Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy transfuzjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21WYBTRA-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Podstawy transfuzjologii
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.60 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii

i biochemii w odniesieniu do układu krwiotwórczego człowieka.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia w formie on-line: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia w formie on-line : 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 11 godzin, co odpowiada 0,44 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- konsultacje w formie on-line: 0,5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i przeprowadzenie zaliczenia w formie on-line: 4 godziny + 0,5 godziny = 4,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowym:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 3 godziny

- konsultacje w formie on-line: 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 18,5 godziny, co odpowiada 0,74 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie się do zaliczenia: 5 godzin + 0,5 godziny = 5,5 godziny, co stanowi 0,22 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:


- udział w seminariach: 5 godzin (0,2 ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 5 godzin (0,2 ECTS)

- konsultacje: 0,5 godziny (0,02 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia i przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny + 0,5 godziny = 4,5 godziny (0,18 ECTS)


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 5 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,2 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki – nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę na temat struktury i funkcji genów odpowiedzialnych za powstawanie antygenów krwinek czerwonych (C.W6)

W2: posiada wiedzę na temat budowy i funkcji antygenów krwinek czerwonych, przeciwciał naturalnych, autoprzeciwciał

i alloprzeciwciał (C.W21.)

W3: potrafi opisać algorytm badań w kierunku wykrycia obecności czynników zakaźnych przenoszonych przez krew (E.W34.)

W4: opisuje organizację i uwarunkowania prawne działania Publicznej Służby Krwi w Polsce, potrafi określić zakres

i metodykę badań serologicznych (E.W39.)

W5: wie jak powinien zostać pobrany, przechowywany

i przygotowany materiał do badan serologicznych (E.W39.)

W6: zna:

- istotne klinicznie układy grupowe składników komórkowych krwi i białek osocza (C.W6)

- zasady pobierania krwi i ogólne zasady przygotowania preparatów krwiopochodnych (E.W39.)

- zakres badań kwalifikujących do oddania krwi i jej składników (E.W40.)

- ogólne zasady stosowania i dobierania krwi i jej składników do przetoczenia. (E.W40.)

W7: zna:

- mechanizmy allo- i autoimmunizacji (C.W21.)

- zasady diagnostyki i profilaktyki konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenów erytrocytów (E.W.40.)

- zasady diagnostyki niedokrwistości autoimmunohemolitycznej. (E.W.40.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zinterpretować wyniki badań immunohematologicznych

(E.U24.)

U2: potrafi prowadzić dokumentację medyczną związaną z

toczeniem preparatów krwiopochodnych (E.U38.)

U3: potrafi wyjaśnić pacjentowi, dlaczego w niektórych sytuacjach

konieczne jest ponowne pobranie próbki do badania lub

skierowanie pacjenta do pracowni konsultacyjnej RCKiK lub IHiT.

(G.U5.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wie, że przepisy obowiązujące w placówkach Publicznej Służby Krwi ulegają ciągłym modyfikacjom i rozumie,

że konieczne jest stałe aktualizowanie posiadanej wiedzy. Student propaguje wiedzę o krwiodawstwie. (K_K01)

K2: potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia

i współpracowników w czasie pracy przy pobieraniu krwi

i toczeniu preparatów krwiopochodnych.(K_K02)

K3: potrafi współpracować z innymi w celu wykonania badań, weryfikacji wyniku i sporządzania dokumentacji badań. (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Seminaria

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- drzewo decyzyjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Ćwiczenia

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- ćwiczenia kliniczne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- uczenie wspomagane komputerem, metody eksponujące: film, pokaz z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy transfuzjologii ma na celu przedstawienie podstaw prawnych działania służby krwi, w tym

pracowni serologicznych, wprowadzenie do serologii i

transfuzjologii, nabycie umiejętności diagnostyki

serologicznej grup krwi i wiedzy na temat powikłań poprzetoczeniowych i choroby hemolitycznej płodu i noworodka.

Pełny opis:

Podstawowe cele przedmiotu Podstawy transfuzjologii powinny się koncentrować na:

1. zdobyciu podstawowej wiedzy na temat serologii grup krwi i transfuzjologii,

2. nabyciu umiejętności praktycznych wykonywania badań serologicznych przeprowadzanych w pracowni serologii transfuzjologicznej, w tym oznaczania antygenów krwinek czerwonych, wykrywania i oznaczania swoistości alloprzeciwciał odpornościowych, wykrywania autoprzeciwciał, przeprowadzanie próby zgodności.

3. zdobyciu wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki niedokrwistości immunohemolitycznych, choroby hemolitycznej płodu/noworodka i niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych,

4. zdobyciu wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad otrzymywania i zastosowania krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych,

5. poznaniu zasad czuwania nad bezpieczeństwem krwi

w tym diagnostyki czynników zakaźnych przenoszonych przez krew oraz zasad stosowanych w krwiodawstwie do inaktywacji patogenów.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

- Fabijańska-Mitek J, Bochenek-Jantczak D, Grajewska A, Wieczorek K. Badania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa – kompendium. Pro Pharmacia Futura, Warszawa 2017

- Korsak J. i Łętowska M. (red.), Transfuzjologia kliniczna, Wyd. alfa-medica Press, Warszawa 2009

- Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. pod red. Magdaleny Łętowskiej. Instytut Hematologii i Transfuzjologii

w Warszawie 2014 z późniejszymi zmianami

2. Literatura uzupełniająca:

- Fabijańska-Mitek J. [red]: Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. Oinpharma, Warszawa 2006

- Fabijańska-Mitek J. [red]: Immunologia krwinek czerwonych. Niedokrwistości immunohemolityczne. Oinpharma, Warszawa 2008

- Daniels G. Human Blood Groups, 3rd Edition. Wiley-Blackwell 2013

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe pisemne: (0-10 punktów; > 60 %): W1-W7, U1-U3).

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

0…..<60 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Anna Domanowska, Marta Karaś, Grzegorz Liczner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Alicja Appelt-Duks, Grzegorz Chojnacki, Jarosław Czyż, Karolina Długi, Anna Domanowska, Jakub Gołębiewski, Marta Karaś, Marek Krzyżanowski, Grzegorz Liczner, Bartosz Malinowski, Mateusz Ozorowski, Sebastian Rewerski, Wioleta Stolarek, Monika Szambelan, Paweł Szandorowski, Paweł Szyperski, Zbigniew Tomczak, Michał Wiciński, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.