Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia narządu wzroku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt12FZNW-S1 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia narządu wzroku
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia narządu wzroku powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjologii w odniesieniu do neurofizjologii oraz chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach - 10 godzin

- udział w ćwiczeniach - 15 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem sprawozdań - 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego i teoretycznego - 1 godzina

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń - 3 godziny

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i zaliczeń – 15 godzin

- samokształcenie – 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta – 60 godzin (2 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Objaśnia podstawy fizyczne funkcjonowania układu wzrokowego oraz układu nerwowego i narządu ruchu - K_W09

W2: Charakteryzuje właściwości optyczne układu wzrokowego - K_W31


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Sporządza dokumentację z badań naukowych - K_U19

U2: Przedstawia wyniki badań naukowych - K_U20


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega zasad kultury - K_K03

K2: Wykazuje zdolności organizowania pracy - K_K10


Metody dydaktyczne:

Wykłady: metody dydaktyczne podające – wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: metody dydaktyczne poszukujące - obserwacji, laboratoryjna, dyskusji, ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs Fizjologia narządu wzroku umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk umożliwiających funkcjonowanie narządu wzroku. Ponadto, dokładne omówienie fizjologicznych procesów przekazywania informacji w obrębie układu nerwowego pozwala na zrozumienie procesów integracyjnych zachodzących przy udziale informacji wzrokowej.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii narządu wzroku mają na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu funkcjonowania układu wzroku. W trakcie wykładów omawiane są zostaną również procesy filogenezy i starzenia się narządu wzroku.

Ćwiczenia z Fizjologii narządu wzroku składają się z zająć laboratoryjnych w trakcie których Student określi możliwości widzenia barwnego, obserwacji obiektów znajdujących się w różnej odległości, jak również wad wzroku związanych z tymi procesami. W następnej kolejności wykorzystanie metody posturograficznej umożliwi Studentowi określenie wpływu wyłączenia lub zaburzenia informacji wzrokowej na układ kontroli ruchu, a badanie EEG pozwoli na zaobserwowanie wpływu bodźców wzrokowych i fotostymulacji na aktywność elektroencefalograficzną mózgu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S (red.). Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Esevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

3. Traczyk W, Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń i wykładów z Podstaw Fizjologii jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i kolokwiów śródsemestralnych. Próg zaliczeniowy wynosi 56%.

liczba punktów ocena

>92% bdb

84-91% db+

76-83% db

68-75% dst+

56-67% dst

<56% ndst

Student otrzymuje zaliczenie na ocenę, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen z kolokwiów.

Ocena kompetencji społecznych: przedłużona obserwacja: (0 – 10 punktów; próg zaliczeniowy 50 %).

Samokształcenie: zaliczenie bez oceny na podstawie zaliczenia kolokwium z danego działu obejmującego m.in. zakres zagadnień z samokształcenia.

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu zaliczenia wykładów, ćwiczeń oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.