Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

8.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów zmysłów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CNZPAT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 8.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów zmysłów
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu patologia narządów zmysłów powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii, embriologii, fizjologii, wprowadzenia do patologii i patomorfologii na poziomie trzeciego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 3 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,33 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 + 1 = 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 12 godzin, co odpowiada

0,4 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii narządów zmysłów): 5 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii narządów zmysłów): 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,33 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 2 + 1 = 3 godziny (0,1 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

-udział w seminariach 3 godziny (0,1 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,1 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

nie dotyczy


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Stosuje nazewnictwo patomorfologiczne w zakresie chorób narządów zmysłów z uwzględnieniem chorób nowotworowych i nienowotworowych (C.W26) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W2: Interpretuje przebieg kliniczny i obraz makro- i mikroskopowy procesów chorobowych w wybranych chorobach narządów zmysłów (C.W31). efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W3: Wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne prowadzące do patologii w zakresie narządów zmysłów (C.W33) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05). efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K5: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K6: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K7: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia i realizowany w warunkach stacjonarnych

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia i realizowany w warunkach stacjonarnych.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedmiot patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów zmysłów ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest szczegółowej patologii narządów zmysłów.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zapaleń spojówki, innych nienowotworowych chorób spojówki, Guzów nabłonkowych spojówki, Guzów melanocytarnych spojówki, Guzów mezenchymalnych spojówki, Guzów układu limfatycznego spojówki, chorób Rogówki, Zmian zapalnych powiek, Guzów przydatków oka, chorób Gałki ocznej, chorób Gruczołu i przewodu łzowego, chorób soczewki i płynu ciała szklistego, chorób Oczodołu i nerwu wzrokowego, chorób Siatkówki, chorób Błony naczyniowej (tęczówki, naczyniówki i ciałka rzęskowego), rąbka i twardówki;

wad wrodzonych ucha, zmian zapalnych, chorób infekcyjnych, autoimmunologiczne i systemowych dotyczących ucha, Guzów ucha zewnętrznego (łagodnych i nienowotworowych), Guzów złośliwych ucha zewnętrznego, Guzów łagodnych i nienowotworowych ucha środkowego i wewnętrznego, Guzów złośliwych ucha środkowego i wewnętrznego;

Patologii jamy nosowej, zatok przynosowych i nosogardła: Zmian infekcyjnych, Zmian zapalne, Innych zmian nienowotworowych, Guzów łagodnych, Raka nosogardła, Raka zatok przynosowych, Gruczolakoraka zatok przynosowych, Innych guzów złośliwych;

Patologii jamy ustnej i gardła środkowego: Wad wrodzonych, Infekcji, Zmian zapalnych (nieinfekcyjnych), Innych zmian nienowotworowych, Brodawczaków, Zmian potencjalnie złośliwych i dysplazji, Raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, Raka płaskonabłonkowego gardła środkowego, Guzów ślinianek, Guzów tkanek miękkich, nerwów i guzów o niepewnym pochodzeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Rozdział Choroby Głowy i Szyi).

Literatura uzupełniająca:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10), rozdziały: Choroby Genetyczne i Choroby Dzieci oraz Choroby Przewodu Pokarmowego.

2. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K7 realizowana w warunkach stacjonarnych

Kolokwium na koniec seminarium (0 – 10 punktów; >=60%), złożone 10 pytań teoretycznych i/lub praktycznych (W1- W3) realizowane w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość.:

Warunkiem podejścia do kolokwium jest obecność na seminarium oraz uzyskanie pozytywnej oceny przedłużonej obserwacji/Aktywności

