Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A1-FIZJ-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi na poziomie rozszerzonym oraz chemii na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 30 godzin

- udział w seminariach: nie dotyczy

- konsultacje z nauczycielem akademickim o charakterze: 1 godzina

- przeprowadzenie kolokwiów: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

63 godzin, co odpowiada 2,52 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godzin

- udział w laboratoriach: 30 godzin

- udział w seminariach: nie dotyczy

- konsultacje z nauczycielem akademickim o charakterze: 1 godzina

- przygotowanie do laboratoriów: 7 godzin

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 9 godzin

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach: 11+1=12 godzin

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 10+1=11 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- konsultacje z nauczycielem akademickim o charakterze naukowo-badawczym: 1 godzina

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 9 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do kolokwiów i udział w kolokwiach: 11+1=12 godzin

- przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie: 10+1=11 godzin.

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się i uczestnictwem w procesie oceniania wynosi 23 godziny,

co stanowi 0,92 punktu ECTS.


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w laboratoriach (o charakterze praktycznym): 30 godzin

- przygotowanie do laboratoriów: 6 godzin

- przygotowanie do kolokwiów: 11 godzin

- przygotowanie do egzaminu: 10 godzin.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wy wynosi 57 godzin, co odpowiada 2,28 punktu ECTS.


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie laboratoriów wynosi:

- przygotowanie do laboratoriów: 1 godzina.

Łączny nakład pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie laboratoriów wynosi

1 godzinę, co odpowiada 0,04 punktu ECTS.


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy.Efekty uczenia się - wiedza:

W1: prawidłową budowę i funkcję układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, odpornościowego, nerwowego i układu wydzielania wewnętrznego człowieka oraz rozumie interakcje zachodzące między układami w warunkach zdrowia i choroby. A.W03.

W2: podstawową wiedzę na temat homeostazy ustrojowej i jej regulacji w poszczególnych układach organizmu człowieka. A.W05.

W3: mechanizmy receptorowe w komórkach poszczególnych układów organizmu człowieka. A.W03.

W4: dokładne mechanizmy opisujące wpływ autonomicznego układu nerwowego na poszczególne układy organizmu człowieka. A.W05.

W5: fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. A.W.03.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wskazywać różnice w funkcjonowaniu organizmu na poszczególnych etapach rozwoju osobniczego. A.U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. A.K01.


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład informacyjny (konwencjonalny);

- wykład problemowy z prezentacją multimedialną.


Laboratoria:

- laboratoryjna;

- obserwacji;

- ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa;

- dyskusji;

- pokazu.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Pojęcia i reguły fizjologiczne. Fizjologiczne procesy regulujące funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i całego organizmu.

Pełny opis:

Wykłady z fizjologii obejmują następujące zagadnienia:

1.Fizjologia układu nerwowego: struktura funkcjonalna neuronu, kanały i prądy jonowe, zjawiska elektryczne w neuronie, synapsy – budowa i rodzaje, neuroprzekaźniki, rytmy okołodobowe.

2.Fizjologia mieśni szkieletowych i gładkich – ogólna charakterystyka, pobudliwość, unerwienie, molekularny mechanizm skurczu, rodzaje skurczu.

3.Fizjologia wydzielania wewnętrznego: charakterystyka wydzielania wewnętrznego, hormony podwzgórza, przedniego płata przysadki mózgowej, nadnerczy, gruczołu tarczowego, rytmika dobowa wydzielania hormonów.

4.Fizjologia rozrodu: dojrzewania płciowe, czynności fizjologiczne męskiego i żeńskiego układu płciowego, ciąża, laktacja, poród.

5.Fizjologia snu, neurobiologiczne podstawy snu, rola i znaczenie snu, obraz snu w ontogenezie, monitorowanie czynności fizjologicznych podczas snu, obraz fizjologiczny snu.

6.Fizjologia układu krążenia: regulacja czynności serca, praca serca, skurcz mięśnia szkieletowego, elektrokardiografia, układ naczyniowy, mikrokrążenie, krążenie wieńcowe.

7.Fizjologia układu oddechowego: anatomia czynnościowa układu oddechowego, mechanika oddychania, krążenie płucne, dyfuzja, regulacja oddychania.

8.Fizjologia układu pokarmowego: żucie, motoryka żołądka, jelita cienkiego i grubego, czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych, trawienie i wchłanianie, budowa i czynność wątroby, mechanizm wydzielania żółci, fizjologia mięśni gładkich trzewnych.

9.Metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek, tempo metabolizmu.

10.Fizjologia krwi: erytropoeza, budowa i funkcje hemoglobiny, rola poszczególnych elementów morfotycznych krwi, mechanizmy odpornościowe, hemostaza, równowaga w układzie hemostazy.

