Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A1-ANAT-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Anatomia
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/informacje-dla-studentow/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 30 godzin

- udział w seminariach: nie dotyczy

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin

- egzamin teoretyczny: 1 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 66 godzin, co odpowiada 2,64 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 30 godzin

- udział seminariach: nie dotyczy

- przygotowanie do laboratoriów: 19 godzin

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 18 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie pisemne: 10 + 1 = 11 godzin

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 11 + 1= 12 godzin.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 125 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 18 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,72 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie pisemne: 10 + 1 = 11 godzin

- przygotowanie do egzaminu + egzamin: 11 + 1= 12 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 23 godzin, co odpowiada 0,92 punktu ECTS.


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach: 30 godzin

- przygotowanie do laboratoriów (w zakresie praktycznym): 19 godzin

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 2 godziny

przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 11 godzin.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 72 godzin, co odpowiada 2,88 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie laboratoriów. Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 3 godziny.

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie laboratoriów wynosi

3 godziny, co odpowiada 0,14 punktu ECTS.


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: podstawowe miana anatomiczne w zakresie układu narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego i pokarmowego, moczowo-płciowego oraz nerwowego. A.W01.

W2: budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym (kończyna górna, klatka piersiowa, brzuch i miednica, głowa i szyja). A.W02.

W3: budowę ciała ludzkiego w ujęciu systematycznym (układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów). A.W02.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przedstawiać topografię narządów ciała ludzkiego, posługując się mianownictwem anatomicznym. A.U01.

U2: stosować mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia i choroby. A.U02.

U3: potrafi wskazywać różnice w budowie i funkcjonowaniu organizmu na poszczególnych etapach rozwoju osobniczego; A.U03.

U4: potrafi organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; D.U04.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. A. K01.

K2: postępuje w sposób profesjonalny, przestrzega zasad moralnych i etyki zawodowej w kontakcie z ciałami donatorów. A.K02.Metody dydaktyczne:

Wykłady:

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia:

ćwiczenia prosektoryjne z wykorzystaniem zwłok ludzkich, izolowanych preparatów, modeli anatomicznych oraz filmów preparacyjnych.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem nauczania Anatomii jest opanowanie podstawowych wiadomości o budowie i topografii narządów, naczyń i nerwów oraz ich wzajemnym powiązaniu, co stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Przedmiot Anatomia jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy, narządy zmysłów.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów i laboratoriów .

Studenci przystępujący do zajęć posiadają wiedzę z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej. Znają zasady BHP obowiązujące w Prosektorium Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej.

Wykłady mają za zadanie wyjaśnienie trudniejszych zagadnień związanych z tematyką poszczególnych laboratoriów i wprowadzenie do zajęć praktycznych, które odbywają się w Prosektorium z wykorzystaniem materiału kostnego, izolowanych preparatów i całych zwłok.

Na wykładach zostanie zwrócona uwaga na charakterystykę poszczególnych połączeń kości, krążenia systemowego, płucnego i płodowego, budowy układu nerwowego i przebiegu dróg nerwowych wraz z objawami ich uszkodzeni.

Laboratoria poświęcone są nauczaniu praktycznego rozpoznawania struktur anatomicznych w ujęciu systematycznym (układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Aleksandrowicz R, Ciszek B, Krasucki K. Anatomia człowieka (Repetytorium).Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014 (wyd. I)

2. Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009 (wyd. VIII)

Atlasy anatomiczne:

1. Netter F. Atlas Anatomii Człowieka – Polskie Mianownictwo Anatomiczne. Urban&Partner, Wrocław 2011 (wyd. I)

2. Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Atlas Anatomii. MedPharm, Wrocław 2010 (wyd. I)

Literatura uzupełniająca:

1. Narkiewicz O. Moryś J. (red.). Anatomia człowieka t. I – IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010 (wyd. I)

2. Skrzat J. Walocha J. Anatomia człowieka z elementami fizjologii Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 (wyd. I)

3. Gołąb B. Podstawy Anatomii Człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 (wyd. II)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i uzyskanie pozytywnych ocen z 5 kolokwiów cząstkowych oraz zdanie egzaminu.

Laboratoria:

Student powinien być przygotowany na każde zajęcia laboratoryjne w oparciu o program wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.

Kolokwium:

1. Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

2. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie laboratoriów na ocenę pozytywną.

3. Kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jego zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

4. Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego zajęcia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

5. Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

7. Materiały zaliczeniowe, tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez studentów.

Egzamin: ≥ 60% W1-W3.

Kolokwium: ≥ 60% W1-W3.

Laboratoria: ≥ 60% W1 – W3, U1-U2, K1

Egzamin z przedmiotu:

Egzamin z Anatomii jest egzaminem teoretycznym i odbywa się w sesji zimowej:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną.

2. Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (60 pytań); warunkiem zaliczenia testu jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3. Niezgłoszenie się studenta na egzamin podlega przepisom Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32).

4. Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.

5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6. Materiały egzaminacyjne, tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez studentów.

7. Egzamin poprawkowy jest wyznaczany w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry i podawany do wiadomości z miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń.

8. Egzaminy przedterminowe (zerowe) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy z Kierownikiem Katedry. Do egzaminu mogą przystąpić osoby ze średnią ocen kolokwialnych 4,5.

Skala ocen:

Suma uzyskanych punktów : Ocena:

> 36 ndst (2)

36 – 42 dst (3)

43 – 48 dst+ (3,5)

49 – 54 db (4,0)

55 – 57 db + (4,5)

58 – 60 bdb (5,0)

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Piotr Flisiński, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Monika Paruszewska-Achtel, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Piotr Flisiński, Monika Paruszewska-Achtel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Monika Paruszewska-Achtel, Adrianna Sobolewska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/informacje-dla-studentow/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz punkt A.

Pełny opis:

patrz punkt A.

Literatura:

patrz punkt A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Magdalena Grzonkowska, Andrzej Pastwa, Adrianna Sobolewska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/informacje-dla-studentow/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz punkt A.

Pełny opis:

patrz punkt A.

Literatura:

patrz punkt A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/informacje-dla-studentow/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

patrz punkt A.

Pełny opis:

patrz punkt A.

Literatura:

patrz punkt A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.