Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalność wybrana - Chirurgia onkologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6SP100-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalność wybrana - Chirurgia onkologiczna
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy: Specjalność wybrana dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność)

Efekty uczenia się - wiedza:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:


a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,


b) chorób klatki piersiowej,


c) chorób kończyn i głowy,


d) złamań kości i urazów narządów;


F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;


F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;


F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;


F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

Efekty uczenia się - umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole


operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;


F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;


F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;


F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek


chirurgiczny;


F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;


F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w


aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez


odbyt;


F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych


typów złamań, szczególnie złamań kości długich;


F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj


unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach


klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po


założeniu opatrunku unieruchamiającego;


F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;


F.U10. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry


życiowe;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się


K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu


K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym


K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu


K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych


K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)


K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń z poprzednich lat.

Pełny opis:

Celem praktyki w Oddziale Chirurgicznym jest: zapoznanie się z organizacją pracy Oddziału Chirurgii (bloku operacyjnego/sali operacyjnej operacyjnego, sali opatrunkowej/zabiegowej), w tym z prowadzeniem dokumentacji, zasadami przyjęć, kierowaniem do leczenia w ramach innych Oddziałów (szpitali), orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, wypisywaniem innej dokumentacji medycznej (np. skierowanie do leczenia ambulatoryjnego). Poznanie typów narzędzi chirurgicznych i aparatury stosowanej w Oddziałach Chirurgii. Doskonalenie umiejętności badania lekarskiego i planowania postępowania diagnostycznego – szczególnie w stanach nagłych („ostrych”). Opanowanie zasad postępowania w złamaniach i oparzeniach. Zapoznanie się z zasadami kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)