Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek4CHZP-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Choroby zakaźne i pasożytnicze
Jednostka: Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmioty, których zaliczenie jest niezbędne do realizacji programu: anatomia, patofizjologia, patomorfologia, propedeutyka pediatrii, propedeutyka chorób wewnętrznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-udział w seminariach: 30 godzin

-udział w ćwiczeniach: 30 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 63 godzin, co odpowiada 2,5 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w seminariach: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin

-konsultacje: 0,5 godziny

-przygotowanie do seminariów i ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury):

4,5 godziny

-przygotowanie do sprawdzianów, egzaminu i egzamin: 9 + 1= 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej : 0,5 godziny

- udział w seminariach ( z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych): 4 godziny

-udział w ćwiczeniach ( z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych): 4 godziny

-przygotowanie do egzaminu ( z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych) :0,5 godziny

-konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 9,5 godziny, co odpowiada 0,38 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu 9 + 1=10 godzin (0,4 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w seminariach: 30 godzin ( 1,2 punktu ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (1,2 punktu ECTS)

- egzamin: 1 godzina (0,04 punktu ECTS)

- konsultacje: 0,5 godziny (0,02 punktu ECTS)


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące występowania i patogenezy wirusów, bakterii, grzybów i pasożytów ( C K_W13)

W2: podaje następstwa kontaktu człowieka z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami środowiska w ujęciu jednostkowym i populacyjnym, z uwzględnieniem profilaktyki

( C K_W14)

W3: wymienia cykl i stadia rozwojowe wybranych pasożytów, z uwzględnieniem ich lokalizacji geograficznej ( C K_W15)

W4: omawia zależności między pasożytem a żywicielem oraz klasyfikuje wywołane objawy chorobowe ( C K_W16)

W5: definiuje zakażenia jatrogenne, czynniki etiologiczne i ich tropizm narządowy

( C K_W17)

W6: wylicza podstawowe pojęcia dotyczące diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej (C K_18)

W7: zna i rozumie przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego (E K_W03)

W8: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych ( E K_W14)

W9: odróżnia przyczyny, objawy, diagnostykę , leczenie i profilaktykę najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych (E K_W32)

W10: wymienia i odróżnia materiały biologiczne stosowane w diagnostyce laboratoryjnej oraz odtwarza sposoby pobierania tych badań (E K_W37)

W11: wyjaśnia epidemiologię chorób zakaźnych, zasady profilaktyki, z uwzględnieniem naturalnej historii choroby oraz rolę nadzoru epidemiologicznego (G K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: interpretuje mechanizmy obronne, adaptacyjne, regulacyjne spowodowane czynnikiem patogennym ( C K_U12)

U2: potrafi zaplanować postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi ( E K_U26)

U3: potrafi zdobyć dane dotyczące czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować wielopoziomową profilaktykę (G K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest świadomy konieczności stałego rozwoju i nauki ( K_K01)

K2. wykazuje empatię w kontakcie z pacjentem (K_K03)

K3. akceptuje priorytetowe znaczenie dobra chorego (K_K04)


Metody dydaktyczne:

Seminaria

-wykład informacyjny

-wykład problemowy

-analiza przypadków


Ćwiczenia:

-ćwiczenia kliniczne/ w czasie nauczania zdalnego w oparciu o „wirtualnego pacjenta”

-analiza przypadków

-dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Epidemiologia, patogeneza, rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Celem zajęć z „Chorób zakaźnych i pasożytniczych” jest przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii i kliniki chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zagrożeń biologicznych takich jak: zakażenia wirusami hepatotropowymi i zakażenia HIV. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady obowiązujące w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia. Omówione będą stosowane w praktyce zasady izolacji osób chorych zakaźnie lub podejrzanych o chorobę zakaźną

Pełny opis:

- przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii, kliniki chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagrożeń biologicznych – zakażenia wirusami hepatotropowymi, zakażenia HIV/AIDS, zakażenia szpitalne, bioterroryzm,

- przedstawienie zasad obowiązujących w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia,

- przedstawienie stosowanych w praktyce zasad izolacji osób chorych zakaźnie lub podejrzanych o chorobę zakaźną.

OPIS:

Zajęcia z „Chorób zakaźnych i pasożytniczych” prowadzone są w ramach seminarium i ćwiczeń.

Tematy seminariów:

Tematy seminariów:

1. Epidemiologia chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem AIDS.

Zakażenia szpitalne, choroby zawodowe etiologii zakaźnej.

2.Wzw A, B, C, D, E i inne.

3. Profilaktyka chorób zakaźnych+ kalendarz szczepień.

4. Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby.

5. Zakażenie HIV – klinika i diagnostyka.

6. Terapia antyretrowirusowa. PREP, PEP.

7.Zakażenia oportunistyczne.

8. Neuroinfekcje ośrodkowe i obwodowe.

9. Choroby zakaźne wieku dziecięcego (krztusiec, płonica, ospa wietrzna i półpasiec, mononukleoza, świnka, zakażenia enterowirusowe).

Inwazyjne zakażenia bakteriami otoczkowymi (Neiseria meningitidis, Haemophillus influenze, Streptococcus pneumoniae).

10. Zakażenia związane z ciążą, porodem i połogiem.

11.Wstrząs septyczny, posocznica.

12.Zakaźne zatrucia pokarmowe. Cholera. Dur brzuszny. Zakażenie Clostridium difficile.

13.Marskość wątroby.

14.Choroby przenoszone przez kleszcze.

15.Tężec i wścieklizna. Zatrucie jadem kiełbasianym. Leptospirozy.

16.Ostra niewydolność wątroby.

