Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Le5CHDZ-J Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Choroby dzieci
Jednostka: Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.kpho.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Opanowanie badania podmiotowego i przedmiotowego w pediatrii.

Wiedza z zakresu profilaktyki pediatrii .

Znajomośc testów skringowych w pediatrii oraz ogólnych zasad prawidłowego żywiienia i zapobiegania chorobom zakaźnym wieku dziecięcego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli 120 ( seminaria 60, ćwiczenia 60)

2.Praca indywidualna 80 h

3 Przygotowanie się do zaliczenia 10

---------------

210 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_E.W 01 zna uwarunkowania genetyczne,środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób

K_E.W 02 zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

K_E.W 03 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci

K_E.W0 3.a -a. krzywicy, tężyczki, drgawek

K_E.W 03.b- b. wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca,

nadciśnienia tętniczego, omdleń

K_E.W 0 3.c- c. ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego

K_E.W0 3.d- d. niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych

typowych dla wieku dziecięcego

K_E.W03.e-e. ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby

, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego


K_E.W03.f-f. zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej

K_E.W03.g-g. zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy,

otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad

K_E.W0.h-h. mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki

K_E.W0 3.i-i. najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego

K_E.W03.j-j. zespołów genetycznych

K_E.W03.k-k. chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

K_E.W04 zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci

K_E.W05 zna podstawowe sposobydiagnostyki i terapii płodu

K_E.W06 zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci,

oraz zasady postępowania w tych sytuacjach

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_E.U0 2 przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

K_E.U 0 4 przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

K_E.U0 9 zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z

danymi na siatkach centylowych

K_E.U10 potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

K_E.U11 przeprowadza badania bilansowe

K_E.U12 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych

chorób dzieci

K_E.U24 interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 posiada świadomość własnych ograniczeńi umiejętność stałego dokształcania się

K_K06 okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

Metody dydaktyczne:

seminaria

ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy wybranych zagadnień wieku rozwojowego i ma na celu zapoznać z zagadnieniami hematologii i onkologii dziecięcej; nefrologii i podstawami neurologii dziecięcej Student powinien znać fizjologię i patologię układu krwiotwórczego, moczowego oraz objawy mogące wskazywać na rozwijającą się chorobę nowotworową u dziecka.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z epidemiologią, symptomatologią oraz zasadami skojarzonego leczenia najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Omówienie wczesnych objawów chorób nowotworowych, w celu zwrócenia uwagi na rolę profilaktyki i wczesnego rozpoznawania choroby nowotworowej jako najefektywniejszej metody mogącej poprawić wyniki leczenia w tej grupie chorych,

przedstawienie najczęstszych niedokrwistości i skaz krwotocznych u dzieci – metod diagnostycznych i zasad ich leczenia. Omówienie symptomatologii i zasad diagnostyki wrodzonych zespołów niedoborów odporności u dzieci. Nauczanie zasad postępowania w przewlekłych zakażeniach układu oddechowego,

zapoznanie studentów z symptomatologią, rodzajami, zasadami stosowania metod diagnostycznych w schorzeniach układu

moczowego. Omówienie zasad leczenia infekcji dróg moczowych. Przedstawienie innych schorzeń układu moczowego – kamicy nerkowej oraz niewydolności nerek.

Seminaria

1.Epidemiologia chorób nowotworowych

2.Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci. Powiększenie węzłów chłonnych

3.Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego

4.Nowotwory narządowe

5.Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych

6.Niedokrwistości u dzieci zwłaszcza niedoborowe

7.Skazy krwotoczne

8.Nawracające zakażenia dróg oddechowych. Zespoły zaburzeń odporności u dzieci

9.Stany napadowe u dzieci (zwłaszcza drgawki gorączkowe, padaczka u dzieci, stan padaczkowy)

10.Dziecko wiotkie. Bóle głowy i migrena u dzieci

11.Zakażenia układu moczowego. Wady wrodzone dróg moczowych

12.Krwiomocz i krwinkomocz u dzieci ( kamica dróg moczowych). Białkomocz

13.Kłębkowe zapalenia nerek

14.Ostra i przewlekła niewydolność nerek

15.Zaliczenie – test

Ćwiczenia

W zakresie ćwiczeń w oddziale student nabywa umiejętności praktyczne w zakresie hematologii, onkologii i nefrologii

Interpretuje obraz morfologii krwi – fizjologia i patologia

Asystuje przy wykonywaniu punkcji lędźwiowej, punkcji szpiku

Interpretuje wynik badania mielogramu

Interpretuje badania cytochemiczne i immunologiczne w celu klasyfikacji nowotworów układu krwiotwórczego

Potrafi ocenić wyniki badania hemostazy

Zna zasady leczenia preparatami krwi

Potrafi zinterpretować wyniki badań obrazowych ( tomografia, rezonans, zdjęcia radiologiczne, scyntygrafia) w nowotworach o różnej lokalizacji narządowej

Potrafi zinterpretować wyniki badania moczu z osadem

Potrafi ocenić parametry wydolności nerek

Asystuje przy zakładaniu cewnika do pęcherz moczowego

Interpretuje wyniki badania cystografii mikcyjnej

Literatura:

1/ Pediatria Tom Lissauer i Graham Klayden Elsevier Urban & Partner 2009

2/ Pediatria pod redakcją Wandy Kawalec, PZWL 2004

3/ Vademecum Pediatry red. Jacek Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011-08-11

4/ Pediatria – podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i Egzaminu Specjalizacyjnego (red) W. Dobrzańska, J.Ryżko, Urban&Partner, 2009

5/ Podręcznik Pediatrii, Nelson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996

6/ Onkologia kliniczna, Krzakowski M., Warszawa 2001

7/ Niedokrwistości wieku rozwojowego, Ochocka M, Matysiak M; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

8/ Hematologia i onkologia dziecięca, Lanzkowsky P; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994

9/ Immunologia praktyczna, Żeromski J i in., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca: Pediatria Polska, Pediatria po Dyplomie, Medycyna Praktyczna – Pediatria, Standardy Medyczne – Pediatria, Przegląd Pediatryczny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach. Nieobecności na zajęciach wymagają odrobienia. Niepunktualne przybycie na zajęcia powoduje niedopuszczenie do zajęć dydaktycznych.

Studenci po zakończonym bloku zobowiązani są do zaliczenia kolokwium końcowego w formie pisemnej w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć. Ponadto warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest przedstawienie zaliczeń na karcie umiejętności praktycznych.

Praktyki zawodowe:

Po V roku studiów obowiązuje studentów dwutygodniowa praktyka w oddziale lub klinice chorób dzieci. Dzienny wymiar pracy wynosi 7 godzin. W czasie praktyki student zobowiązany jest do odbycia dwóch 6 godzinnych dyżurów, podczas których towarzyszy lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach lekarskich. Realizację programu podpisuje opiekun praktyki, natomiast poświadczenie odbycia praktyki dokonuje kierownik jednostki, w której student odbywał praktykę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.