Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna rodzinna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5MRDZ-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medycyna rodzinna
Jednostka: Katedra Medycyny Rodzinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i nowotworowych, problemów geriatrycznych realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ponadto powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się lekarza z pacjentem.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 35 godzin

- udział w ćwiczeniach: 35 godzin

- konsultacje: 5 godzin

- przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 10 + 2 godziny = 12 godzin


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 87 godzin, co odpowiada 2,9 punktom ECTS2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach (z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 35 godzin

- udział w ćwiczeniach: 35 godzin

- przygotowanie do seminariów i ćwiczeń: 8 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 3 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 20 godzin

- konsultacje: 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 12 + 2 = 14 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 12 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 30 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 20 godzin

- przygotowanie do egzaminu (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 6 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 69 godzin, co odpowiada

2,3 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu i egzamin (pisemny): 12 + 2 = 14 godzin (0,47 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w seminariach: 35 godzin (1,16 punktu ECTS)


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach – realizacja w formie praktycznej: 35 godzin

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne – prezentacja przypadku medycznego): 35 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 70 godzin, co odpowiada 2,3 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia i omawia czynniki i symptomy towarzyszące najczęstszym chorobom w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W2: wyjaśnia zasady diagnozowania i działania lekarskiego w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W3: wskazuje zasady stosowania antybiotyków w procesie leczniczym (E K_W36)

W4: określa zasady postępowania przeciwgorączkowego u chorych oraz szczepień u dzieci i dorosłych (E K_W36)

W5: podaje zasady leczenia antagonistami witaminy K (E K_W36)

W6: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie infekcji dróg oddechowych, przewlekłego bólu z układu mięśniowo-szkieletowego, zakażeń układu moczowego (E K_W36)

W7: definiuje najczęstsze problemy pacjentów w wieku podeszłym (E K_W36)

W8: omawia profilaktykę chorób nowotworowych (E K_W36)

W9: charakteryzuje przyczyny otyłości jako choroby cywilizacyjnej i wyjaśnia zasady leczenia dietetycznego (E K_W36)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem (dziecko, osoba dorosła) i dokonać kwalifikacji do szczepień (E K_U27)

U2: prawidłowo wykonuje procedurę pobrania materiału do badań stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej (E K_U28)

U3: prawidłowo wykonuje podstawowe procedury medyczne i zabiegi lekarskie polegające na pomiarze temperatury ciała, pomiarze tętna (E K_U29)

U4: potrafi ustalić działanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U29)

U5: prawidłowo ocenia stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie kieruje chorego na leczenie domowe lub szpitalne (E K_U29)

U6: wyjaśnia badania laboratoryjne i wskazuje powody odchyleń od normy (E K_U29)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma poczucie ciągłego dokształcania się (K_K01)

K2: wykazuje się wrażliwością w kontakcie z osobą chorą (K_K03)

K3: jest świadomy, że dobro pacjenta to kwestia priorytetowa (K_K04)

K4: jest świadomy dochowania tajemnicy lekarskiej i szanowania praw pacjenta (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- wykład informacyjny;

- wykład konwersatoryjny,

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza przypadków;


Ćwiczenia:

- dyskusja,

- odgrywanie ról,

- samodzielne rozwiązanie problemu klinicznego i opis przypadku w formie prezentacji na zajęciach,

- ćwiczenia kliniczne przy udziale pacjenta;

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie:

- zapoznać studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej, rolą lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia;

- poszerzyć podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne z medycyny rodzinnej;

- zapoznanie z zakresem kompetencji lekarza rodzinnego, jego rolą w systemie ochrony zdrowia;

- zintegrować dotychczasową wiedzę teoretyczną, kliniczną i wykorzystać ją w warunkach ambulatoryjnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są analizie najczęstszych przypadków klinicznych w praktyce lekarza rodzinnego (pacjenci z infekcjami, pacjenci z cukrzycą, choroby pochodzenia wewnętrznego) i zasadom komunikacji lekarz-pacjent.

Seminaria mają za zadanie przekazanie studentom wiedzy na temat antybiotykoterapii praktycznej, postępowania przeciwgorączkowego, szczepień dzieci i dorosłych, zasad leczenia antagonistami witaminy K, infekcji dróg oddechowych, uzależnienia od tytoniu, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, praktycznej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, problemów pacjentów w wieku podeszłym, profilaktyki chorób nowotworowych, promocji zdrowia i profilaktyki (definicje, testy przesiewowe i programy profilaktyczne), zasad zdrowego żywienia, leczenia dietetycznego w chorobach cywilizacyjnych, otyłości jako choroby cywilizacyjnej, zakażenia układu moczowego, przewlekłego bólu z układu mięśniowo – szkieletowego.

