Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Biot32SEMD1-1
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Genetyki Klinicznej
Grupy: Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku NW1 kierunku biotechnologia
Seminarium dyplomowe dla 2 semestru 3 roku S1 kierunku biotechnologia
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest przedmiotem, który przygotowuje technicznie i merytorycznie studenta do egzaminu dyplomowego i pozwala na permanentną merytoryczną kontrolę procesu związanego z egzaminem dyplomowym i zakończeniem studiów.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe realizowane jest w II sem. III roku roku studiów I stopnia, kierunku biotechnologia.

Student po złożeniu deklaracji uczestniczenia w seminarium dyplomowym w danej jednostce dydaktycznej i jej zatwierdzeniu, zapoznaje się z tematami zagadnień, obejmujących treścią merytoryczną specyfikę badań naukowych prowadzonych w danej jednostce, oraz dokonuje wyboru tematu, który będzie przedmiotem prezentacji multimedialnej podczas egzaminu dyplomowego. Zagadnienia te będą omawiane na seminarium dyplomowym.

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana podawana jest przez prowadzącego seminarium dyplomowe i jest ona specyficzna dla każdej z jednostek, w których jest realizowany ten przedmiot.

Efekty uczenia się:

W czasie odbywania seminarium student:

a/ rozwija umiejętność pozyskiwania wiedzy naukowej na określony temat,

b/ pozyskuje umiejętność krytycznej analizy dostępnej wiedzy naukowej,

c/ rozwija umiejętność przygotowania merytorycznej kompilacji i syntezy wiedzy,

d/ poznaje metody eksperymentowania, rejestrowania i dokumentowania wyników badań naukowych,

e/ rozwija umiejętność graficznej prezentacji wyników badań,

f/ rozwija umiejętność oceny wyników badań i stawiania wniosków naukowych,

g/ poznaje techniczne i merytoryczne aspekty przygotowania prezentacji multimedialnej na temat wskazany przez kierownika jednostki, do której zapisał się.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny. Warunkiem zaliczenia w/w przedmiotu jest akceptacja prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta na egzamin dyplomowy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kopiński
Prowadzący grup: Piotr Kopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Haus
Prowadzący grup: Katarzyna Osmańska-Załuska, Magdalena Pasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Haus
Prowadzący grup: Marta Heise, Katarzyna Osmańska-Załuska, Magdalena Pasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Haus
Prowadzący grup: Marta Heise, Anna Junkiert-Czarnecka, Magdalena Pasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)