Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Higiena, epidemiologia i demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Opt12HEID-S1
Kod Erasmus / ISCED: 12.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0910) Ochrona zdrowia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Higiena, epidemiologia i demografia
Jednostka: Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku S1 kierunku optyka okularowa
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu higiena, epidemiologia i demografia powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii medycznej oraz matematyki ze statystyką na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 25h (10h

wykładów, 10h ćwiczeń, 5h konsultacje)

2. Samodzielna praca studenta: 15h

-przygotowanie do ćwiczeń: 10h

-przygotowanie do pisemnego kolokwium: 5h


Razem: 40 h= 1,5 ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Ocenia wybrane zachowania zdrowotne pacjenta (K_W04)

W2: Charakteryzuje patologie dotyczące społeczeństwa (K_W05)

W3: Określa znaczenie behawioralnych i społecznych zachowań dla zdrowia i powstawania chorób (K_W15)

W4: Wskazuje rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych (K_W27)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje wpływ czynników szkodliwych na człowieka

w otaczającym go środowisku (K_U08)

U2: Stosuje działania profilaktyczne na podstawie badań epidemiologicznych (K_U09)

U3: Podejmuje działania ukierunkowane na edukację zdrowotną i promocję zdrowia (K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych (K_K12)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, raporty, opracowania.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi problemami higieny, epidemiologii i demografii oraz ich narzędziami badawczymi.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z czynnikami chorobotwórczymi w środowisku, z podstawowymi procesami ludnościowymi i aktualnymi problemami związanymi ze stanem zdrowia społeczeństwa oraz podstawowymi pojęciami i definicjami epidemiologicznymi.

Ćwiczenia kształtują umiejętności wykorzystania materiałów statystycznych do analizy zdrowia populacji. W trakcie zajęć analizowane są standardowe metod badań epidemiologicznych i demograficznych oraz czynniki ryzyka chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe / obowiązujące

1.Jędrychowski W. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010

2.Marcinkowski (red.). Podstawy higieny. Volumed, Wrocław, 1998

3.Bzdręga J. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, 2010.

4.Holzer J: Demografia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

5. Stokowski F: Podstawy demografii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa

Piśmiennictwo uzupełniające

1.Jethon Z. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 1997

2.Jabłoński L, Karwat I. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, 2002

3.Kolarczyk E. Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

4.Karczewski J. Higiena. Lublin, PZWL, 2002

5.Corocznie aktualizowana lista opracowań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz oddanie w terminie wymaganych raportów i opracowań. Dopuszczalna usprawiedliwiona nieobecność na wykładach i jedna na ćwiczeniach. W przypadku większej ilości usprawiedliwionych nieobecności należy uzgodnić z opiekunem przedmiotu formę odrobienia zajęć.

W przypadku usprawiedliwionego opuszczenia powyżej 50% zajęć o ewentualnej formie odrobienia zajęć decyduje Kierownik Katedry.

Wykłady, ćwiczenia

Zaliczenie końcowe ma formę opisową – pięć pytań obejmujących tematy realizowane na wykładach i ćwiczeniach. Każde pytanie jest oceniane 1-3 punktów.

Student uzyskuje zaliczenie przy uzyskaniu minimum 60% z kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Jacek Klawe, Bernadeta Szczepańska, Anna Światły-Figiel, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z głównymi problemami higieny, epidemiologii i demografii oraz ich narzędziami badawczymi.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z czynnikami chorobotwórczymi w środowisku, z podstawowymi procesami ludnościowymi i aktualnymi problemami związanymi ze stanem zdrowia społeczeństwa oraz podstawowymi pojęciami i definicjami epidemiologicznymi.

Ćwiczenia kształtują umiejętności wykorzystania materiałów statystycznych do analizy zdrowia populacji. W trakcie zajęć analizowane są standardowe metod badań epidemiologicznych i demograficznych oraz czynniki ryzyka chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe / obowiązujące

1.Jędrychowski W. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010

2.Marcinkowski (red.). Podstawy higieny. Volumed, Wrocław, 1998

3.Bzdręga J. (red): Epidemiologia w zdrowiu publicznym, PZWL, 2010.

4.Holzer J: Demografia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

5. Stokowski F: Podstawy demografii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa

Piśmiennictwo uzupełniające

1.Jethon Z. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 1997

2.Jabłoński L, Karwat I. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, 2002

3.Kolarczyk E. Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

4.Karczewski J. Higiena. Lublin, PZWL, 2002

5.Corocznie aktualizowana lista opracowań naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Klawe
Prowadzący grup: Jacek Klawe, Małgorzata Szady-Grad, Anna Światły-Figiel, Wioletta Tomaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)