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Grażyna Gadomska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów zmysłów ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest szczegółowej patologii narządów zmysłów.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zapaleń spojówki, innych nienowotworowych chorób spojówki, Guzów nabłonkowych spojówki, Guzów melanocytarnych spojówki, Guzów mezenchymalnych spojówki, Guzów układu limfatycznego spojówki, chorób Rogówki, Zmian zapalnych powiek, Guzów przydatków oka, chorób Gałki ocznej, chorób Gruczołu i przewodu łzowego, chorób soczewki i płynu ciała szklistego, chorób Oczodołu i nerwu wzrokowego, chorób Siatkówki, chorób Błony naczyniowej (tęczówki, naczyniówki i ciałka rzęskowego), rąbka i twardówki;

wad wrodzonych ucha, zmian zapalnych, chorób infekcyjnych, autoimmunologiczne i systemowych dotyczących ucha, Guzów ucha zewnętrznego (łagodnych i nienowotworowych), Guzów złośliwych ucha zewnętrznego, Guzów łagodnych i nienowotworowych ucha środkowego i wewnętrznego, Guzów złośliwych ucha środkowego i wewnętrznego;

Patologii jamy nosowej, zatok przynosowych i nosogardła: Zmian infekcyjnych, Zmian zapalne, Innych zmian nienowotworowych, Guzów łagodnych, Raka nosogardła, Raka zatok przynosowych, Gruczolakoraka zatok przynosowych, Innych guzów złośliwych;

Patologii jamy ustnej i gardła środkowego: Wad wrodzonych, Infekcji, Zmian zapalnych (nieinfekcyjnych), Innych zmian nienowotworowych, Brodawczaków, Zmian potencjalnie złośliwych i dysplazji, Raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, Raka płaskonabłonkowego gardła środkowego, Guzów ślinianek, Guzów tkanek miękkich, nerwów i guzów o niepewnym pochodzeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Rozdział Choroby Głowy i Szyi).

Literatura uzupełniająca:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10), rozdziały: Choroby Genetyczne i Choroby Dzieci oraz Choroby Przewodu Pokarmowego.

2. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Grażyna Gadomska, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów zmysłów ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest szczegółowej patologii narządów zmysłów.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zapaleń spojówki, innych nienowotworowych chorób spojówki, Guzów nabłonkowych spojówki, Guzów melanocytarnych spojówki, Guzów mezenchymalnych spojówki, Guzów układu limfatycznego spojówki, chorób Rogówki, Zmian zapalnych powiek, Guzów przydatków oka, chorób Gałki ocznej, chorób Gruczołu i przewodu łzowego, chorób soczewki i płynu ciała szklistego, chorób Oczodołu i nerwu wzrokowego, chorób Siatkówki, chorób Błony naczyniowej (tęczówki, naczyniówki i ciałka rzęskowego), rąbka i twardówki;

wad wrodzonych ucha, zmian zapalnych, chorób infekcyjnych, autoimmunologiczne i systemowych dotyczących ucha, Guzów ucha zewnętrznego (łagodnych i nienowotworowych), Guzów złośliwych ucha zewnętrznego, Guzów łagodnych i nienowotworowych ucha środkowego i wewnętrznego, Guzów złośliwych ucha środkowego i wewnętrznego;

Patologii jamy nosowej, zatok przynosowych i nosogardła: Zmian infekcyjnych, Zmian zapalne, Innych zmian nienowotworowych, Guzów łagodnych, Raka nosogardła, Raka zatok przynosowych, Gruczolakoraka zatok przynosowych, Innych guzów złośliwych;

Patologii jamy ustnej i gardła środkowego: Wad wrodzonych, Infekcji, Zmian zapalnych (nieinfekcyjnych), Innych zmian nienowotworowych, Brodawczaków, Zmian potencjalnie złośliwych i dysplazji, Raka płaskonabłonkowego jamy ustnej, Raka płaskonabłonkowego gardła środkowego, Guzów ślinianek, Guzów tkanek miękkich, nerwów i guzów o niepewnym pochodzeniu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Rozdział Choroby Głowy i Szyi).

Literatura uzupełniająca:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10), rozdziały: Choroby Genetyczne i Choroby Dzieci oraz Choroby Przewodu Pokarmowego.

2. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)