Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21FEFK-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego na poziomie rozszerzonym oraz chemii na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 40 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- konsultacje: 1,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 83,5 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 40 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 45 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 10 godzin

- konsultacje: 1,5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 2= 12 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 45 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 193,5 godzin, co odpowiada 6,91 punktu ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 2= 12 godzin (0,4 punktu ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 45 godzin (1,61 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 59 godzin, co odpowiada 2,11 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,43 punktu ECTS
Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje gospodarkę wodno – elektrolitową człowieka, zna zaburzenia gospodarki wodnej i potrafi wyjaśnić przyczyny i skutki zaburzeń gospodarki elektrolitowej – B.W1

W2: Opisuje gospodarkę kwasowo-zasadową, mechanizm działania buforów i i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej – B.W2

W3: Zna i rozumie pojęcia: ciśnienie osmotyczne i izotonia B.W3

W4:Opisuje budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych B.W11

W5:Zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów – B.W16

W6:Potrafi wymienić i opisać działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia – B.W18

W7:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz szlaki przekazywania sygnałów w komórce – B.W21

W8:Zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie się i starzenie się komórek oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu – B.W22

W9:Zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich – B.W24

W10:Zna funkcje krwi - B.W24

W11:Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi – B.W25

W12:Zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej – B.W26

W13:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn – B.W27

W14:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres normy – B.W29Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie na organizm i jego elementy - B.U1

U2:Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia homeostazy, a w szczególności określa jego zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą pionizację, przejście od stanu snu do stanu czuwania – B.U8

U3:Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe, wysiłkowe), interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych – B.U9

U4: Korzysta z baz danych, w tym internetowych i wyszukuję potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi – B.U12

U5: Planuje i wykonuje proste badania naukowe oraz interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski – B.U15Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia oraz stałego dokształcania się - K01

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Ćwiczenia:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, wydzielania wewnętrznego, moczowego, pokarmowego oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Student zdobędzie ponadto wiedze na temat mechanizmów hemostatycznych i skutków zaburzeń hemostazy. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Wykona proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe, wysiłkowe). Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Student zapozna się z mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Na zajęciach z fizjologii układu pokarmowego pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu oraz zależnością pomiędzy nim a układem krążenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1.wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka,

2.rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami,

3.praktycznie wykorzystuje wiedzę na temat mechanizmów komórkowych w zakresie neurofizjologii,

4.wykonuje podstawowe badanie EEG

5.ocenia chronotyp biologiczny

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnych wyników z kolokwiów śródsemestralnych oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego ze 100 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

Egzamin: W1-W14, U1, U2, K1

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >56%); W1-W14, U1, U2

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >56%), W1-W3, W5-W7, W9-W14

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >56%); W1-W6, W8-W14, U1- U5

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, wydzielania wewnętrznego, moczowego, pokarmowego oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Student zdobędzie ponadto wiedze na temat mechanizmów hemostatycznych i skutków zaburzeń hemostazy. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Wykona proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe, wysiłkowe). Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Student zapozna się z mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Na zajęciach z fizjologii układu pokarmowego pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu oraz zależnością pomiędzy nim a układem krążenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.