Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Nowoczesne metody bioobrazowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek21ZF15-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Nowoczesne metody bioobrazowania
Jednostka: Katedra Histologii i Embriologii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Zajęcia fakultatywne - Nowoczesne metody bioobrazowania powinien posiadać podstawową wiedzę z biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 15h

- konsultacje: 2h

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi: 17h, co odpowiada 0,68 punktowi ECTS

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15h

- konsultacje: 2h

- przygotowanie do ćwiczeń: 6h

- czytanie literatury 2 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25h, co odpowiada 1 punktowi ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury związanej z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie histologii: 2 h

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem najnowszej literatury) 15 h

Łączny nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi: 17 h (0,68 ECTS)

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: nie dotyczy

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15h, co odpowiada 0,6 punktowi ECTS

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne (A K_W04)

W2: omawia fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania (B K_W08)

W3: opisuje procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja, różnicowanie i starzenie się̨ komórek, różne rodzaje śmierci komórki (B K_W22)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Obsługuje mikroskop optyczny w zakresie podstawowym oraz z użyciem immersji (AK_U01)

U2: Rozpoznaje w obrazach z mikroskopu elektronowego struktury komórkowe oraz dokonuje opisu i interpretacji ich budowy (AK_U02)

U3: Stosuje techniki laboratoryjne, takie jak immunofluorescencja, zastosowanie nanocząsteczek w lokalizacji białek, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych, technika Western blot. (B K_U09)

U4: Obsługuje przyrządy pomiarowe (B K_U10)

U5: Wykonuje proste badania naukowe oraz interpretuje ich wyniki i wyciąga wnioski (B K_U14)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się (K_K01)

K2: Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Nowoczesne metody bioobrazowania stanowią obecnie podstawę warsztatu biologii komórki. Techniki bioobrazowania pozwalają przedstawić zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące w organizmach żywych. Główne zastosowanie powyższych technik obejmuje wizualizację, analizę ilościową oraz badania lokalizacyjne lub kolokalizacyjne.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest praktyczna weryfikacja zagadnień ́ teoretycznych w oparciu o materiał biologiczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik bioobrazowania stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie warsztatów student praktycznie poznaje kluczowe etapy metod laboratoryjnych i interpretuje otrzymany wynik.

Tematy ćwiczeń:

1) Praktyczne zapoznanie się z technikami mikroskopowymi – klasyczna mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, mikroskopia elektronowa.

2) Immunocytochemiczne znakowanie białek – technika immunofluorescenyjna.

3) Przygotowanie materiału do badań cytogenetycznych – technika „chromosome spread” .

4) Zastosowanie nanocząsteczek w lokalizacji białek na poziomie transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

5) Potranslacyjna analiza ekspresji genów – technika Western blot.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) M. Zabel, Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, wyd. 1

Literatura uzupełniająca:

1) S. Doonan, Białka i peptydy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, wyd. 1

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności oraz po osiągnięciu właściwych efektów kształcenia

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Grzanka
Prowadzący grup: Maciej Gagat, Magdalena Izdebska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Nowoczesne metody bioobrazowania stanowią obecnie podstawę warsztatu biologii komórki. Techniki bioobrazowania pozwalają przedstawić zmiany fizjologiczne i patologiczne zachodzące w organizmach żywych. Główne zastosowanie powyższych technik obejmuje wizualizację, analizę ilościową oraz badania lokalizacyjne lub kolokalizacyjne.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest praktyczna weryfikacja zagadnień ́ teoretycznych w oparciu o materiał biologiczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik bioobrazowania stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie warsztatów student praktycznie poznaje kluczowe etapy metod laboratoryjnych i interpretuje otrzymany wynik.

Tematy ćwiczeń:

1) Praktyczne zapoznanie się z technikami mikroskopowymi – klasyczna mikroskopia fluorescencyjna, mikroskopia konfokalna, mikroskopia elektronowa.

2) Immunocytochemiczne znakowanie białek – technika immunofluorescenyjna.

3) Przygotowanie materiału do badań cytogenetycznych – technika „chromosome spread” .

4) Zastosowanie nanocząsteczek w lokalizacji białek na poziomie transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

5) Potranslacyjna analiza ekspresji genów – technika Western blot.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) M. Zabel, Immunocytochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, wyd. 1

Literatura uzupełniająca:

1) S. Doonan, Białka i peptydy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, wyd. 1

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.