Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.2. Dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3CSDE-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.2. Dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologiii.html
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu „dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry” niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, histologii, fizjologii, epidemiologii, patofizjologii, patomorfologii, biochemii, biologii molekularnej, immunologii, mikrobiologii, parazytologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 9 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 1 godzina = 13 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 13 godzin, co odpowiada 0,52 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 2 godziny, co odpowiada 0,07 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- udział w ćwiczeniach: 9 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,3 punktu ECTS


5. Bilans nakładu o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 9 godzin

- udział w konsultacjach: 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 13 godzin, co odpowiada 0,43 punktu ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia i zasad pracy w warunkach sterylnych w laboratorium hodowli komórkowych (C K_W19)

W2: Posiada wiedzę na temat metod określających zmiany w cyklu komórkowym i proliferacji komórek (B K_W22)

W3: Zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów skóry (E K_W33)

W4: Posługuje się nazewnictwem patomorfologicznym (C K_W25)

W5: Definiuje zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych chorób skóry i przenoszonych drogą płciową (C K_W30)

W6: Opisuje konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów (C K_W31)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pracować w warunkach sterylnych (B K_U14, F K_U03)

U2: Potrafi założyć i prowadzić hodowlę komórkową: pasażować, liczyć i oceniać żywotność komórek w hodowli in vitro (B K_U14)

U3: Potrafi posługiwać się mikroskopem z odwróconą optyką oraz cytometrem obrazowym (A.U01, B K_U10)

U4: Potrafi dokonać pomiaru stopnia proliferacji komórkowej (B K_U10)

U5: Powiązuje obrazy patomorfologiczne uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz wynikami barwień specjalnych, immunohistochemicznych, FISH oraz biologii molekularnej (C K_U11)

U6: Definiuje zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, rozpoznaje obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych chorób skóry i przenoszonych drogą płciową (C K_U11)

U7: Opisuje konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów i rozpoznaje obrazy patomorfologiczne (C K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (K_K01)

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia (K_K07)

K3: Weryfikuje literaturę, posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- metoda obserwacji

- ćwiczenia praktyczne / laboratoryjne

- diagnostyka preparatów histopatologicznych

- metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu „dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry” odbywają się w formie ćwiczeń.

Ćwiczenia realizowane są w Pracowni Biologii Molekularnej Skóry, Immunodermatologii i Dermatopatologii Katedry Dermatologii i Wenerologii oraz w Katedrze Patomorfologii Klinicznej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z przedmiotu „dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry” jest omówienie i przedstawienie zagadnień związanych ze stosowaniem we współczesnej biologii technik laboratoryjnych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Ćwiczenia mają również na celu zaznajomienie studentów ze współczesną wiedzą z zakresu patogenezy, rozpoznawania i diagnostyki różnicowej chorób skóry. Badanie i ocena zmian w tkankach i narządach (biopsja, mikroskopia, histochemia, cytochemia, biologia molekularna).

Ćwiczenia:

­ zasady organizacji pracy w hodowli komórkowej

­ metody wyprowadzania linii pierwotnych oraz hodowli wtórnej z komórek nowotworowych

­ korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej

­ stosowane w praktyce zasady i metody pobierania materiału do badania patomorfologicznego

­ zasady i metody obowiązujące w diagnostyce chorób dermatologicznych uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych, w tym obraz mikroskopowy oraz wyniki badań immunohistochemicznych, prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jabłońska S., Majewski S., Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.

2. Stokłosowa S., Hodowla komórek i tkanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

3. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C., red: Olszewski W., Robbins Patologia, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Drewa T., Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej, Bydgoszcz 2007

2. Stachura J., Domagała W., PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie, PAU, Kraków 2016 (t. 1-3)

3. Atlas histopatologiczny wirtualny: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Student może również samodzielnie uzupełniać wiadomości o najnowsze informacje na temat dermatologii eksperymentalnej z elementami patologii skóry, korzystając z bieżących publikacji dostępnych w bibliotekach i Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność studenta na ćwiczeniach powinna być usprawiedliwiona, a treści zaliczone u nauczyciela akademickiego w terminie z nim uzgodnionym.

Metody weryfikacji efektów kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych omawia prowadzący na pierwszych zajęciach podając szczegółowe ich sposoby oraz kryteria.

Zaliczenie ustne z przedmiotu „dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry” odbywa się na podstawie aktywności na ćwiczeniach: W1-W6, U1-U7, przedłużonej obserwacji kompetencji społecznych z kryteriami oceny (0-10 punktów; >50%): K1-K3

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Rafał Czajkowski, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Natalia Skoczylas-Makowska, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.