Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

10.1. Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM22CZSMIK-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 10.1. Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu biologii i fizjologii komórki. Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów: chemia, biochemia, anatomia, histologia i fizjologia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

– udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

– udział w seminariach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 20 godzin

– udział w ćwiczeniach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 10 godzin

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– egzamin (teoretyczny z zagadnieniami praktycznymi): 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 53,0 godziny, co odpowiada 2,12 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

– udział w seminariach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 20 godzin

– udział w ćwiczeniach: z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 10 godzin

– udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godziny

– przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 9 godzin

– przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 5 godziny

– przygotowanie do zaliczeń pisemnych: 5 godzin

– przygotowanie do egzaminu teoretyczny z zagadnieniami praktycznymi: 15,5+1=16,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 87,5 godziny, co odpowiada 3,5 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

– udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godziny

– udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 13 godzin

– udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań z zakresu mikrobiologii) z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

– przygotowanie do seminariów (czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 6 godziny

– przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego): 3 godziny

– przygotowanie do egzaminu (z uwzględnieniem opracowań z zakresu mikrobiologii): 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 44 godziny, co odpowiada 1,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie do cząstkowych zaliczeń pisemnych: 5 godzin

– przygotowanie do egzaminu i egzamin: 15+1,5=16,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 21,5 godzin co odpowiada 0,86 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

– udział w seminariach: 20 godzin

 udział w ćwiczeniach: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 30 godzin co odpowiada 1,2 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

 udział w wykładach: 20 godzin (0,8 punktu ECTS)

 udział w seminariach: 20 godzin(0,8punktu ECTS)

 udział w ćwiczeniach: 10 godzin (0,4 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

– nie dotyczy.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: klasyfikuje drobnoustroje na chorobotwórcze i stanowiące mikrobiotę człowieka (CK_W12)

W2: opisuje drogi wnikania drobnoustrojów o organizmu człowieka (CK_W14),

W3: analizuje patogenezę i epidemiologię najczęstszych bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych, szpitalnych i pozaszpitalnych zakażeń człowieka (CK_W13, CK_W14)

W4: wymienia drogi rozprzestrzeniania zakażeń/zarażeń w środowisku człowieka, przewiduje skutki ich szerzenia się i zna zasady profilaktyki zakażeń (CK_W14, CK_W17)

W5: wymienia metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej (CK_W18)

W6: wymienia metody działań przeciwdrobnoustrojowych i podstawowe zasady aseptyki i antyseptyki oraz opisuje wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje (CK_W19)

W7: przedstawia podział leków przeciwdrobnoustrojowych, wyjaśnia mechanizmy, sposoby i zakresy ich działania oraz metody wykrywania mechanizmów lekooporności (CK_W18)

W8: wyjaśnia zasady pobierania, transportu i przechowywania materiału do badań mikrobiologicznych oraz zna wpływ czynników przedlaboratoryjnych na wynik badania mikrobiologicznego (CK_W18)

W9: zna zasady interpretacji wyniku badania mikrobiologicznego (CK_W12, CK_W13, CK_W17, CK_W18)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: ocenia sytuację kliniczną i/lub epidemiologiczną i proponuje schemat postępowania diagnostycznego z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej z uwzględnieniem metod, hodowlanych, serologicznych, biologii molekularnej (CK_U6)

U2: przygotowuje preparat mikroskopowy i ocenia go pod mikroskopem (CK_U9)

U3: potrafi zaproponować schemat leczenia zakażeń miejscowych, narządowych i układowych oraz interpretuje wynik badania mikrobiologicznego w określonym przypadku klinicznym (CK_U10);

U4: objaśnia sposób pobierania materiału, jego transportu i przechowywania w celu wykonania badań mikrobiologicznych oraz wpływ czynników przedlaboratoryjnych na jakość wyniku (CK_U10)

U5: potrafi powiązać rodzaj zakażenia z potencjalnymi czynnikami etiologicznymi zakażenia oraz zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych (CK_U11)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje nawyk dokształcania się (K_K.08)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 dyskusja

 analiza przypadków klinicznych

 analiza wyników badań mikrobiologicznych


Ćwiczenia:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne w formie zdalnej

 analiza przypadków klinicznych

 analiza wyników badań mikrobiologicznych

 metody eksponujące: film, pokaz

Skrócony opis:

