Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.3. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3CUKKRW-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 3.3. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.60 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu powinien/na posiadać wiedzę z zakresu fizjologii i patofizjologii w odniesieniu do układu krwi i podstawy immunologii (zakres szkoły średniej).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

• udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

• konsultacje w formie on-line: 2 godziny

• przeprowadzenie zaliczenia w formie on-line: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 8,5 godziny, co odpowiada 0,34 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

• konsultacje w formie on-line: 2 godziny

• przygotowanie do wykładów (w tym czytanie wskazanej literatury): 6 godzin

• przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie w formie on-line: 1 godzina

Nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 1 + 0,5 = 1,5 godziny, co odpowiada 0,06 punktu ECTS


4. Czy wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna zasady dobierania krwi i jej składników do przetoczeń w przypadkach niedokrwistości immunohemolitycznej płodu/noworodka, w przypadkach występowania auto- lub alloprzeciwciał u biorców skierowanych do antygenów erytrocytarnych lub płytkowych (E.W3.).

W2. Zna istotne klinicznie układy grupowe składników komórkowych krwi (C.W6.).

W3. Zna metody wykrywania, diagnostyki oraz zasady profilaktyki konfliktu matczyno-płodowego (C.W6.).

W4. Zna ogólne zasady stosowania i dobierania krwi i jej składników do przetoczeń (B.W20.).

W5. Zna mechanizmy auto- i alloimmunizacji oraz zasady diagnostyki niedokrwistości o podłożu immunologicznym (E.W7.).

W6. Zna podstawy prawne działania służby krwi, w tym pracowni serologicznych, wprowadzenie do serologii i transfuzjologii (G.W9.).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi zinterpretować wyniki próby zgodności przed przetoczeniem krwi (C.U8.).

U2. Potrafi prowadzić dokumentację badań serologicznych (E.U38).

U3. Nabycie umiejętności diagnostyki serologicznej grup krwi, powikłań poprzetoczeniowych i choroby hemolitycznej płodu i noworodka (C.U8.).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych (K_K08).

K2. Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia ratowania ludzkiego życia (K_K02).


Metody dydaktyczne:

Wykłady

• informacyjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• problemowe z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• konwersatoryjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z podstawami prawnymi działania służby krwi, wprowadzenia do serologii i transfuzjologii.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z podstawami prawnymi działania służby krwi, wprowadzenia do serologii i transfuzjologii. Dodatkowo będą poruszane tematy powikłań poprzetoczeniowych, choroby hemolitycznej płodu i noworodka oraz nabycie umiejętności diagnostyki serologicznej grup krwi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Solnica B. (red.), Podstawy serologii grup krwi, Wyd. UJ, Kraków 2008

2. Korsak J. i Łętowska M. (red.), Transfuzjologia kliniczna, Wyd. alfa-medica Press, Warszawa 2009

3. Akty prawne nt. krwiolecznictwa w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (0-10 pkt;> 60%): W1-W6, U1-U3).

Obserwacja rozszerzona (0-10 pkt;> 50%): K1 - K2

Minimalny próg procentowy uzyskania pozytywnej oceny to 60%.

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 Bardzo dobry (5)

88≤…..<95 Dobry plus (4+)

80≤…..<88 Dobry (4)

71≤…..<80 Dostateczny plus (3+)

60≤…..<71 Dostateczny (3)

0…..<60 Niedostateczny (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Paweł Szyperski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Grzegorz Liczner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.