Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.4. Farmakologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3PWTFAR-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.4. Farmakologia
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu fizjologia, patofizjologia, anatomia i biochemia uzyskanych w ramach realizacji ww przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach – 20 godzin

- udział w seminariach – 40 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia – 10 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia- 2 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 72 godziny, co odpowiada 2,88 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach- 20 godzin

- udział w seminariach - 40 godzin

- konsultacje: 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i przeprowadzenie zaliczenia: 28 + 2 = 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu farmakologii): 10 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z farmakologii): 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu farmakologii): 28 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu farmakologii): 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 68 godzin, co odpowiada 2,72 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 28 + 2 = 30 godzin (1,2 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach – 40 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki – nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, metabolizmu, wskazań i działań niepożądanych z uwzględnieniem wieku (C K_W34, C K_W35, C K_W36)


W2: Charakteryzuje zasady farmakoterapii z uwzględnieniem wskazań, działań niepożądanych i interakcji lekowych (C K_W37,C K_W38)


W3: Wyjaśnia pojęcia z zakresu lekooporności, farmakoekonomiki, terapii monitorowanej (C K_W39, E K_W40, E K_W41)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Szacuje ryzyko zjawisk patologicznych z uwzględnieniem działań niepożądanych i interakcji oraz dobiera optymalne leki i ich dawki (C K_U14, E K_U17)


U2: Potrafi napisać receptę (C K_U16)


U3: Potrafi indywidualizować terapię w wybranych przypadkach (E K_U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

Seminaria:

• dyskusja dydaktyczna

• drzewo decyzyjne

• analiza przypadków


Skrócony opis:

Przedmiot ,,Farmakologia” zajmuje się działaniem terapeutycznym leków, wskazaniem do jego zastosowania, możliwych działań niepożądanych oraz przeciwwskazań do zastosowania poszczególnych grup leków. Podczas zajęć omawiane są poszczególne grupy leków z uwzględnieniem ww aspektów.

Pełny opis:

Podstawowe dziedziny przedmiotu zajmują się między innymi:

- omówieniem wskazań do terapii oraz dawkowania w poszczególnych chorobach

- efektami niepożądanymi leków

- przeciwwskazaniami do farmakoterapii

- terapią monitorowaną, farmakoekonomiką oraz lekoopornością

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i seminariów. Tematyka wykładów stanowi poszerzenie zakresu materiału realizowanego na semianariach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Ruth P., Schafer-Korting M.; Mutschler FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2016

Literatura uzupełniająca:

1.Korbut R., FARMAKOLOGIA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; > 60%): W1 –W3, U1, U3

Egzamin końcowy w formie ustnej bądź pisemnej (0 – 60 punktów; > 60%): W1 –W3, U1, U3, K1

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 Bardzo dobry(5)

88≤…..<95 Dobry plus(4+)

80≤…..<88 Dobry(4)

71≤…..<80 Dostateczny plus(3+)

60≤…..<71 Dostateczny (3)

0…..<60 Niedostateczny(2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Agnieszka Białomyzy, Grzegorz Chojnacki, Karolina Długi, Jakub Erdmann, Jakub Gołębiewski, Michał Gostomczyk, Sebastian Grzyb, Marta Karaś, Marek Krzyżanowski, Grzegorz Liczner, Mateusz Ozorowski, Sebastian Rewerski, Wioleta Stolarek, Monika Szambelan, Paweł Szandorowski, Dorota Szczygielska, Paweł Szyperski, Zbigniew Tomczak, Michał Wiciński, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Grzegorz Chojnacki, Karolina Długi, Sebastian Grzyb, Grzegorz Liczner, Mateusz Ozorowski, Monika Szambelan, Paweł Szyperski, Michał Wiciński, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.