Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Farmakologia na LEKu - pytania i odpowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF82-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Farmakologia na LEKu - pytania i odpowiedzi
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu farmakologia z toksykologią, patofizjologia, patomorfologia uzyskanych w ramach realizacji ww. przedmiotów zgodnie z programem studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Omawia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, hormonalnej i kwasowo-zasadowej

W2: Wyjaśnia główne mechanizmy działania leków i ich przemiany w ustroju zależne od wieku

W3: Omawia podstawowe zasady farmakoterapii

W4: Omawia ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania

zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych

narządach

U2: Potrafi wybierać takie leczenie, które minimalizują

konsekwencje społeczne dla pacjenta

U3: Potrafi udzielać porad w kwestii przestrzegania zaleceń

terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia

U4: Przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych

poszczególnych leków i interakcji między nimi


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz dokonuje

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Podające: wykład konwersatoryjny


Poszukujące: ćwiczeniowa, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków


Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego połączone z usystematyzowaniem wiedzy i omówieniem najnowszych wytycznych z zakresu wybranych zagadnień dotyczących Chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

1. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych.

2. Choroby układu moczowego.

3. Cukrzyca.

4. Choroby wieku dziecięcego

5. Nadciśnienie tętnicze

Literatura:

1. LEPoLEK 4

2. Kompendium24.pl

3. Interna Szczeklika 2019/2020

4. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego.

5. Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych.

6. Zalecenia PTD dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2020.

7. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym Wytyczne PTNT 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (0-10 punktów; > 60%): W – W1, W2, W3, W4; U – U1, U2, U3, U4

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Anna Domanowska, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)