Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek32PATO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Students beginning the Pathology course should have knowledge of anatomy, histology, genetics, biochemistry, human embryology, physiology at a third-year medical student level (according to the curriculum).

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers:

- lectures 25 hours

- seminars 30 hours

- tutorials: 30 hours

- in-class consultations: 6 hours

- consultations 9 hours

- time required for student’s assessment: 3 hours

Total workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers: 93 hours, equal to 3,1 ECTS


2. Student’s workload:

- participation in lectures 25 hours

- participation in seminars 30 hours

- participation in tutorials: 30 hours

- in-class consultations: 6 hours

- consultations 9 hours

- preparations for tutorials 30 hours

- preparations for assessment and time required for the assessment: 57 + 3 = 60 hours

Total student’s workload: 180 hours, equal to

6 ECTS


3. Workload associated with scientific research:

- scientific literature reading: 8 hours

- participation in lectures (including research results and scientific reports in the field of pathology): 30 hours

- participation in tutorials (including results of the scientific reports in the field of pathology): 30 hours

- preparations for assessment (including scientific papers in the field of pathology): 57 hours

- consultations (including scientific papers in the field of pathology): 6 hours

Total workload associated with scientific research: 131 hours, equal to 4,37 ECTS


4. Time required for preparations and participation in the assessment process:

- preparations for assessment: 60 + 3 = 63 hours (2,1 ECTS)


5. Student’s workload of a practical character:

- participation in tutorials (including credit for practical classes)

15 + 15 + 1 = 31 hours

Total student’s workload of a practical character:

16 hours, equal to 0,54 ECTS


6. Time required for the obligatory student internship:

not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Distinguishes cell cycle stages, cell injury and tissue regeneration, adaptation, aging and degeneration processes, apoptosis and necrosis, in relation to clinical picture and presentation of the selected diseases (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50)

W2: Distinguishes stem cells role in regeneration and carcinogenic processes (B.W19)

W3: Explains the link between pathological factors and clinical picture of the selected diseases (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45)

W4: Classifies common pediatric diseases and explains their pathogenesis (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1)


W5: Deduces pathogenesis of a disease based on its epidemiology (including infectious risk factors) (C.W13, E.W1, E.W23

W6: Lists types of hypersensitivity reactions and distinguishes types of autoimmune diseases (C.W23, E.W34)

W7: Analyses tumor biology of the selected cases, focusing on immunological surveillance (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25)

W8: Uses professional pathologic nomenclature (C.W26) W9: Interprets patient’s rights according to medical documentation, included in a deceased as well as in preserved human tissues collected intravitally (D.W17, G.W5, G.W11

W10: Classifies common cardiovascular system diseases, connective tissue diseases, hypersensitivity diseases and hematopoietic system diseases in adults (E.W7)

W11: Defines organ pathology issues, gross and microscopic pictures and clinical course of the pathologic lesions in specific organs (C.W31, C.W34)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: Analyses microscopic image using a light microscope and distinguishes selected images and diseases based on that (A.U1, A.U2, C.U9)

U2: Analyses immunohistochemical stains of the selected disorders (C.U8)

U3: Formulates diagnosis based on a clinical picture (patient’s medical history, radiological imaging, laboratory test results and pathological examination) (C.U11)

U4: Analyses pathomechanism of the selected diseases, including shock, describes changes in body function as well as patient’s immunological response (C.U12, C.U20).

U5: Plans pathological differentia diagnosis of the selected diseases in adults and children (E.U12)

U6: Writes a referral that requests selected pathological examinations: histopathological and autopsy; writes a synoptic report on the selected disorders as well as an autopsy report (E.U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Critically assesses medical information sources (K_K01)

K2: Tries to find a solution to ethical problems associated with pathological examination (K_K02)

K3: Understands what being responsible for human health and life means and puts patient’s well-being first (K_K02, K_K04

K4: Understands the importance of medical information obtained during pathological examination and what being responsible for it means (K_K05).

K4: Collaborates with a team of specialists in order to reach a final diagnosis Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06)

K5: Has a habit of self-studying (K_K07)

K6: Formulates conclusions based on their observations (K_K10)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures:

• informative lecture

Seminars:

• case study

• discussion

Tutorials:

• demonstration;

• classes;

• simulation methods (case study; simulation case);

• discussion

• laboratory classes


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology, seminars and microscopic tutorials aim at extending knowledge and discussing the lecture associated withpics, and laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as additional pathology techniques, immunohistochemistry and molecular pathology techniques used in a laboratory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures are designed to acquire and consolidate knowledge in the field of pathomorphology: basic knowledge in the field of: Lymphomas, Pathology of the gastrointestinal tract, Pathology of the urinary tract, Pathology of the female reproductive system, Dermatopathology, Pathology of the gastrointestinal tract. Muscular and Skeletal, Head and Neck Pathology, and Immunohistochemistry and Molecular Techniques in Pathomorphology.

The seminars are designed to acquire and consolidate detailed knowledge and discuss selected issues in the field of pathomorphology: assimilation of knowledge and discussion on: Pathology of the liver and pancreas , Gastrointestinal pathology, Male reproductive system, elements of Cardiovascular system pathology, Female reproductive system pathology, Respiratory system pathology, Endocrine system pathology, Central nervous system pathology, Urinary system pathology, Hematopathology, Breast and skin pathology.