Przedmiot Mikrobiologia obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z zakażeniami miejscowymi, narządowymi i układowymi, ich etiologią, epidemiologią, patomechanizmem i diagnostyką. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z: najczęstszymi patogenami człowieka, ich morfologię, właściwościami, chorobotwórczością, a także metodami identyfikacji drobnoustrojów, oceny ich lekowrażliwości i mechanizmami lekooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Mikrobiologia mają zapoznać studenta z: morfologią wirusów, bakterii i grzybów, metodami badania drobnoustrojów, immunologią infekcyjną, immunoprofilaktyką, procesami genetycznymi zachodzącymi między drobnoustrojami, charakterystyką antybiotyków, mechanizmami lekooporności drobnoustrojów i metodami ich wykrywania, środkami dezynfekcyjnymi i aseptycznymi, mikrobiotą człowieka, wybranymi wirusami, bakteriami i grzybami chorobotwórczymi i warunkowo chorobotwórczymi dla człowieka, czynnikami etiologicznymi zakażeń człowieka, metodami typowania drobnoustrojów stosowanymi w dochodzeniach epidemiologicznych, zasadami profilaktyki zakażeń.

Ćwiczenia są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach i mają na celu: zaznajomienie z metodami hodowli, identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów, wypracowanie umiejętności oceny preparatów mikroskopowych, przybliżenie metod wykorzystywanych w diagnostyce mikrobiologicznej, zapoznanie z głównymi grupami drobnoustrojów odpowiedzialnych za kolonizację chorego oraz zakażenia miejscowe, układowe i uogólnione, z zasadami pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych, wypracowanie umiejętności interpretacji wyniku badania mikrobiologicznego.

Seminaria są częściowo powiązane z tematami realizowanymi

na wykładach i podczas ćwiczeń oraz mają na celu omówienie zagadnień nie wdrożonych podczas wykładów i ćwiczeń. Ponadto mają na celu wypracowanie przez studentów umiejętności wiązania rodzaju zakażenia z potencjalnymi czynnikami etiologicznymi zakażenia przez analizę przypadków klinicznych oraz interpretację wyników badań mikrobiologicznych. Ponadto mają na celu wykształcenie poczucia i nawyku samokształcenia i współpracy w zespole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA (red. wyd. pol. Przondo-Mordarska A, Martirosian G, Szkaradkiewicz A). Mikrobiologia. Edra Urban & Partner, 2016

2. Rekomendacje antybiotykowrażliwości bakterii i wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze ze strony ze strony www.korld.edu.pl i www.eucast.org

3. Rekomendacje dotyczące zakażeń układowych ze strony internetowej www.antybiotyki.edu.pl

Literatura uzupełniająca:

1. Dzierżanowska D. Zakażenia szpitalne. α-medica press, Bielsko-Biała 2008

2. Heczko PB, Wróblewska M, Pietrzyk A. Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa 2014

Kayser FH, Bienz KA, Eckert J, Zinkernagel RM. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Mikrobiologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Mikrobiologii.

Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej, uwzględniającej pytania z zagadnień praktycznych dotyczących diagnostyki mikrobiologicznej konkretnego przypadku klinicznego (interpretacja wyniku, omówienie mechanizmów lekooporności drobnoustrojów, metod, sposobów pobierania i transportu materiału do badań mikrobiologicznych).

Egzamin składa się z 60 pytań: testowych (pytania jednokrotnego wyboru) dotyczących wiedzy zdobytej podczas wykładów (do 50% pytań) oraz seminariów i ćwiczeń. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje jeden punkt.

W przypadku zaliczeń pisemnych (testy na wejściówkach i egzaminie) uzyskane punkty przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów Ocena

92-100% Bardzo dobry

84-91% Dobry plus

76-83% Dobry

68-75% Dostateczny plus

60-67% Dostateczny

<60% Niedostateczny

Uzyskanie poniżej 36 punktów z egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej i koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Egzamin: ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

K1)

Zaliczenia cząstkowe (wejściówki): ≥ 60% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5)

Raporty/ karty pracy: ≥ 56% (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

Przedłużona obserwacja/Aktywność (≥ 50% lub 1-3 punktów; 3 punkty = ocena bardzo dobry) (W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: Tomasz Bogiel, Eugenia Gospodarek-Komkowska, Joanna Kwiecińska-Piróg, Anna Michalska, Alicja Sękowska, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.