Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy diagnostyki parazytologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM22WYBPDP-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy diagnostyki parazytologicznej
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Zajęcia do wyboru – Podstawy diagnostyki parazytologicznej” powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii bezkręgowców na poziomie szkoły średniej (poziom rozszerzony matury z biologii) oraz ugruntowaną wiedzę z zakresu przedmiotu obligatoryjnego „Parazytologia”.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,53 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 0 godzin

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 11 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 0,9 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 8 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu diagnostyki parazytologicznej): 8 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu parazytologii 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 16,5 godziny, co odpowiada 0,55 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin (0,5 punktu ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 11 godzin (0,37 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach(z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość): 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: aktualną sytuację epidemiologiczną tropikalnych zarażeń pasożytniczych (C.W13)

W2: inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania (C.W16)

W3: podstawowe objawy chorobowe istotne w diagnostyce różnicowej parazytoz (C.W17)

W4: podstawy nowoczesnej diagnostyki parazytologicznej (C.W19)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka w preparatach mikroskopowych (C.U7)

U2: różnicuje najczęściej spotykane parazytozy człowieka na podstawie omawianych przypadków klinicznych (C.U7)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student wykazuje:

K1: umiejętność poszukiwania i korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)

K2: odpowiedzialność związaną z działalnością zawodową w kategorii bezpieczeństwa własnego i innych osób pod kątem zagrożeń parazytologicznych (K_K02)

K3: świadomość własnych ograniczeń i potrzebę ciągłego procesu samokształcenia (K_K07)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne/ obserwacja mikroskopowa z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie

- praca z książką

- metoda projektu

- dyskusja dydaktyczna

- pogadanka

- quiz parazytologiczny


Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu „Zajęcia do wyboru - Podstawy diagnostyki parazytologicznej” realizowane są w drugim semestrze drugiego roku studiów. Przedmiot obejmuje 15 godzin ćwiczeń. Ogólne cele nauczania przedmiotu obejmują rozszerzenie wiedzy z zakresu biologii pasożytów człowieka, objawów i epidemiologii chorób pasożytniczych oraz metod diagnostycznych stosowanych w parazytologii. Przedmiot stanowi uzupełnienie informacji zdobytych w ramach przedmiotu obowiązkowego "Parazytologia". Zasadniczym celem kursu jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów klinicznych oraz profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób pasożytniczych.

Pełny opis:

Przedmiot „Zajęcia do wyboru - Podstawy diagnostyki parazytologicznej” koncentruje się na pasożytach o znaczeniu medycznym, które są przyczyną licznych zachorowań i mogą powodować śmierć ludzi na całym świecie. W ramach przedmiotu omawiane są mechanizmy układu pasożyt-żywiciel, diagnostyka, patogeneza oraz epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych.

Podczas ćwiczeń szczegółowo omawiane są wybrane choroby pasożytnicze w aspekcie aktualnych zagrożeń epidemiologicznych. Przedstawiona zostanie współczesna problematyka wybranych chorób tropikalnych, m.in. malarii, jako istotnego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Podczas zajęć praktycznych studenci poznają także techniki wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej chorób pasożytniczych, jak również metody mające zastosowanie w badaniach naukowych z zakresu parazytologii. W trakcie zajęć studenci wykonują bezpośrednie i trwałe preparaty mikroskopowe (utrwalanie i barwienie).

Na przykładzie wybranych przypadków klinicznych studenci dokonują diagnostyki różnicowej wybranych parazytoz w oparciu o wiedzę zdobytą podczas przedmiotu obowiązkowego "Parazytologia", wykorzystując program multimedialny.

Samodzielnie identyfikują pasożyty występujące w preparatach pochodzących od pacjentów z inwazjami mieszanymi.

Poznają zastosowanie nowoczesnej aparatury wykorzystywanej w diagnostyce parazytologicznej, m.in. cyfrowa analiza i przetwarzanie obrazu, archiwizacja wyników badań diagnostycznych, automatyczny system wykorzystywany do badań parazytologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy. wyd. 4, Wyd. Koliber, Lublin, 2010.

2. Morozińska-Gogol. Parazytologia medyczna. Kompendium. Wyd. I. PZWL, Warszawa, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej. Wyd. 7, popr. i uzup. [dodr.], PZWL, Warszawa, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawozdanie bieżące (wykonane w trakcie ćwiczeń): W1, W2, W3, W4, U1, U2

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów za każde sprawozdanie bieżące.

2. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych: U1, U2

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 60% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

3. Obserwacja przedłużona: K1, K2, K3.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 50% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie odbywają się praktyki zawodowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)