Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przygotowanie do LEK-u - chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5LEKCHIB-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do LEK-u - chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dla realizacji przedmiotu niezbędne jest dobre opanowanie diagnostyki i leczenia chorób chirurgii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 6 godzin, co odpowiada


0,24 punktu ECTS
Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległośćSeminarium 6 godzin


Co odpowiada łącznie 6 godzin ( 0,24 punktu ECTS)
Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:


- udział w seminarium (w tym zaliczenie praktyczne): 6 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi


6 godzin, co odpowiada 0,24 punktu ECTS
- Czas wymagany do odbycia obowiązkowej seminarium:


nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

Przygotowanie do egzaminu LEK

Samodzielne rozwiązuje zadania testowe z analizą poprawności odpowiedzi i eliminacją błędnych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi samodzielnie oraz w grupie przedstawiony problem medyczny (badanie podmiotowe przedmiotowe)

Proponowanie badań diagnostycznych.

Na podstawie całości problemu klinicznego propozycja leczenia.

Realizacja opracowanych scenariuszy klinicznych w warunkach symulacji medycznej – współpraca z technikiem symulacji medycznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany

Skrócony opis:

Powtórzenie niezbędnych do zdania egzaminu LEK zagadnień z zakresu chirurgii.

Literatura:

Tomasz Banasiewicz, Grzegorz Wallner

Chirurgia Wallner Tom 1-4

Warszawa, 2022

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

6 godzin

Pełny opis:

Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu testów wraz z szerokim omówieniem zagadnień o które padają pytania na testach.

Literatura:

Tomasz Banasiewicz, Grzegorz Wallner

Chirurgia Wallner Tom 1-4

Warszawa, 2022

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

6 godzin

Pełny opis:

Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu testów wraz z szerokim omówieniem zagadnień o które padają pytania na testach.

Literatura:

Tomasz Banasiewicz, Grzegorz Wallner

Chirurgia Wallner Tom 1-4

Warszawa, 2022

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)