykologii genetycznej, zapoznanie z mechanizmami naprawy DNA i chorobami związanymi z niewydajnymi procesami usuwania uszkodzeń DNA.

Pełny opis:

Przedmiot Genotoksykologia poświęcony jest omówieniu podstaw toksykologii genetycznej, pozwalających na zrozumienie mechanizmów mutagenezy i podłoża chorób związanych z niewydajnymi systemami naprawy DNA.

Cykl wykładów obejmuje informacje dotyczące różnych czynników uszkadzających DNA, klasyfikacji tych uszkodzeń, metod ich wykrywania, aktywacji metabolicznej promutagenów oraz mechanizmów odpowiedzialnych za naprawę poszczególnych typów uszkodzeń DNA, powiązanych z występowaniem niestabilności chromosomalnej, zaburzeniami cyklu komórkowego oraz chorobami nowotworowymi człowieka.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu wykonaniu testów umożliwiających ocenę genotoksyczności i mutagenności czynników fizycznych i chemicznych, immunofluorescencyjnym metodom oznaczania uszkodzeń DNA i kinetyce ich naprawy oraz analizie ekspresji białek naprawy DNA.

Literatura:

Literatura zalecana:

R.J. Epstein "Biologia molekularna człowieka". Rozdziały "naprawa DNA i rekombinacja", "kontrola cyklu komórkowego, apoptozy oraz procesu starzenia się", 2006

T.A.Brown „Genomy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (lub nowsze wydanie)

W.T. Olszewski (redakcja) "Robbins patologia". Rozdziały "nowotwory", "obrażenia wywołane promieniowaniem jonizującym", "choroby środowiskowe". Urban i partner 2008 lub nowsze

A. Woźniak, R. Butowt "Zajęcia laboratoryjne z genotoksykologii - analiza uszkodzeń DNA" Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz 2016

Literatura uzupełniająca:

G. Bartosz "Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie" PWN Warszawa 2013

P. Krajewski "Biologiczne skutki promieniowania jonizującego". Materiał dydaktyczny dla wydziału fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach bloku wykładów. Warszawa 2009.

S. Stokłosowa (redakcja) "Hodowla komórek i tkanek" PWN Warszawa 2011.

W. Seńczuk "Toksykologia współczesna", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 (i nowsze wydania)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział na minimum 60% czasu

trwania wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Obwiązuje przygotowanie merytoryczne do realizowanych tematów

ćwiczeniowych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest napisanie kolokwium zaliczeniowego na minimum 56%.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu końcowego, a uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu jest

równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu.

Zakres materiału wymaganego do egzaminu końcowego obejmuje zagadnienia poruszane na wykładach i ćwiczeniach praktycznych.

Student, który jest nieobecny na wykładzie lub ćwiczeniach laboratoryjnych jest zobowiązany do zapoznania się z tematem realizowanych zagadnień.

Egzamin pisemny – W1, W2, W3, W4, W5, W6, U3, U4

Kolokwium zaliczeniowe - W1, W3, W4, U1, U3

Aktywność – K1, K2

Ocena końcowa wynika z procentowej sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu ustnego:

% uzyskanych punktów ocena

92-100 bardzo dobry

84-91 dobry plus

76-83 dobry

68-75 dostateczny plus

56-67 dostateczny

0-55 niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska, Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Terminy i miejsca odbywania zajęć:

Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki

Dyżury:

Dr hab. Rafał Butowt - czwartek 15.00-17.00

Mgr Katarzyna Bilińska - poniedziałek 12.00-14.00 i środa 11.00-13.00

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Butowt
Prowadzący grup: Katarzyna Bilińska, Rafał Butowt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.