Zajęcia z Medycyny rodzinnej mają na celu kształtowanie postawy lekarskiej oczekiwanej w praktyce lekarza rodzinnego oraz zapoznanie studentów z modelem podstawowej opieki zdrowotnej opartej na lekarzu rodzinnym. Bezpośredni kontakt z pacjentem w praktyce lekarza rodzinnego daje możliwość poznania epidemiologii podstawowych problemów medycznych oraz sposobów ich indywidualnego rozwiązywania.

W trakcie zajęć w gabinecie lekarza rodzinnego studenci praktycznie wykorzystują wiedzę zdobytą w poprzednich latach studiów. Pod nadzorem asystenta przeprowadzają badanie podmiotowe i przedmiotowe, stawiają wstępne rozpoznanie, proponują ewentualne badania diagnostyczne i leczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminariów i ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo na przewidzianych rozkładem zajęciach oraz zaliczenie umiejętności praktycznych (zaliczenie praktyczne system oceniania 0-1). Podczas ćwiczeń jest prowadzona przedłużona obserwacja studenta, w celu ustalenia oceny kompetencji społecznych (zaliczenie > 60%). Wszystkie nieobecności student zobowiązany jest zaliczyć w formie wskazanej przez prowadzącego (forma ustna lub pisemna). W przypadku ćwiczeń klinicznych przy udziale pacjenta, student zobowiązany jest do odrobienia nieobecności w innym terminie wskazanym przez prowadzącego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć dydaktycznych zgodnie z założonymi efektami kształcenia.

Sprawdzian praktyczny (system oceniania 0-1) W1, U1-U6;

Przedłużona obserwacja (>60%) K1-K4;

Egzamin pisemny w formie testu (0-100 pkt, >60%) W1-W9, U4-U6;

Ocena końcowa wynika z procentowej sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu pisemnego:

- 0% - 60% - ocena NDST

- 60% - 71% - ocena DST

- 71% - 80% - ocena DST PLUS

- 80% - 88% - ocena DB

- 88% - 95% - ocena DB PLUS

- 95% - 100% - ocena BDB

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Waldemar Frąckowiak, Beata Hausz-Piskorz, Agnieszka Jastrzębiec-Jankowska, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz, Cezary Modrzejewski, Anna Uzunow, Agnieszka Woźniewicz, Magdalena Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Windak A., Chlabicz S., Masztalerz – Migas A. – Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia, Poznań 2015;

- Wesołowski D., LEPoLEK, czyli jak zdać Lekarski Egzamin Końcowy, Medipage, Warszawa 2016;

Podręczniki uzupełniające:

- Latkowski B., Lukas W., Godycki – Ćwirko M., – Medycyna Rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017;

- Latkowski B., Lukas W., – Medycyna rodzinna - repetytorium, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Waldemar Frąckowiak, Beata Hausz-Piskorz, Sandra Janiak, Agnieszka Jastrzębiec-Jankowska, Anita Kaczorowska, Katarzyna Klucz, Dorota Łuszkiewicz, Cezary Modrzejewski, Olena Szefler, Anna Uzunow, Agnieszka Woźniewicz, Magdalena Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Windak A., Chlabicz S., Masztalerz – Migas A. – Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia, Poznań 2015;

Podręczniki uzupełniające:

- Latkowski B., Lukas W., Godycki – Ćwirko M., – Medycyna Rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017;

- Wesołowski D., LEPoLEK, czyli jak zdać Lekarski Egzamin Końcowy, Medipage, Warszawa 2016;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Waldemar Frąckowiak, Waldemar Gadziński, Sandra Janiak, Agnieszka Jastrzębiec-Jankowska, Katarzyna Klucz, Anna Kobierecka-Dziamska, Dorota Łuszkiewicz, Olena Szefler, Anna Uzunow, Agnieszka Woźniewicz, Magdalena Zienkiewicz, Marika Żyrek, Anna Żyta-Jazon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Windak A., Chlabicz S., Masztalerz – Migas A. – Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia, Poznań 2015;

Podręczniki uzupełniające:

- Latkowski B., Lukas W., Godycki – Ćwirko M., – Medycyna Rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017;

- Wesołowski D., LEPoLEK, czyli jak zdać Lekarski Egzamin Końcowy, Medipage, Warszawa 2016;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Buczkowski, Magdalena Dachtera-Frąckiewicz, Waldemar Frąckowiak, Waldemar Gadziński, Mariusz Gawrych, Sandra Janiak, Agnieszka Jastrzębiec-Jankowska, Katarzyna Klucz, Anna Kobierecka-Dziamska, Dorota Łuszkiewicz, Przemysław Paciorek, Wojciech Skrzyński, Olena Szefler, Anna Uzunow, Magdalena Zienkiewicz, Marika Żyrek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Windak A., Chlabicz S., Masztalerz – Migas A. – Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia, Poznań 2015;

Podręczniki uzupełniające:

- Latkowski B., Lukas W., Godycki – Ćwirko M., – Medycyna Rodzinna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017;

- red. Oblacińska A., Jodkowska M., Sawiec P. – ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017;

- Mrożek – Budzyn D. – Wakcynologia praktyczna, Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2018

(z uwzględnieniem aktualnego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.