17.Wybrane choroby tropikalne (malaria, żółta gorączka, wirusowe gorączki krwotoczne).

18.Choroby wysoce zakaźne, grypa.

19.COVID-19- seminarium dodane w związku z sytuacją epidemiologiczną

W okresie nauczania zdalnego seminaria przeprowadzone z udziałem platformy e-learningowej

ĆWICZENIA poświęcone są omówieniu tematów seminarium na podstawie konkretnych przypadków. W ramach ćwiczeń studenci badają chorych podmiotowo i przedmiotowo, planują i prowadzą diagnostykę różnicową oraz planują postępowanie terapeutyczne. Nabywają umiejętności postępowania z osobą podejrzaną o chorobę zakaźną lub pacjentem zakaźnie chorym poprzez zaznajomienie się z zasadami izolacji, badaniem przedmiotowym, pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału diagnostycznego. Ponadto poznają postępowanie profilaktyczne po ekspozycji na zakażenia krwiopochodne. Zaznajamiają się z nowoczesna diagnostyka chorób zakaźnych. W okresie nauczania zdalnego ćwiczenia oraz egzamin praktyczny przeprowadzane są w sposób najbardziej możliwie zbliżony do nauczania praktycznego przy łóżku pacjenta

(opisy przypadków, kejsy, zagadki diagnostyczne, wirtualny pacjent itp.).

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe: Cianciara J., Juszczyk J.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Czelej, Lublin 2012.

Piśmiennictwo uzupełniające: Boroń- Kaczmarska A. Wiercińska-Drapało A. ” Choroby zakaźne i pasożytnicze” PZWL 2017, Kasper O., Fauci A.: Harrison. Choroby Zakaźne. Wyd. Czelej, Lublin 2012. Wysocki J. Czajka H.” Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach” Wyd. Help-Med sc, Kraków 2018

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć dydaktycznych: zaliczenie ćwiczeń na poszczególnych oddziałach oraz pozytywne oceny z seminariów - sprawdzian pisemny lub ustny ( zaliczenie > 60%). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo na przewidzianych planem zajęciach oraz zaliczenie umiejętności praktycznych ( zaliczenie praktyczne system oceniania 0-1). Podczas ćwiczeń jest prowadzona przedłużona obserwacja studenta celem oceny kompetencji społecznych ( zaliczenie >50%). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć dydaktycznych zgodnie z założonymi efektami kształcenia. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. Pojedyncze usprawiedliwione nieobecności na seminariach studenci zaliczają ustnie lub pisemnie u prowadzących. Nieobecność na ćwiczeniach musi być odrobiona w innym terminie (po wcześniejszym uzgodnieniu ). W przypadku nie zaliczenia ćwiczeń na oddziale student ma prawo ubiegać się o zaliczenie ponownie, a w przypadku negatywnej oceny z seminarium zobowiązany jest do poprawienia jej u asystenta prowadzącego zajęcia.

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z seminariów i ćwiczeń oraz pozytywne oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu

Zaliczenie pisemne lub ustne ( >60%): W1-W11, U1- U2.

Sprawdzian praktyczny ( system zaliczenia 0-1): W4-W11, U1-U3.

Przedłużona obserwacja (skala 0-10; >50%): K1- K3

Egzamin z chorób zakaźnych studenci zdają bezpośrednio po bloku lub w sesji egzaminacyjnej. Wyklucza się zdawanie egzaminów w okresie przewidzianym na zajęcia z innych przedmiotów.

Na egzaminie oceniane są wymagane efekty kształcenia: wiedza i wybrane umiejętności zgodnie z treściami zawartymi w Sylabusie i rekomendowanym piśmiennictwie.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny stanowi 40%, egzamin teoretyczny 60% wyniku końcowego.

Punktacja egzaminu praktycznego:

1.Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z pacjentem dorosłym lub dzieckiem (punktacja 0-20)

2.Poprawność badania przedmiotowego (punktacja 0-20)

3.Analiza badań diagnostycznych (punktacja 0-20)

4.Dyskusja z asystentem na temat diagnostyki różnicowej jednostki chorobowej (punktacja 0-20)

5. Propozycja kierunku terapii pacjenta ( punktacja 0-20)

W okresie nauczania zdalnego egzamin przeprowadzony z udziałem platformy e-learningowej.

Ocena końcowa wynika z procentowej sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu ustnego:

% uzyskanych punktów ocena

92≤-100 bardzo dobry

88≤-<92 dobry plus

80≤-<88 dobry

71≤-<80 dostateczny plus

60≤-<71 dostateczny

0-<60 niedostateczny

Wymaga się zdanie egzaminu do dnia 20 września każdego roku, gdyż to jest podstawą do wystawienia oceny końcowej zaliczającej przedmiot.

W okresie nauczania zdalnego seminaria oraz egzamin teoretyczny są prowadzone w sposób analogiczny do nauczania stacjonarnego. Ćwiczenia oraz egzamin praktyczny przeprowadzane są w sposób najbardziej możliwie zbliżony do nauczania praktycznego przy łóżku pacjenta ( opisy przypadków, kejsy, zagadki diagnostyczne, wirtualny pacjent itp.).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Karwowska
Prowadzący grup: Karolina Dulęba, Dorota Dybowska, Edyta Grąbczewska, Waldemar Halota, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Anna Pniewska, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Anna Stachowiak, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawłowska
Prowadzący grup: Dorota Dybowska, Edyta Grąbczewska, Waldemar Halota, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Justyna Moppert, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Beata Smok, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Anna Stachowiak, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawłowska
Prowadzący grup: Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Justyna Kwiatkowska, Justyna Moppert, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Anna Pniewska, Beata Smok, Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk, Anna Stachowiak, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.