Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt11PPOM-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły średniej wynikające z nauczania anatomii i fizjologii człowieka, a przede wszystkim z zakresu budowy i funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1) udział w wykładach: 10 godzin

2) udział w ćwiczeniach: 15 godzin

3) konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 4 godziny

4) przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Bilans nakładu pracy studenta:

1) udział w wykładach: 10 godzin

2) udział w ćwiczeniach: 15 godzin

3) przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

4) czytanie wskazanej literatury: 10 godzin

5) przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje uwarunkowania prawne ratowania zdrowia i życia w stanach zagrożenia zdrowia lub życia (K_W29)

W2: Charakteryzuje przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (K_W29)

W3: Odtwarza algorytm wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób w różnym wieku w stanach zagrożenia zdrowia lub życia (K_W29)

W4: Omawia zagrożenia dla ratującego w czasie udzielania pierwszej pomocy (K_W29)

W5: Wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego (K_W29)

W6: Opisuje zasady użycia defibrylatora automatycznego (K_W29)

W7: Określa zasady postępowania ratunkowego w wypadkach komunikacyjnych (K_W29)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Umie zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie ratowanej (K_U28)

U2: Umie zabezpieczać miejsce wypadku komunikacyjnego (K_U28)

U3: Diagnozuje zagrożenie zdrowia w warunkach przedszpitalnych oraz czynniki ryzyka (K_U28)

U4: Prawidłowo rozpoznaje objawy świadczące o zagrożeniu życia (K_U28)

U5: Prawidłowo wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób w różnym wieku w stanach zagrożenia zdrowotnego zgodnie z algorytmem (K_U28)

U6: Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego (K_U28)

U7: Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia urazowego (K_U28)

U8: Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia środowiskowego (K_U28)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega zasad kultury (K_K03)

K2: Wykazuje zdolności organizowania pracy (K_K10)

K3: Korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych (K_K12)

K4: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych (K_K01)

K5: Planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań (K_K04)

K6: Identyfikuje rodzaje pozawerbalnych sposobów porozumiewania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia:

Demonstracja w warunkach symulowanych: wykorzystanie fantomów osoby dorosłej i dziecka

Metody ekspozycyjne: prezentacje multimedialne, symulacje z udziałem studentów


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sierakowska
Prowadzący grup: Adam Arndt, Robert Bułtowicz, Katarzyna Jaremko, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Katarzyna Sierakowska, Dagmara Szołna-Klufczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia w zranieniach, złamaniach, zatruciach i oparzeniach. Student pozna zasady zabezpieczenia miejsca wypadku i ewakuacji poszkodowanych a także zagadnienia etyczne i prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest poznanie przez studenta zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem podstawowych czynności ratujących życie (BLS).

Ćwiczenia:

Ćwiczenia z przedmiotu pierwsza pomoc mają na celu naukę i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie obejmującym tematykę wykładów. Celem ćwiczeń jest odpowiednie wdrożenie pozyskanej wiedzy w przypadku rozpoznania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia z uwzględnieniem prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo oddechowej, również z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Mariusz Goniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014r.

2. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Egzamin testowy w pytaniach i odpowiedziach. Łukasz Szarpak, Marcin Madziała. Makmed, Lublin 2014, wyd.1

3. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów. Janusz Andres, Kraków 2011, wyd.3

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2010, red. Janusz Andres, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011, wyd.1

2. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Wojciech Gaszyński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013r.

3. Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Andrzej Basiński, Leszek Brongel, Ryszard Gajdosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011r.

4. Pierwsza pomoc okulistyczna, wyd. I polskie, red. K. Pecold, UrbanPartner 2005r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Adam Arndt, Katarzyna Jaremko, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Paweł Trzcinski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia w zranieniach, złamaniach, zatruciach i oparzeniach. Student pozna zasady zabezpieczenia miejsca wypadku i ewakuacji poszkodowanych a także zagadnienia etyczne i prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w Polsce.

Pełny opis:

Wykłady:

Celem wykładów jest poznanie przez studenta zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem podstawowych czynności ratujących życie (BLS).

Ćwiczenia:

Ćwiczenia z przedmiotu pierwsza pomoc mają na celu naukę i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie obejmującym tematykę wykładów. Celem ćwiczeń jest odpowiednie wdrożenie pozyskanej wiedzy w przypadku rozpoznania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia z uwzględnieniem prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo oddechowej, również z wykorzystaniem defibrylatora AED.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Mariusz Goniewicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014r.

2. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Egzamin testowy w pytaniach i odpowiedziach. Łukasz Szarpak, Marcin Madziała. Makmed, Lublin 2014, wyd.1

3. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów. Janusz Andres, Kraków 2011, wyd.3

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2010, red. Janusz Andres, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2011, wyd.1

2. Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Wojciech Gaszyński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2013r.

3. Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Andrzej Basiński, Leszek Brongel, Ryszard Gajdosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011r.

4. Pierwsza pomoc okulistyczna, wyd. I polskie, red. K. Pecold, UrbanPartner 2005r.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Adam Arndt, Katarzyna Jaremko, Ludmiła Kaczanowska-Cała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)