Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.7. Rehabilitacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CURH-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1.7. Rehabilitacja
Jednostka: Katedra Rehabilitacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu rehabilitacja neurologiczna posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej, neurologii i neurochirurgii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 6 godzin

- konsultacje: 1,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

8 godzin, co odpowiada 0,25 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 6 godzin (Klinika Rehabilitacji)

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny + 0,5 = 3,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 12 godzin, co odpowiada

0,4 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników

opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu rehabilitacji): 2 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu rehabilitacji): 1godz.

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 12 godzin, co odpowiada

0,4 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 5,5 + 0,5 = 6 godziny

(0,2 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

12 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 zna rolę i metody rehabilitacji u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego (E K_W31)

W2 zna rolę i metody rehabilitacji u pacjentów po udarach mózgu(E K_W31)

W3- zna rolę i metody rehabilitacji u pacjentów niepełnosprawnych z powodu innych chorób układu nerwowego (EKW30)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 dokonuje oceny funkcjonalnej pacjentów po urazach rdzenia kręgowego (E K_U22)

U2 dokonuje oceny funkcjonalnej pacjentów po udarach mózgu po udarze mózgu(E K_U22)

U4-dokonuje oceny funkcjonalnej pacjentów niepełnosprawnych(E K_U22)

U5 potrafi zaproponować program rehabilitacji u pacjentów po udarach mózgu (E K_U23)

U 6 potrafi zaproponować program rehabilitacji u pacjentów po urazach rdzenia kręgowego (E K_U23)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z osobą niepełnosprawną (K_K03)

K2 Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• obserwacja, studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Rehabilitacja Neurologiczna jest dziedziną zajmującą się w sposób kompleksowy usprawnianiem fizycznym i psychicznym chorego po incydencie neurologicznym W czasie zajęć z przedmiotu Rehabilitacja Neurologiczna w sposób skondensowany przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące usprawniania chorych z różnego rodzaju dysfunkcjami narządu ruchu w przebiegu; ; uszkodzenia układu nerwowego, Celem realizacji zajęć jest posiadanie wiedzy na temat roli i metod stosowany w rehabilitacji.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych oceny siły mięśniowej oraz oceny funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu , urazie rdzenia kręgowego oraz pacjentów niepełnosprawnych z powodu innych chorób układu nerwowego oraz umiejętności praktycznej zaprogramowania rehabilitacji w w/w schorzeniach . Ponadto student zapozna się ze sprzętem ortopedycznym .

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrzej Kwolek Rehabilitacja medyczna wyd. Urban and Partner Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

Wojciech Kasprzyk Fizjoterapia Kliniczna , wyd. PZWL Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny (0 – 8 punktów; > 75%): W1- W3, U1 – U4

Kolokwium końcowe (0–12 >56%): W1 - W3, U1- U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z sprawdzianu oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do kolokwiom końcowego pisemnego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mackiewicz-Milewska
Prowadzący grup: Małgorzata Cisowska-Adamiak, Anna Lewandowska, Magdalena Mackiewicz-Milewska, Karol Ogurkowski, Dorota Ratuszek-Sadowska, Katarzyna Sakwińska, Iwona Szymkuć-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Rehabilitacja Neurologiczna jest dziedziną zajmującą się w sposób kompleksowy usprawnianiem fizycznym i psychicznym chorego po incydencie neurologicznym W czasie zajęć z przedmiotu Rehabilitacja Neurologiczna w sposób skondensowany przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące usprawniania chorych z różnego rodzaju dysfunkcjami narządu ruchu w przebiegu; ; uszkodzenia układu nerwowego, Celem realizacji zajęć jest posiadanie wiedzy na temat roli i metod stosowany w rehabilitacji.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych oceny siły mięśniowej oraz oceny funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu , urazie rdzenia kręgowego oraz pacjentów niepełnosprawnych z powodu innych chorób układu nerwowego oraz umiejętności praktycznej zaprogramowania rehabilitacji w w/w schorzeniach . Ponadto student zapozna się ze sprzętem ortopedycznym

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrzej Kwolek Rehabilitacja medyczna wyd. Urban and Partner Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

Wojciech Kasprzyk Fizjoterapia Kliniczna , wyd. PZWL Warszawa 2011

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.