Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek12ZF01-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu anatomia prawidłowa z elementami anatomii topograficznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w ćwiczeniach: 15 (0/15) godzin

2. konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 (0/2) godzin

3. przeprowadzenie zaliczenia teoretycznego i praktycznego: 3 (0/3) godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 20 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTS


Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w ćwiczeniach: 15 godzin

2. przygotowanie do ćwiczeń, w tym czytanie wskazanej literatury: 3 godzin

3. konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godzin

4. przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 2 + 3 = 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

1. czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godzin

2. konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzin

3. udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 5 godzin

4. przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 1 godzin

5. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzin

6. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktu ECTS


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

1. przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 3 + 2 = 5 godzin, co odpowiada 0,2 punktu ECTS


Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

1. udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 godz., co odpowiada 0,5 punktu ECTS


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim (A.W1).

W2: zna budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym: szyja, głowa

(A.W2).

W3: opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami konieczne w zrozumieniu zabiegów chirurgicznych i diagnostyki obrazowej w obrębie głowy i szyi (A.W3).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego z zakresie głowy i szyi (A.U3).

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie znajomości anatomii topograficznej i przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii: zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy (A.U4).

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym (A.U5).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

K1: korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K.K01).

K2: przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności (K.K02).

K3: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07).


Metody dydaktyczne:

nauczanie anatomii klinicznej z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Skrócony opis:

Celem nauczania elementów anatomii klinicznej głowy i szyi jest opanowanie zagadnień z klinicznych związanych z poszczególnymi preparatami. Fakultet jest podzielony na pięć działów (preparatów): elementy anatomii klinicznej głowy, szyi, narządów zmysłów, mózgowia i dróg nerwowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu praktycznej umiejętności rozpoznawania struktur anatomicznych na preparatach kostnych oraz formalinowanych oraz analizie stosunków topograficznych między omawianymi elementami.

Ćwiczenia:

1) Elementy anatomii klinicznej głowy

2) Elementy anatomii klinicznej szyi

3) Elementy anatomii klinicznej narządów zmysłów

4) Elementy anatomii klinicznej mózgowia

5) Elementy anatomii klinicznej dróg nerwowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Moore Keith L. and Dalley Arthur F. – Anatomia kliniczna t. 1-2; wyd. MedPharm, Wrocław 2015, wyd. 1

2) Norton N.S. Atlas głowy i szyi dla stomatologów Nettera, wyd. Urban&Partner, Wrocław 2009, wyd. I.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W1 – W3, U1 – U3 – 60%

Zaliczenie: W1 – W3, U1 – U3 – 60%

Przedłużona obserwacja: U3, K1, K3 (kryterium oceny pow. 60%)

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest uzyskanie 60% możliwych do uzyskania punktów z kolokwiów oraz frekwencji oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Elementy anatomii klinicznej głowy i szyi nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Magdalena Grzonkowska, Jakub Lisiecki, Monika Paruszewska-Achtel, Michał Sabramowicz, Julita Soczywko, Mateusz Węclewicz, Anna Wiczołek-Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Artur Arutjunjan, Mateusz Badura, Piotr Flisiński, Magdalena Grzonkowska, Agata Motyka, Monika Paruszewska-Achtel, Wojciech Pawlak, Michał Sabramowicz, Michał Szpinda, Anna Wiczołek-Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Agata Motyka, Andrzej Pastwa, Mateusz Pomykała, Michał Szpinda, Anna Wiczołek-Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Artur Arutjunjan, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Jakub Misun, Agata Motyka, Michał Owsiany, Mateusz Pomykała, Michał Sabramowicz, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mikołaj Czerwiński, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Jerzy Juchnowicz, Jakub Misun, Jonasz Podemski, Adrianna Sobolewska, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mikołaj Czerwiński, Małgorzata Dombek, Jakub Misun, Monika Paruszewska-Achtel, Jonasz Podemski, Michał Szpinda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)