Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHIRB-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy: Chirurgia dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu - egzamin na V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 100

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do praktyk, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie) – 20

Łączny nakład pracy studenta: 120


Efekty uczenia się - wiedza:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;


Efekty uczenia się - umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole

operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek

chirurgiczny;

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w

aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez

odbyt;

F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych

typów złamań, szczególnie złamań kości długich;

F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj

unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach

klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po

założeniu opatrunku unieruchamiającego;

F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U10. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry

życiowe;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne:

Praca własna

praca pod nadzorem opiekuna praktyk,

udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń z poprzednich lat.

Pełny opis:

Celem praktyki w Oddziale Chirurgicznym jest: zapoznanie się z organizacją pracy Oddziału Chirurgii (bloku operacyjnego/sali operacyjnej operacyjnego, sali opatrunkowej/zabiegowej), w tym z prowadzeniem dokumentacji, zasadami przyjęć, kierowaniem do leczenia w ramach innych Oddziałów (szpitali), orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, wypisywaniem innej dokumentacji medycznej (np. skierowanie do leczenia ambulatoryjnego). Poznanie typów narzędzi chirurgicznych i aparatury stosowanej w Oddziałach Chirurgii. Doskonalenie umiejętności badania lekarskiego i planowania postępowania diagnostycznego – szczególnie w stanach nagłych („ostrych”). Opanowanie zasad postępowania w złamaniach i oparzeniach. Zapoznanie się z zasadami kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki, w tym w szczególności techniki mycia się do zabiegów chirurgicznych i przygotowania pola operacyjnego. Nabywanie umiejętności zakładania opatrunków na rany, wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych np. zakładanie i usuwanie szwów, zakładanie cewnika moczowego, poznanie zasad i sposobów znieczulenia miejscowego. Pogłębienie wiedzy o postępowaniu w stanach nagłych (intensywnych), planowanie stosownej diagnostyki (laboratoryjnej i radiologicznej). Udział studenta w przyjmowaniu pacjentów do leczenia w Oddziale Chirurgicznym.

Udział studenta w obchodach i odprawach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki.

Efekty uczenia się:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich;

F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego;

F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i potwierdzone podpisem opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Banaszkiewicz, Maciej Michalik
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszkiewicz, Włodzimierz Gniłka, Natalia Leśniewska, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszkiewicz, Włodzimierz Gniłka, Klaudia Juszczuk, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Klaudia Juszczuk, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek, Tomasz Zwoliński
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia 120 godzin.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki.

Uwagi:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Magdalena Kowalczewska, Aleksandra Kulczyńska, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek, Tomasz Zwoliński
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia 120 godzin.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

W. Noszczyk; Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2019

J. Kulig i W. Nowak; Ostry Brzuch, Warszawa 2007

Andrzej Żyłuk; Repetytorium z chirurgii, Warszawa 2016

Uwagi:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)