Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia ogólna i endokrynologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek4CHOW-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia ogólna i endokrynologiczna
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Student(ka) kontynuujący kształcenie z przedmiotu chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej musi wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii przewodu pokarmowego, oraz wiedzy zdobytej podczas z zajęć z propedeutyki chirurgii.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach 15 godzin

- udział w wykładach 10 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- kolokwium końcowe: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

godzin, co odpowiada 1,90 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach: 15 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 47 godzin, co odpowiada

1,90 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godzin

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach 15 godzin

- udział w wykładach 10 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- kolokwium końcowe: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

godzin, co odpowiada 1,90 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 34 godziny

- udział w seminariach: 15 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 47 godzin, co odpowiada

1,90 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin

- przygotowanie do uczestnictwa w seminarium 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada

0,76 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

(0,26 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia:

- udział w wykładach i seminariach: 10+15 godzin

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktowi ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 35 godzin

- udział w seminariach – 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

– efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

U6: : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykłady: zgodnie z planem wykładów


Seminaria: zgodnie z planem seminariów


Ćwiczenia:

• ćwiczenia przy łóżku pacjenta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna" - zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym

• ćwiczenia z prowadzenia dokumentacji lekarskiej

• ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznej


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski
Prowadzący grup: Marta Flisińska, Wojciech Szczęsny, Jakub Szmytkowski, Jacek Szopiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)