11.Fizjologia nerek: mechanizm wytwarzania moczu, regulacja przepływu krwi przez nerkę, neurogenna i hormonalna regulacja pracy nerek, transport kanalikowy, mechanizm zagęszczania i rozcieńczania moczu.

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1.Neurofizjologia: neurogeneza, struktura funkcjonalna neuronu, zjawiska elektryczne w neuronie, transportery jonów, pobudzenie i hamowanie neuronu, rodzaje synaps, budowa synapsy chemicznej, działanie neurotransmiterów w synapsie, receptory neuroprzekaźników, rodzaje neuroprzekaźników, fizjologia narządów zmysłów.

2.Fizjologia gruczołów dokrewnych – charakterystyka wydzielania wewnętrznego, hormony podwzgórza, przysadki, nadnerczy, gruczołu tarczowego, czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki, hormony szyszynki, aktywność osi podwzgórze – przysadka – gonady.

3.Fizjologia krwi: hematokryt, OB, grupy krwi, hemostaza.

4.Układ krążenia: zarys budowy i funkcji układu krążenia, regulacja czynności serca, praca serca, układ naczyniowy, hemodynamika, ciśnienie tętnicze krwi, regulacja czynności układu krążenia.

5.Metabolizm: bilans energetyczny, metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek, tempo metabolizmu.

6.Fizjologia nerek: czynność nerek i wydalanie moczu.

7.Układ trawienny: motoryka przewodu pokarmowego, czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych.

8.Układ oddechowy: wentylacja płuc, spirometria, oddychanie a wysiłek fizyczny, aklimatyzacja do niskiego i wysokiego ciśnienia parcjalnego tlenu.

9.Równowaga kwasowo-zasadowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Tafil-Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka, PZWL, 2009

2.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka, PZWL 2003

3.Konturek SJ: Fizjologia człowieka, Urban & Partner 2007

Literatura uzupełniająca:

1.Brook Ch, Marshall: Podstawy endokrynologii, Urban & Partner 2000

2.Szymański Z: Płodność i planowanie rodziny, Wyd. Pomorskiej Akademii Medycznej, 2004

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1.wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka,

2.rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami,

3.wykonuje podstawowe badanie EKG, przeprowadza jego interpretację.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu Fizjologia jest przestrzeganie zasad ujętych w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Fizjologii.

Laboratoria:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z Fizjologii jest zaliczenie wszystkich laboratoriów (zaliczenie raportów/kart pracy), wejściówek i kolokwiów śródsemestralnych.

- Raporty/karty pracy: warunkiem zaliczenia raportu

(bez oceny) jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

- Kolokwia, wejściówki: warunkiem zaliczenia wejściówek

i kolokwiów jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

- W przypadku kolokwiów i wejściówek uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali.

Procent punktów Ocena

93–100% Bardzo dobry

85–92% Dobry plus

77–84% Dobry

69–76% Dostateczny plus

60–68% Dostateczny

0–59% Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 60 pytań z wiedzy zdobytej

na wykładach i laboratoriach. Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania pozytywnej oceny konieczne jest zdobycie z egzaminu 31 (51%) punktów.

Student może być zwolniony z egzaminu, jeżeli jego średnia ocen z kolokwiów wynosi minimum 4,5.

W przypadku egzaminu uzyskane punkty przelicza się na stopnie według następującej skali:

Procent punktów Ocena

91–100% Bardzo dobry

81–90% Dobry plus

71–80% Dobry

61–70% Dostateczny plus

51–60% Dostateczny

0–50% Niedostateczny

Egzamin końcowy teoretyczny (0-60 pkt. ≥ 51%) : W1-W5, U1, K1.

Kolokwium pisemne (0-10 pkt. ≥ 60%): W1- W5, U1, K1.

Wejściówka pisemna (0-5 pkt. ≥ 60%): W1-W5, U1, K1.

Raporty/ karty pracy (0-15 pkt. ≥ 60%): W1- W5, U1, K1.

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; ≥ 50%): K1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka.

Wykłady z Fizjologii mają za celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: z układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności układu pokarmowego.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie masy ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL,

Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka.

Wykłady z Fizjologii mają za celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: z układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności układu pokarmowego.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie masy ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL,

Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka.

Wykłady z Fizjologii mają za celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: z układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności układu pokarmowego.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie masy ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL,

Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Monika Bejtka, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka.

Wykłady z Fizjologii mają za celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: z układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Następnie zapozna się z neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu. Ponadto zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu układu krążenia i oddechowego oraz o mechanizmach regulujących ich pracę. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności układu pokarmowego.

Laboratoria są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Ponadto na ćwiczeniach Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Dowie się również o składzie masy ciała, a także neurohormonalnej kontroli masy ciała.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2007

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL,

Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.