Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Seksuologia praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek22ZF54-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Seksuologia praktyczna
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii człowieka, psychiatrii oraz prawidłowości, problemów i nieprawidłowości w sferze seksualnej.

Umiejętność pracy w grupie, gotowość do dyskusji.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Realizacja przedmiotu: seminarium i ćwiczenia - 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Student uzyskuje systematyczną wiedzę dotyczącą:

- rozwoju seksualnego człowieka, w tym: biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów seksualności,

- prawidłowości i mechanizmów rządzących seksualnością w cyklu życia człowieka,

- normy i patologii seksualnej ,

*posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych

*przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka;

*charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną

*zna psychospołeczne aspekty wychowania seksualnego i prorodzinnego;

* zna wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią seksualną, różnicuje przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a także zna metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej

* różnicuje cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny, definiuje i różnicuje zaburzenia i patologie seksualne oraz przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie, interpretuje i stosuje w praktyce zagadnienia dotyczące:

- podstawowych terminów stosowanych w seksuologii i mechanizmów regulujących funkcji

seksualnych,

- problemów, zaburzeń i patologii seksualnych:

* rozpoznaje problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica i zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości);

* rozpoznaje problemy psychoseksualne kobiet po porodzie oraz kieruje pacjentkę z rozpoznanym problemem do specjalisty (psychologa, seksuologa);

* rozpoznaje problemy wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej i określa wpływ na psychikę dzieci i młodzieży zagadnień obyczajowych, takich jak pornografia i „moda na seks”;

* prowadzi edukację z zakresu dostępnych metod antykoncepcji, naucza naturalnych metod regulacji poczęć

* rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne;

* ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

* ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozwija postawę:

- poszerzania wiedzy na temat seksuologii i możliwości rozwoju w danej dziedzinie

* skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem

* nawiązuje i utrzymuje głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

* podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych

* szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

* systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;

* wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;

* przestrzega praw pacjenta;

* przestrzega tajemnicy zawodowej;

* współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemów zdrowia seksualnego pacjentów

* jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;

* szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

* okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

Metody dydaktyczne:

- metody stacjonarne / zdalne (kształcenie na odległość, e-learning)

Seminarium, ćwiczenia: Analiza przypadków z dyskusją/ metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/ praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja, praca oparta na przykładach i doświadczeniu własnym.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Pełny opis:

Przedmiot podnosi kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną, społeczną czy sądową będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Przedmiot zawiera przedstawienie zakresu seksuologii w kontekście innych dziedzin wiedzy, a następnie seksuologii klinicznej (medycyny seksualnej) i sądowej w kontekście innych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Słusiński.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

6. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Remigiusz Kijak. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

2. Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania na podstawie obecności i aktywności na zajęciach; kolokwium pisemne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz, Iwona Garbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Pełny opis:

Przedmiot podnosi kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną, społeczną czy sądową będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Przedmiot zawiera przedstawienie zakresu seksuologii w kontekście innych dziedzin wiedzy, a następnie seksuologii klinicznej (medycyny seksualnej) i sądowej w kontekście innych dziedzin medycyny. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew-Starowicz Z, Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V. Seksuologia. Warszawa: PZWL 2017

2. Zbigniew Lew-Starowicz, Alicja Przyłuska-Fiszer, Jarosław Słusiński.

Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, 2015

3. Bancroft J., Seksualność Człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011

4. Beisert M., Seksualność w cyklu życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2004

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000

6. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Remigiusz Kijak. Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

2. Grabski B. Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków: WUJ 2015 (część poświęcona badaniu seksualności)

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.