Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

2.3. Choroby kobiece i ginekologia onkologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5PWMGIO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 2.3. Choroby kobiece i ginekologia onkologiczna
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 1.40 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Anatomy, physiology, pathology of the female genital organs.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Hours requiring the teacher's presence:

- exercises - 12 hours,

- seminars - 12 hours;


Hours requiring individual student work:

- preparation for classes and exam - 6 hours,

- reading literature - 5 hours,


Total 35 hours (1.4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student knows:

W1: has knowledge related to female reproductive functions, their disorders as well as diagnostic and therapeutic procedures, in particular in the field of:

1) the menstrual cycle and its disorders,

2) gynecological inflammations and cancers,

3) fertility regulation,

4) basic diagnostic methods and gynecological procedures (F.W9)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student is able to:

U1: provide assistance during joint surgical procedures, prepare the operating area and administer local anesthesia to the surgical site (F.U1)

U2: monitoring of postoperative patients based on their vital signs (F.U12)

U3: specify recommendations, indications and contraindications related to the use of contraception (F.U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student:

K1: has the ability to accept responsibility related to decisions made as part of professional activity, including their own and others' safety (K.K02)

K2: has the ability to respect medical confidentiality and other rights of the patient (K.K05)

K3: has the ability to implement the principles of a vocational college and to cooperate in a team of specialists, including representatives of other medical professions, also in a multicultural and multinational environment (K.K06)

K4: has the ability to recognize and recognize their own limitations and self-assessment of educational deficits and needs (K.K07

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminaria, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course "Women's diseases and

gynecology oncology” is to familiarize students with practical and theoretical knowledge of the basics of gynecology, gynecological oncology and reproductive medicine.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course "Women's diseases and

gynecology oncology” students take part in seminars on:

1. STDs (3 teaching hours)

2. Reproductive organ cancers (3 teaching hours)

3. Disorders of the statics of the reproductive organs, urogynecology (3 teaching hours)

4. Infertility, basics of gynecological endocrinology (3 teaching hours)

During the classes, students can practice objective and subjective gynecological examination (exercise on the phantom and examining the patient). Students actively participate in the diagnosis and treatment of gynecological diseases. Observation of clinical cases allows students to follow the diagnosis and management of basic gynecological diseases.

Literatura: (tylko po angielsku)

Hacker & Moore's Essentials of Obstetrics and Gynecology 6th Edición

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Evaluation methods:

- test exam, pass mark 60%

% of points obtained Rating

92%-100% (5.0) -Very good

88%-<92% (4.5) -Above good

80%-<88% (4.0) - good

71%-<80% (3.5) - Pretty good

60%-<71% (3.0) - Fair

0 %<60% (2.0) - Insufficient

Correction exam:

Depending on the size of the improving group - the form of credit in the form of a test or an oral form.

The head of the Clinic decides about the final form of the make-up exam.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Magdalena Czekień, Anna Drabik-Kruczkowska, Jacek Fórmaniak, Iwona Jagielska, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Marta Sekielska-Domanowska, Agata Stawska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Pełny opis:

Podczas kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” studenci biorą udział w seminariach na temat:

1. Choroby przenoszone drogą płciową (3 godziny lekcyjne)

2. Nowotwory narządu rodnego (3 godziny lekcyjne)

3. Zaburzenia statyki narządu rodnego, uroginekologia (3 godziny lekcyjne)

4. Niepłodność, podstawy endokrynologii ginekologicznej (3 godziny lekcyjne)

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne badanie ginekologiczne (ćwiczenia na fantomie i badanie pacjentki). Studenci czynnie uczestniczą w diagnostyce i leczeniu chorób ginekologicznych. Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom śledzić diagnostykę i postępowanie w podstawowych chorobach ginekologicznych.

Literatura:

Hacker & Moore's Essentials of Obstetrics and Gynecology 6th Edición

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Anna Drabik-Kruczkowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)