Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek3ZF105-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych?
Jednostka: Katedra Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i chemii klinicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

udział w seminariach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach – 10 godzin

czytanie literatury – 20 godzin

przygotowanie do cwiczeń 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie 15h


łącznie: 75 godzin (3 ECTS)


Bezpośredni udział nauczycieli akademickich wynosi:

udział w seminariach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach – 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 30h, co odpowiada 1,2 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach - 20 godzin

udział w ćwiczeniach – 10 godzin

czytanie literatury – 20 godzin

przygotowanie do cwiczeń 10 godzin

przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie 15h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75h, co odpowiada 3punktom ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotycznyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę w zakresie podstaw biochemicznych, molekularnych i komórkowych funkcjonowania organizmów żywych K_W03

W2: Rozumie wykorzystanie materiału biologicznego, na różnym poziomie organizacji w celu prowadzenia badań z użyciem nowoczesnych technik biologii molekularnej K_W05

W3: Ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk biologicznych, chemicznych i fizycznych wykorzystywanych w celach diagnostycznych K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi interpretować informacje naukowe i wyciągać z nich wnioski K_U02

U2: Potrafi realizować samokształcenie K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się K_K01

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielem laboratorium diagnostycznego K_K08


Metody dydaktyczne:

Seminaria w formie zdalnej:

-wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

-prezentacje multimedialne


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do interpretacji wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do sytuacji klinicznej pacjenta

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca właściwego interpretowania badań laboratoryjnych. Badania stają się coraz bardziej skomplikowane, a dzięki nauce opartej na dowodach szybko poszerza się zakres naukowych podstaw dotyczących interpretacji. Zdobywanie aktualnej wiedzy staje się więc niezbędne do wyjaśnienia podstaw intepretowania wyników badań.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

2. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Omawianie przykładów, dyskusja, udział w zajęciach, obecność na zajęciach.

Aktywność – K01., K02.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora, Dominika Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do interpretacji wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do sytuacji klinicznej pacjenta

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca właściwego interpretowania badań laboratoryjnych. Badania stają się coraz bardziej skomplikowane, a dzięki nauce opartej na dowodach szybko poszerza się zakres naukowych podstaw dotyczących interpretacji. Zdobywanie aktualnej wiedzy staje się więc niezbędne do wyjaśnienia podstaw intepretowania wyników badań.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

2. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sikora
Prowadzący grup: Joanna Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom tematyki metod stosowanych do interpretacji wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu do sytuacji klinicznej pacjenta

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest przekazanie informacji oraz dyskusja dotycząca właściwego interpretowania badań laboratoryjnych. Badania stają się coraz bardziej skomplikowane, a dzięki nauce opartej na dowodach szybko poszerza się zakres naukowych podstaw dotyczących interpretacji. Zdobywanie aktualnej wiedzy staje się więc niezbędne do wyjaśnienia podstaw intepretowania wyników badań.

Literatura:

1. Dębińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Elsevier, Wrocław 2009

2. Mariańska B, Fabijańska-Mitek J, Windyga J, Badania laboratoryjne w hematologii, Warszawa 2003

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)