Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Higiena i epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21HIGI-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Higiena i epidemiologia
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.70 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii, mikrobiologii, metodologii badań naukowych, statystyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

- udział w wykładach: 18 godz. (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość)

- udział w ćwiczeniach: 12 godz.

- konsultacje: 0,5 godz.

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godz.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 31,5 godz., co odpowiada 1,3 punktu ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 18 godz.

- udział w ćwiczeniach: 12 godz.

- konsultacje: 0,5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury i przygotowanie opracowań): 3 godz.

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 8 + 1= 9 godz.

Nakład pracy studenta wynosi 42,5 godz., co odpowiada 1,7 punktu ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 4 godz.

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu epidemiologii i higieny): 10 godz.

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu epidemiologii i higieny): 8 godz.

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu epidemiologii i higieny): 4 godz.

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z

zakresu epidemiologii i higieny): 0,5 godz.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 26,5 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 8+ 1 = 9 godz. (0,4 punktu ECTS)

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 13 godz. = 0,5 punktu ECTS

6. Obciążenie studenta związane z wykorzystaniem kształcenia na odległość:

- udział w wykładach: 18 godz. (0,7 punktów ECTS)

7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Wymienia mierniki stanu zdrowia populacji (G.W1.)

W2: Objaśnia znaczenie demografii dla oceny aktualnej i prognozowanej sytuacji zdrowotnej populacji (G.W1.)

W3: Omawia wady i zalety badań epidemiologicznych, określa za ich pomocą związek przyczynowo-skutkowy (G.W2.)

W4: Charakteryzuje epidemiologię jako podstawowe narzędzie zdrowia publicznego (G.W3.)

W5: Opisuje epidemiologię chorób zakaźnych i cywilizacyjnych (G.W3.)

W6: Objaśnia zasady planowania działań profilaktycznych chorób cywilizacyjnych i zakaźnych (G.W3.)

W7: Interpretuje sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w kraju, w tym choroby zakaźne, niezakaźne, zawodowe. (G.W3., E.W32.)

W8: Wymienia czynniki środowiskowe i zawodowe jako czynniki ryzyka chorób i wyjaśnia ich zależności przyczynowo-skutkowe (G.W2., E.W32.)

W9: Wyjaśnia rolę nadzoru epidemicznego (G.W3.)

W10: Wymienia objawy ostrych zatruć alkoholem, narkotykami, nowymi substancjami psychoaktywnymi, grzybami trującymi (C.W45.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia problemy zdrowotne populacji na podstawie analizy struktury demograficznej ludności (G.U1.)

U2: Projektuje, interpretuje badanie epidemiologiczne, wykorzystuje je do szacowania związku przyczynowo-skutkowego (G.U2., G.U4.)

U3: Oblicza mierniki stanu zdrowia ludności na podstawie dostępnych danych, potrafi je zinterpretować (G.U3.)

U4: Zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz potrafi zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania (G.U2.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Formułuje wnioski z własnych badań i obserwacji (K_K10)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

- wykład problemowy (w tym w oparciu o aspekt naukowy)

Ćwiczenia:

- sprawozdania pisemne

- praca zespołowa

- konsultacje


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji oraz zasadami profilaktycznej działalności ochrony zdrowia.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawami higieny i epidemiologii. Studenci poznają metody i zasady prowadzenia badań epidemiologicznych oraz mierniki stosowane w ocenie zdrowia populacji. Studenci zapoznają się z zastosowaniami epidemiologii i jej metod w obszarze zdrowia publicznego. Studenci poznają specyfikę epidemiologii chorób zakaźnych, niezakaźnych oraz środowiskowych. Omawiana jest rola oraz struktura nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz podstawowe zagadnienia demograficzne.

Ćwiczenia kształtują umiejętność wykorzystania materiałów epidemiologicznych i demograficznych do analizy zdrowia populacji. Studenci nabywają umiejętności wyliczania i interpretowania wskaźników pozwalających ocenić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy narażeniem a efektem zdrowotnym, porównują częstotliwość występowania zjawisk zdrowotnych w rożnych populacjach oraz planują działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1.Wojtczak A.: Zdrowie Publiczne – Wyzwanie dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, 2009. Rozdziały: 1; 7;

2.Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa 2010; rozdziały: 2.1; 2.2; 2.5; 3.4; 5; 6.

3. Podręcznik: Kolarzyk E. (red.)”Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka” Wyd. UJ, Kraków 2008r.

4. Skrypt: „Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka” http://www.e-nujag.cm uj.krakow.pl/materiały/index.php

Literatura uzupełniająca:

1. Beaglehole R., Bonita R. Kjellstrom T.: Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. Nofera, Łódź 2002

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie w formie testu pisemnego (30 pytań testowych obejmujących zagadnienia z wykładów (efekty kształcenia: W1-W10, U1,U4).

Tabela ocen:

92-100% Bardzo dobry (5)

84-91% Dobry plus (4,5)

76-83% Dobry (4)

68-75% Dostateczny plus (3,5)

60-67% Dostateczny (3)

0-59% Niedostateczny (2)

Przedłużona obserwacja (0-10 punktów; >50%): K1

Ćwiczenia:

Raport - teoretyczne przygotowanie i poprawne wykonanie analiz danych na ćwiczeniach wraz z pisemnym sprawozdaniem.

Przedłużona obserwacja (0-10 punktów; >50%): K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Bernadeta Szczepańska, Anna Światły-Figiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Jacek Klawe, Bernadeta Szczepańska, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Małgorzata Andrzejewska, Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Justyna Szrajda, Anna Światły-Figiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji oraz zasadami profilaktycznej działalności ochrony zdrowia.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawami higieny i epidemiologii. Studenci poznają metody i zasady prowadzenia badań epidemiologicznych oraz mierniki stosowane w ocenie zdrowia populacji. Studenci zapoznają się z zastosowaniami epidemiologii i jej metod w obszarze zdrowia publicznego. Studenci poznają specyfikę epidemiologii chorób zakaźnych, niezakaźnych oraz środowiskowych. Omawiana jest rola oraz struktura nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz podstawowe zagadnienia demograficzne.

Ćwiczenia kształtują umiejętność wykorzystania materiałów epidemiologicznych i demograficznych do analizy zdrowia populacji. Studenci nabywają umiejętności wyliczania i interpretowania wskaźników pozwalających ocenić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy narażeniem a efektem zdrowotnym, porównują częstotliwość występowania zjawisk zdrowotnych w rożnych populacjach oraz planują działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania.

Literatura:

Literatura podstawowa :

1.Wojtczak A.: Zdrowie Publiczne – Wyzwanie dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo PZWL, 2009. Rozdziały: 1; 7;

2.Jerzy Bzdęga, Anita Gębska-Kuczerowska: Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, Warszawa 2010; rozdziały: 2.1; 2.2; 2.5; 3.4; 5; 6.

3. Podręcznik: Kolarzyk E. (red.)”Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka” Wyd. UJ, Kraków 2008r.

4. Skrypt: „Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka” http://www.e-nujag.cm uj.krakow.pl/materiały/index.php

Literatura uzupełniająca:

1. Beaglehole R., Bonita R. Kjellstrom T.: Podstawy epidemiologii. Instytut Medycyny Pracy Im. Prof. Nofera, Łódź 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)