Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5.3. Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami onkologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CUPCHIB-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 5.3. Chirurgia przewodu pokarmowego z elementami onkologii
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 2.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość anatomii przewodu pokarmowego


2. Wiedza zdobyta na III-roku - Propedeutyka chirurgii


3. Kolokwium wstępne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach : 5 godzin

- udział w ćwiczeniach: 14,5 godzin

- udział w seminariach:15 godzin

- zaliczenie indywidualne u asystenta -opiekuna ; 0,5Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

40 godziny, co odpowiada 1,6 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach : 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 14,5 godzin

- udział w seminariach:15 godzin

- zaliczenie indywidualne u asystenta -opiekuna ; 0,5


Łączny nakład pracy studenta wynosi 40 godziny, co odpowiada

1,6 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada

076 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

(0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w wykładach: 10 godzin

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktowi ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 14 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

14 godzin, co odpowiada 0,56 punktu ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną; F K_U01


U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi; stosowanymi w chirurgii ogólnej F K_U02


U3 stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki; . F K_U03


U4. potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny; F K_U04

realizowany w warunkach stacjonarnych


U5 : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Odpowiednio komunikuje się z pacjentami z różnych grup wiekowych (K_K03)


K2 Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się; K_K07Metody dydaktyczne:

1. Wykłady


2. Seminaria


3. Problemy kliniczne opracowywane przez studentów


4. Badanie przy łóżku chorego


5. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- referatu
- seminaryjna
- sytuacyjna

Skrócony opis:

- opis

- opowiadanie

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Pełny opis:

1. Zdobycie umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia dokumentacji lekarskiej, poznanie sposobów i źródeł zdobywania wiedzy z chirurgii

2. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w zakresie propedeutyki chirurgii na III roku

3. Zapoznanie się z zasadami diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób chirurgicznych przewodu pokarmowego

4. Zapoznanie się z zasadami diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób chirurgicznych układu dokrewnego i śledziony

5. Poznanie i praktyczne stosowanie zasad planowania postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w chorobach chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych

6. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących specyfiki prowadzenia pacjentów oddziału chirurgicznego, oceny dynamiki zmian stanu klinicznego u chorych chirurgicznych, opieki okołooperacyjnej

7. Zapoznanie z metodami leczenia operacyjnego głównych chorób chirurgicznych przewodu pokarmowego i układu dokrewnego

8. Nabycie podstawowych praktycznych umiejętności potrzebnych w codziennej praktyce chirurgicznej, zgodnie z zakresem tematycznym wykładów i seminariów

9. Zapoznanie z problemami klinicznymi z zakresu chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej, zgodnie z tematami wykładów i seminariów

10. Zapoznanie się z perspektywami rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych

11. Uczestniczenie w 1 dyżurze chirurgicznym z asystą przy diagnostyce i leczeniu ostrych stanów chirurgicznych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

Uzupełniające:

4. Wallner G. Banasiewicz T. Chirurgia. TOM 1-4, PZWL Warszawa 2021

5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

6. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks R.

7. Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

U1

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K2

Ćwiczenia:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W3, U1, U4

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W3,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1

Praktyki zawodowe:

1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej.

2. Centrum Symulacji Medycznych Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 19

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Klaudia Juszczuk, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek, Tomasz Zwoliński
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem praktyk jest utrwalenie nabytych umiejętności zawodowych podczas zajęć z propedeutyki chirurgii( IIIWL) oraz przyswojenie wiadomości umiejętności nabytych podczas zajęć.

Pełny opis:

W trakcie zająć student dzięki codziennej, bezpośredniej pracy z pacjentem chirurgicznym w małych grupach (2-3 osobowe), także na bloku operacyjnym i w ambulatorium oraz codziennym seminariom poświęconym wybranym zagadnieniom chirurgicznym a także cotygodniowym spotkaniom naukowym w klinice powinien nabyć następujące kompetencje:

1. Zdobycie umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia dokumentacji lekarskiej, zdobywania wiedzy z chirurgii

2. Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w zakresie propedeutyki chirurgii na III roku

3. Zapoznanie się z zasadami diagnostyki i leczenia najczęstszych chorób chirurgicznych

4. Poznanie i praktyczne stosowanie zasad planowania postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w chorobach chirurgicznych

5. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących specyfiki prowadzenia pacjentów oddziału chirurgicznego

6. Zapoznanie się z perspektywami rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych

Po zakończeniu zajęć student powinien wykazać się wiedzą w zakresie:

1. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób przełyku

2. Diagnostyki i leczenia chorób żołądka i dwunastnicy

3. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób jelit

4. Diagnostyki i leczenia chirurgicznych chorób wątroby i dróg żółciowych

5. Rozpoznawania i leczenia nadciśnienia wrotnego

6. Podstawowych chorób koloproktologicznych

7. Epidemiologii i następstw otyłości, kwalifikacji do operacyjnego leczenia otyłości, rodzajów operacji bariatrycznych

8. Podstawowych zasad chirurgii onkologicznej

9. Kwalifikacji do różnych rodzajów leczenia żywieniowego i znajomością powikłań tej metody leczenia

Po zakończeniu zajęć student powinien wykazać się umiejętnościami w zakresie:

1. Oceny stopnia odżywienia

2. Zlecania leków i prowadzenia chorego w okresie okołooperacyjnym

3. Planowania postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w chorobach

chirurgicznych przewodu pokarmowego i układu dokrewnego

4. Prowadzenia obserwacji lekarskich i dokumentacji medycznej chorych chirurgicznych

5. Zgłębnikowania żołądka, zasad zakładania sondy Sengstakena –Blakemore’a

6. Zakładania cewnika do pęcherza moczowego

7. Usuwania drenów, sączków i szwów chirurgicznych

Literatura:

Podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

3. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

Uzupełniające:

4. Wallner G. Banasiewicz T. Chirurgia. TOM 1-4, PZWL Warszawa 2021

5. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

6. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks R.

7. Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)