Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

3.1. Położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5CIPPOL-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 3.1. Położnictwo
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 1.80 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia położnicza, fizjologia ciąży, wiadomości z zakresu propedeutyki położnictwa i ginekologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające obecności nauczyciela:

- ćwiczenia – 18 godzin,

- seminaria – 12 godzin;


Godziny wymagające indywidualnej pracy studenta:

- przygotowanie do zajęć i egzaminu –7 godzin,

- czytanie literatury – 8 godzin,


Suma 54 godzin ( 1,8 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1 funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane i postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne dotyczące w szczególności:

1) ciąży,

2) porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

3) podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych i położniczych; (F.W9.)

4) E.W5. podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1 rozpoznawać objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy) (F.U13.);

U2 interpretować wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki i płodu) i wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży (F.U14.);

U3 interpretować zapis kardiotokografii (KTG) (F.U15.);

U4. rozpoznawać rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania (F.U16);

U5. interpretować objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu (F.U17);


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada umiejętność przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym bezpieczeństwa własnego i cudzego (K.K02)

K2: ma możliwość przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw pacjenta (K.K05)

K3: posiada umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07)


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia , seminaria

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu „Położnictwo” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ciąży, porodu i połogu oraz ich patologii i metod postępowania.

Pełny opis:

Podczas kursu „Położnictwo” studenci biorą udział w seminariach na temat:

1. Ultrasonografia w położnictwie, monitorowanie ciąży powikłanej FGR (3 godziny lekcyjne)

2. Poród i połóg fizjologiczny i patologiczny, cięcie cesarskie (3 godziny lekcyjne)

3. Podstawy patologii ciąży: nadciśnienie tętnicze w ciąży, cukrzyca ciążowa, choroby tarczycy (3 godziny lekcyjne)

4. Ciąża wielopłodowa, terapia płodu (3 godziny lekcyjne)

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne badanie położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie pacjentki). Studenci czynnie uczestniczą w diagnostyce i leczeniu chorób w ciąży. Studenci uczestniczą w porodach i operacjach położniczych. Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom śledzić diagnostykę i postępowanie w położnictwie.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Do egzaminu obowiązują następujące rozdziały tomu 1:

Rozdział 1. Ciąża o przebiegu prawidłowym

Rozdział 2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym

Rozdział 3. Choroby współistniejące z ciążą

Rozdział 4. Poród

Rozdział 5. Połóg

Rozdział 6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- egzamin testowy, próg zaliczenia 60%

% uzyskanych punktów Ocena

92%-100% (5.0) -Bardzo dobra

88%-<92% (4.5) -Ponad dobra

80%-<88% (4.0) - dobra

71%-<80% (3.5) - Dość dobra

60%-<71% (3.0) - Dostateczna

0 %<60% (2.0) - Niedostateczna

Egzamin poprawkowy:

W zależności od liczebności grupy poprawiającej - forma zaliczenia w postaci testu lub formy ustnej.

O ostatecznej formie egzaminu poprawkowego decyduje kierownik Kliniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Katarzyna Barszczyk, Magdalena Czekień, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Jacek Fórmaniak, Agnieszka Gąsiorek-Kwiatkowska, Małgorzata Głogiewicz, Alicja Harmoza, Iwona Jagielska, Magdalena Karpów-Greiner, Wojciech Knypiński, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Natalia Lesiewska, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Marta Sekielska-Domanowska, Agata Stawska, Marek Szymański, Małgorzata Świątkowska-Freund
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu „Położnictwo” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ciąży, porodu i połogu oraz ich patologii i metod postępowania.

Pełny opis:

Podczas kursu „Położnictwo” studenci biorą udział w seminariach na temat:

1. Ultrasonografia w położnictwie, monitorowanie ciąży powikłanej FGR (3 godziny lekcyjne)

2. Poród i połóg fizjologiczny i patologiczny, cięcie cesarskie (3 godziny lekcyjne)

3. Podstawy patologii ciąży: nadciśnienie tętnicze w ciąży, cukrzyca ciążowa, choroby tarczycy (3 godziny lekcyjne)

4. Ciąża wielopłodowa, terapia płodu (3 godziny lekcyjne)

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne badanie położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie pacjentki). Studenci czynnie uczestniczą w diagnostyce i leczeniu chorób w ciąży. Studenci uczestniczą w porodach i operacjach położniczych. Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom śledzić diagnostykę i postępowanie w położnictwie.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Katarzyna Barszczyk, Magdalena Czekień, Anna Drabik-Kruczkowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Alicja Harmoza, Iwona Jagielska, Magdalena Karpów-Greiner, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Jarosław Pestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)