Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalność wybrana - Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6SP28-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalność wybrana - Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Specjalność wybrana dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Specjalność wybrana dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu Specjalność wybrana – Patomorfologia, niezbędne jest posiadanie wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii, embriologii, biologii i fizjologii komórki, biochemii, wprowadzenia do patomorfologii, patomorfologii i patologii szczegółowej narządowej na poziomie czwartego roku studiów na kierunku lekarskim (zgodnie z programem studiów).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 180 godzin.

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 89 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 270 godzin, co odpowiada 9 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 180 godzin.

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 89 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 61 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 29 + 1 = 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 360 godzin, co odpowiada

12 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 30 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 180 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 61 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 89 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 360 godzin, co odpowiada 12 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 29 + 1 = 30 godzin (1 punkt ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

nie dotyczy


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne):

180 + 1 = 181 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

181 godzin, co odpowiada 6,04 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozróżnia etapy cyklu komórkowego, uszkodzenia i naprawy tkanek, procesy adaptacyjne, zwyrodnieniowe, starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy, w odniesieniu do obrazu morfologicznego i klinicznego wybranych chorób (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50)

W2: Rozróżnia rolę komórek macierzystych w procesach gojenia i procesach nowotworowych (B.W19)

W3: Uzasadnia związek między czynnikami patologicznymi i obrazem morfologicznym wybranych chorób (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45) oraz w warunkach stacjonarnych

W4: Klasyfikuje podstawowe choroby wieku dziecięcego i wyjaśnia ich patogenezę (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1)

W5: Wnioskuje patogenezę choroby w oparciu o epidemiologię zarażeń czynnikami patogennymi (C.W13, E.W1, E.W23)

W6: Wymienia typy reakcji nadwrażliwości oraz rozróżnia typy chorób z niedoboru odporności (C.W23, E.W34)

W7: Analizuje biologię wybranych nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadzoru immunologicznego (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Posługuje się fachowym nazewnictwem patomorfologicznym (C.W26)

W9: Interpretuje prawa pacjenta w odniesieniu do unikatowej dokumentacji medycznej jaką jest ciało człowieka po śmierci oraz utrwalona ludzka tkanka pobrana przyżyciowo (D.W17, G.W5, G.W11)

W10: Klasyfikuje podstawowe choroby układu krążenia, choroby tkanki łącznej, choroby z nadwrażliwości i choroby układu krwiotwórczego osób dorosłych (E.W7)

W11: Opisuje zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach (C.W31, C.W34)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje obraz mikroskopowy z mikroskopu świetlnego, w tym przy użyciu mikroskopu świetlnego i na tej podstawie rozróżnia wybrane obrazy i choroby (A.U1, A.U2, C.U9)

U2: Analizuje wyniki badań immunohistochemicznych w wybranych jednostkach chorobowych (C.U8)

U3: Formułuje wnioski co do rozpoznania choroby na podstawie całości obrazu klinicznego (danych klinicznych, badań radiologicznych, laboratoryjnych i badania patomorfologicznego) (C.U11)

U4: Analizuje patomechanizm wybranych chorób, w tym wstrząsu, i opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu oraz odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta (C.U12, C.U20).

U5: Planuje patomorfologiczną diagnostykę różnicową wybranych chorób dorosłych i dzieci (E.U12)

U6: Tworzy skierowanie na wybrane badania patomorfologiczne: histopatologiczne i sekcyjne, tworzy raport synoptyczny w wybranych jednostkach chorobowych oraz raport sekcji zwłok (E.U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01)

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02)

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05). efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K6: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem; realizowany w warunkach stacjonarnych,

• ćwiczenia przedmiotowe; realizowane w warunkach stacjonarnych,

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany);

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach stacjonarnych

• ćwiczenia laboratoryjne realizowane w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Pełny opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ( 0 - 40 punktów), złożone z dwóch części:

1. Teoretycznej (0-20 punktów): W1 – W10

2. Praktycznej (0-20 punktów): W3, U1-U5

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z kolokwium (na poziomie przynajmniej 60%,).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Natalia Skoczylas-Makowska, Radosław Wujec, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Pełny opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Kacper Naglik, Natalia Skoczylas-Makowska, Radosław Wujec, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Pełny opis:

Przedmiot Patomorfologia - specjalność wybrana ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej w wymiarze praktycznym, we współpracy klinicznej. Ćwiczenia mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję w kontekście klinicznym na tematy poruszone na wcześniejszych latach studiów na przedmiotach wprowadzenie do patologii, patomorfologia i patologia (narządowa).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Natalia Skoczylas-Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)