Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

10.1. Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM22CZSMIK-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 10.1. Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia, biochemia, anatomia, histologia i fizjologia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

– udział w seminariach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 20 godzin

– udział w ćwiczeniach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 10 godzin

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– egzamin (teoretyczny z zagadnieniami praktycznymi): 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 53,0 godziny, co odpowiada 2,12 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

– udział w seminariach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 20 godzin

– udział w ćwiczeniach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 10 godzin

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 9 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 5 godziny

– przygotowanie do zaliczeń pisemnych: 5 godzin

– przygotowanie do egzaminu teoretyczny z zagadnieniami praktycznymi: 15,5+1=16,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 87,5 godziny, co odpowiada 3,5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

– udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godziny

– udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 13 godzin

– udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

– przygotowanie do seminariów (czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 6 godziny

– przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 3 godziny

– przygotowanie do egzaminu (z uwzględnieniem opracowań z zakresu mikrobiologii): 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 44 godziny, co odpowiada 1,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do cząstkowych zaliczeń pisemnych: 5 godzin

– przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15+1,5=16,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 21,5 godzin co odpowiada 0,86 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

– udział w seminariach: 20 godzin

 udział w ćwiczeniach: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godzin co odpowiada 1,2 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

 udział w wykładach: 20 godzin (0,8 punktu ECTS)

 udział w seminariach: 20 godzin(0,8punktu ECTS)

 udział w ćwiczeniach: 10 godzin (0,4 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: klasyfikuje drobnoustroje na chorobotwórcze i stanowiące mikrobiotę człowieka (CK_W12)

W2: opisuje drogi wnikania drobnoustrojów o organizmu człowieka (CK_W14),

W3: analizuje patogenezę i epidemiologię najczęstszych bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych, szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń człowieka (CK_W13, CK_W14)

W4: wymienia drogi rozprzestrzeniania zakażeń/zarażeń w środowisku człowieka, przewiduje skutki ich szerzenia się i zna zasady profilaktyki zakażeń (CK_W14, CK_W17)

W5: wymienia metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej (CK_W18)

W6: wymienia metody działań przeciwdrobnoustrojowych i podstawowe zasady aseptyki i antyseptyki oraz opisuje wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (CK_W19)

W7: przedstawia podział leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy, sposoby i zakresy ich działania oraz metody wykrywania mechanizmów lekooporności (CK_W18)

W8: wyjaśnia zasady pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych oraz zna wpływ czynników przedlaboratoryjnych na wynik badania mikrobiologicznego (CK_W18)

W9: zna zasady interpretacji wyniku badania mikrobiologicznego (CK_W12, CK_W13, CK_W17, CK_W18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ocenia sytuację kliniczną i/lub epidemiologiczną i proponuje schemat postępowania diagnostycznego z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem metod, hodowlanych, serologicznych, biologii molekularnej (CK_U6)

U2: przygotowuje preparat mikroskopowy i ocenia go pod mikroskopem (CK_U9)

U3: potrafi zaproponować schemat leczenia zakażeń miejscowych, narządowych i układowych oraz interpretuje wynik badania mikrobiologicznego w określonym przypadku klinicznym (CK_U10);

U4: objaśnia sposób pobierania materiału, jego transportu i przechowywania w celu wykonania badań mikrobiologicznych oraz wpływ czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku (CK_U10)

U5: potrafi powiązać rodzaj zakażenia z potencjalnymi czynnikami etiologicznymi zakażenia oraz zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych (CK_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje nawyk dokształcania się (K_K.08)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 dyskusja

 analiza przypadków klinicznych

 analiza wyników badań mikrobiologicznych


Ćwiczenia:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne w formie zdalnej

 analiza przypadków klinicznych

 analiza wyników badań mikrobiologicznych

 metody eksponujące: film, pokaz


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Przedmiot Mikrobiologia obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z zakażeniami miejscowymi, narządowymi i układowymi, ich etiologią, epidemiologią, patomechanizmem i diagnostyką. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z: najczęstszymi patogenami człowieka, ich morfologię, właściwościami, chorobotwórczością, a także metodami identyfikacji drobnoustrojów, oceny ich lekowrażliwości i mechanizmami lekooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Mikrobiologia mają zapoznać studenta z: morfologią wirusów, bakterii i grzybów, metodami badania drobnoustrojów, immunologią infekcyjną, immunoprofilaktyką, procesami genetycznymi zachodzącymi między drobnoustrojami, charakterystyką antybiotyków, mechanizmami lekooporności drobnoustrojów i metodami ich wykrywania, środkami dezynfekcyjnymi i aseptycznymi, mikrobiotą człowieka, wybranymi wirusami, bakteriami i grzybami chorobotwórczymi i warunkowo chorobotwórczymi dla człowieka, czynnikami etiologicznymi zakażeń człowieka, metodami typowania drobnoustrojów stosowanymi w dochodzeniach epidemiologicznych, zasadami profilaktyki zakażeń.

Ćwiczenia są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu: zaznajomienie z metodami hodowli, identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, wypracowanie umiejętności oceny preparatów mikroskopowych, przybliżenie metod wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej, zapoznanie z głównymi grupami drobnoustrojów odpowiedzialnych za kolonizację chorego oraz zakażenia miejscowe, układowe i uogólnione, z zasadami pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych, wypracowanie umiejętności interpretacji wyniku badania mikrobiologicznego.

Seminaria są częściowo powiązane z tematami realizowanymi

na wykładach i podczas ćwiczeń oraz mają na celu omówienie zagadnień nie wdrożonych podczas wykładów i ćwiczeń. Ponadto mają na celu wypracowanie przez studentów umiejętności wiązania rodzaju zakażenia z potencjalnymi czynnikami etiologicznymi zakażenia przez analizę przypadków klinicznych oraz interpretację wyników badań mikrobiologicznych. Ponadto mają na celu wykształcenie poczucia i nawyku samokształcenia i współpracy w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA (red. wyd. pol. Przondo-Mordarska A, Martirosian G, Szkaradkiewicz A). Mikrobiologia. Edra Urban & Partner, 2016

2. Rekomendacje antybiotykowrażliwości bakterii i wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze ze strony ze strony www.korld.edu.pl i www.eucast.org

3. Rekomendacje dotyczące zakażeń układowych ze strony internetowej www.antybiotyki.edu.pl

Literatura uzupełniająca:

1. Dzierżanowska D. Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 2008

2. Heczko PB, Wróblewska M, Pietrzyk A. Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2014

3. Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Mikrobiologii.

Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej, uwzględniającej pytania z zagadnień praktycznych dotyczących diagnostyki mikrobiologicznej konkretnego przypadku klinicznego (interpretacja wyniku, omówienie mechanizmów lekooporności drobnoustrojów, metod, sposobów pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych).

Egzamin składa się z 60 pytań: testowych (pytania jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów (do 50% pytań) oraz seminariów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt.

W przypadku zaliczeń pisemnych (testy na wejściówkach i egzaminie) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

<60% Niedostateczny

Uzyskanie poniżej 36 punktów z egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

K1)

Zaliczenia cząstkowe (wejściówki): ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5)

Raporty/ karty pracy: ≥ 56% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3 punktów; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Aleksander Deptuła, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Agnieszka Mikucka, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.