Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dermatologia eksprymentalna, jako narzędzie współczesnej medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-DEJNWM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Dermatologia eksprymentalna, jako narzędzie współczesnej medycyny
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 10 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godz.


Łącznie: 52 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia

i zasad pracy w warunkach sterylnych w laboratorium hodowli komórkowych. Zna metody przechowywania i postepowania

z materiałem biologicznym przeznaczonym do hodowli.

W02: Zna zasady i metody zakładania hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych oraz diagnozowania

i leczenia zakażeń hodowli komórkowych.

W03: Posiada wiedzę na temat metod określających zmiany

w cyklu komórkowym i proliferacji komórek.

W04: Zna zasady najczęściej stosowanych testów używanych

do oznaczania aktywności cytotoksycznej.

W05: Rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę o ogólnej liczbie badań klinicznych oraz stopniu ich zaawansowania w zakresie dermatologii.Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Potrafi pracować w warunkach sterylnych.

U02: Potrafi założyć i prowadzić hodowlę komórkową: pasażować, liczyć i oceniać żywotność komórek w hodowli in vitro.

U03: Potrafi posługiwać się mikroskopem z odwróconą optyką, spektrometrem oraz cytometrem obrazowym.

U04: Potrafi dokonać pomiaru stopnia proliferacji komórkowej.

U05: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy.

U06: Realizuje projekt laboratoryjny.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu swojej wiedzy

i umiejętności. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dalszego zagłębiania zagadnień dotyczących hodowli komórek.

K02: Wypracowuje dobre nawyki pracy w grupie podczas ćwiczeń praktycznych.

K03: Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób.


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne poszukujące:

– ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne;

– dyskusja dydaktyczna;

– projektowanie i analiza badań naukowych;

– praca indywidualna i praca w grupach.


Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna jako narzędzie współczesnej medycyny” jest zdobycie i utrwalenie wiedzy z zagadnień dotyczących hodowli komórkowych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna jako narzędzie współczesnej medycyny” odbywają się

w formie wykładów i ćwiczeń.

Treści szczegółowe wykładów obejmują następujące zagadnienia:

­ Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

­ Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

­ Organizacja pracy w hodowli tkankowej.

­ Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

­ Badania kliniczne i stopnień ich zaawansowania

w dermatologii.

Wszystkie ćwiczenia maja charakter laboratoryjny. Asystent rozpoczyna ćwiczenia od wygłoszenia wstępu do tematyki ćwiczeń zgodnie z planem, w dalszej części zajęć odbywają praktyczne ćwiczenia laboratoryjne. Student podczas ćwiczeń zakłada hodowle wtórną z komórek nowotworowych.

Treści szczegółowe ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

­ Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

­ Metody wyprowadzania linii pierwotnych oraz hodowli wtórnej

z komórek nowotworowych.

­ Student podczas ćwiczeń zakłada hodowle pierwotne z komórek nieadherentnych oraz fibroblastów skóry, a także hodowle wtórne z komórek prawidłowych i nowotworowych (nieczerniakowe raki skóry – NMSCs).

­ Metody oceny żywotności komórek w hodowli in vitro.

­ Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

Ćwiczenia realizowane są w Pracowni Biologii Molekularnej Skóry, Immunodermatologii i Dermatopatologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

2. Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej

i inżynierii tkankowej, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami. Podstawy cytofizjologii, red. J. Kawiaka i wsp., 1998, str. 488-404

Efekty uczenia się:

W01: Posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia

i zasad pracy w warunkach sterylnych w laboratorium hodowli komórkowych. Zna metody przechowywania i postepowania

z materiałem biologicznym przeznaczonym do hodowli.

W02: Zna zasady i metody zakładania hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych oraz diagnozowania

i leczenia zakażeń hodowli komórkowych.

W03: Posiada wiedzę na temat metod określających zmiany

w cyklu komórkowym i proliferacji komórek.

W04: Zna zasady najczęściej stosowanych testów używanych

do oznaczania aktywności cytotoksycznej.

W05: Rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę o ogólnej liczbie badań klinicznych oraz stopniu ich zaawansowania w zakresie dermatologii.

U01: Potrafi pracować w warunkach sterylnych.

U02: Potrafi założyć i prowadzić hodowlę komórkową: pasażować, liczyć i oceniać żywotność komórek w hodowli in vitro.

U03: Potrafi posługiwać się mikroskopem z odwróconą optyką, spektrometrem oraz cytometrem obrazowym.

U04: Potrafi dokonać pomiaru stopnia proliferacji komórkowej.

U05: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy.

U06: Realizuje projekt laboratoryjny.

K01: Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu swojej wiedzy

i umiejętności. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dalszego zagłębiania zagadnień dotyczących hodowli komórek.

K02: Wypracowuje dobre nawyki pracy w grupie podczas ćwiczeń praktycznych.

K03: Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności Studenta

na zajęciach, przedłużonej obserwacji kompetencji społecznych

i sprawdzianu praktycznego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Treści szczegółowe wykładów obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

2. Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

3. Organizacja pracy w hodowli tkankowej.

4. Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

5. Badania kliniczne i stopnień ich zaawansowania

w dermatologii.

Treści szczegółowe ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

1. Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

2. Metody wyprowadzania linii pierwotnych oraz hodowli wtórnej

z komórek nowotworowych.

3. Student podczas ćwiczeń zakłada hodowle pierwotne

z komórek nieadherentnych oraz fibroblastów skóry,

a także hodowle wtórne z komórek prawidłowych

i nowotworowych (nieczerniakowe raki skóry – NMSCs).

4. Metody oceny żywotności komórek w hodowli in vitro.

5. Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.