Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

2.4. Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5PWMGID-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 2.4. Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia, patologia żeńskich narządów płciowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające obecności nauczyciela:

- ćwiczenia – 2 godziny,

- seminaria – 4 godziny;


Godziny wymagające indywidualnej pracy studenta:

- przygotowanie do zajęć i egzaminu –2 godziny,

- czytanie literatury – 2 godziny,


Suma 10 godzin ( 0,4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1: posiada wiedzę związaną z kobiecymi funkcjami rozrodczymi, ich zaburzeniami oraz procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, w szczególności w zakresie:

1) cykl menstruacyjny i jego zaburzenia,

2) menopauzy (F.W9)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

E.U10. oceniać stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

E.U16. planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada umiejętność przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym bezpieczeństwa własnego i cudzego (K.K02)

K2: ma możliwość przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw pacjenta (K.K05)

K3: posiada umiejętność wdrażania zasad kolegium zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym przedstawicieli innych zawodów medycznych, również w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym (K.K06)

K4: posiada umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07)


Metody dydaktyczne:

Seminaria, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu „Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu medycyny dojrzewania i starzenia się kobiety.

Pełny opis:

Podczas kursu „Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy” studenci biorą udział w seminarium oraz ćwiczeniach.

Podczas zajęć studenci mogą analizować wyniki badań hormonalnych, oceniać stopień dojrzewania płciowego na podstawie obrazów. Studenci uczestniczą w diagnostyce i leczeniu w formie wspólnej analizy przpadków.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Do egzaminu obowiązują następujące rozdziały tomu 2

Rozdział 12. Endokrynologia ginekologiczna

Rozdział 14. Ginekologia dziecięca i dziewczęca wybrane zagadnienia

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- egzamin testowy, próg zaliczenia 60%

% uzyskanych punktów Ocena

92%-100% (5.0) -Bardzo dobra

88%-<92% (4.5) -Ponad dobra

80%-<88% (4.0) - dobra

71%-<80% (3.5) - Dość dobra

60%-<71% (3.0) - Dostateczna

0 %<60% (2.0) - Niedostateczna

Egzamin poprawkowy:

W zależności od liczebności grupy poprawiającej - forma zaliczenia w postaci testu lub formy ustnej.

O ostatecznej formie egzaminu poprawkowego decyduje kierownik Kliniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Jacek Fórmaniak, Iwona Jagielska, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Bartosz Pokrzywa, Marta Sekielska-Domanowska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu „Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu medycyny dojrzewania i starzenia się kobiety.

Pełny opis:

Podczas kursu „Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy” studenci biorą udział w seminarium oraz ćwiczeniach.

Podczas zajęć studenci mogą analizować wyniki badań hormonalnych, oceniać stopień dojrzewania płciowego na podstawie obrazów. Studenci uczestniczą w diagnostyce i leczeniu w formie wspólnej analizy przpadków.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Małgorzata Głogiewicz, Iwona Jagielska, Jarosław Pestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)