Tutorials are devoted to the acquisition of practical skills in the field of systemic pathology:

Collection of tissue material for pathomorphological examination, Analysis of autopsy examination, gynecological and non-gynecological cytology, practical study of microscopic evaluation, Laboratory and scientific exercises.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

2. http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Seminars and Tutorials:

One colloquium (0 – 35 points), each consisting of two parts:

1. Theoretical: (0-30 points): W1 – W10

2. Practical (0-5 points): W3, U1 – U5

Entrance tests (0-3 points): W1-W10, starting at the beginning of all of the seminars.

Lectures:

Lecture test (0 – 35 points): W1 – W10

Extended observation/Activity: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6

To obtain course credit one has to get a total score of at least 60% (in entrance tests, colloquiums and lecture test altogether) and positive score for activity

EXAM:

1) The condition for admitting a student to the exam is first passing obligatory classes and obtaining a credit for the subject (achievement of the appropriate learning outcomes assigned to the subject)

2) The material required for the exam is consistent with the learning outcomes contained in the SYLLABUS and includes the content presented during lectures, seminars and tutorials and contained in the recommended literature for the Subject "Pathomorphology" both in the 1st and 2nd semester of the 3rd year.

3) The date of the exam is agreed with the year representative and announced for the whole year. The exam date is set during the exam session.

4) The exam consists of two parts - a theoretical and practical test. The theoretical part covers the content of all lectures, seminars and tutorials (semester 1 and 2). The multiple-choice test consists of 70 questions with five answers, only one of which is correct. For the theoretical part you can get 70 points, and the condition for passing it is to give min. 60% of correct answers. This part lasts 70 minutes.

The practical part of the exam lasts 20 minutes. and consists of displaying 10 microscope images with 10 MCQ questions - 3 points for each image. You can get 30 points for the practical part. and the condition for passing it is to give min. 60% of correct answers.

To pass the exam, you must obtain 60% in each part separately (practical and theoretical).

The grade for the exam is issued according to the number of points obtained in accordance with the table below:

Percentage points Rating

92≤…<100 very good (5)

88≤…<92 Fairly good (4,5)

80≤…<88 Good (4)

71≤…<80 Satisfactory plus (3,5)

60≤….<71 Satisfactory (3)

0…<60 Unsatisfactory (2)

5) There is a possibility of taking the "0" term exam after obtaining 90% of the scores in the "Pathomorphology" courses carried out in the 1st and 2nd semester. The test conditions is set directly with students who meet the requirements.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Amanda Gosk, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Kacper Naglik, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Radosław Wujec, Jan Zabrzyński, Magda Zwolińska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology, seminars and microscopic tutorials aim at extending knowledge and discussing the lecture associated withpics, and laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as additional pathology techniques, immunohistochemistry and molecular pathology techniques used in a laboratory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures are designed to acquire and consolidate knowledge in the field of pathomorphology: basic knowledge in the field of: Lymphomas, Pathology of the gastrointestinal tract, Pathology of the urinary tract, Pathology of the female reproductive system, Dermatopathology, Pathology of the gastrointestinal tract. Muscular and Skeletal, Head and Neck Pathology, and Immunohistochemistry and Molecular Techniques in Pathomorphology.

The seminars are designed to acquire and consolidate detailed knowledge and discuss selected issues in the field of pathomorphology: assimilation of knowledge and discussion on: Pathology of the liver and pancreas , Gastrointestinal pathology, Male reproductive system, elements of Cardiovascular system pathology, Female reproductive system pathology, Respiratory system pathology, Endocrine system pathology, Central nervous system pathology, Urinary system pathology, Hematopathology, Breast and skin pathology.

Tutorials are devoted to the acquisition of practical skills in the field of systemic pathology:

Collection of tissue material for pathomorphological examination, Analysis of autopsy examination, gynecological and non-gynecological cytology, practical study of microscopic evaluation, Laboratory and scientific exercises.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Justyna Durślewicz, Dariusz Grzanka, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Damian Łukasik, Kacper Naglik, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Radosław Wujec
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizpk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the lectures focus on general pathology, seminars and microscopic tutorials aim at extending knowledge and discussing the lecture associated withpics, and laboratory tutorials focus on preparing and processing histopathological slides as well as additional pathology techniques, immunohistochemistry and molecular pathology techniques used in a laboratory.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures are designed to acquire and consolidate knowledge in the field of pathomorphology: basic knowledge in the field of: Lymphomas, Pathology of the gastrointestinal tract, Pathology of the urinary tract, Pathology of the female reproductive system, Dermatopathology, Pathology of the gastrointestinal tract. Muscular and Skeletal, Head and Neck Pathology, and Immunohistochemistry and Molecular Techniques in Pathomorphology.

The seminars are designed to acquire and consolidate detailed knowledge and discuss selected issues in the field of pathomorphology: assimilation of knowledge and discussion on: Pathology of the liver and pancreas , Gastrointestinal pathology, Male reproductive system, elements of Cardiovascular system pathology, Female reproductive system pathology, Respiratory system pathology, Endocrine system pathology, Central nervous system pathology, Urinary system pathology, Hematopathology, Breast and skin pathology.

Tutorials are devoted to the acquisition of practical skills in the field of systemic pathology:

Collection of tissue material for pathomorphological examination, Analysis of autopsy examination, gynecological and non-gynecological cytology, practical study of microscopic evaluation, Laboratory and scientific exercises.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

Supplementary literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition. Elsevier, 2014.

2. http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)