Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-A5-FIZK-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Fizjologia kliniczna
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia Kliniczna powinien posiadać wiedzę z zakresu fizjologii człowieka, patofizjologii, biochemii, fizyki oraz podstawową w zakresie nauk klinicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach -10 godzin

- udział w ćwiczeniach - 10 godzin

- konsultacje związane z przygotowaniem prezentacji multimedialnej: 1 godzina

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń - 3 godzin

-samokształcenie – 5 godzin

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Łączny nakład pracy studenta - 34 godziny (1 punkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna prawidłową budowę i funkcję mięśni szkieletowych - K_W01

W2: Zna prawidłową budowę i funkcję układu krążenia i układu oddechowego oraz rozumie współzależności między tymi układami w warunkach spoczynku oraz w czasie wysiłku fizycznego - K_W01

W3:Ma podstawową wiedzę na temat procesów termoregulacyjnych - K_W02

W4: Rozumie funkcjonowanie układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, moczowego, nerwowego i układu wydzielania wewnętrznego, znaczenie płynów ustrojowych oraz znaczenie prawidłowej hydratacji organizmu człowieka - K_W03

W5: Ma wiedzę o funkcji węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, peptydów i białek, procesach metabolicznych na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym oraz o tempie przemian metabolicznych - K_W06

W6: Rozumie podstawy fizyczne badania elektrokardiograficznego - K_W08

W7: Rozumie relacje między strukturą związków chemicznych a reakcjami fizjologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem reakcji w obrębie układu oddechowego i krwionośnego - K_W09

W8: Posiada wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, zna zasady prawidłowego żywienia, programowania treningu fizycznego oraz zna metody oceny sprawności fizycznej - K_W48


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi formułować i wykorzystywać wnioski z własnych obserwacji - K_U39

U2: Potrafi zaprogramować trening fizyczny, ocenić sprawność fizyczną i promować zdrowy styl życia - K_U42


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - K_K01

K2: Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role w trakcie ćwiczeń audytoryjnych - K_02

K3: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące prawidłowemu wykonaniu zadania przez siebie lub innych studentów - K_K03

K4: Potrafi dbać zgodnie z regulaminem BHP o bezpieczeństwo własne i współpracowników w trakcie przebywania na sali ćwiczeniowej i wykonywania zadań - K_K05

K5: Demonstruje postawę promującą zdrowie - K_K05

K6: Wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia - K_K06


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- Wykład: metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Seminaria: metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji, metoda klasyczna problemowa, dyskusji okrągłego stołu, pokazu

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Kurs Fizjologii klinicznej umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metody oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Obejmuje dokładne omówienie fizjologicznych procesów adaptacyjnych do wysiłku fizycznego, skutków małej aktywności fizycznej, oceny zapotrzebowania energetycznego oraz suplementacji i wspomagania farmakologicznego w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze stosowania środków i metod określanych jako doping. Pozwala na zrozumienie neurohormonalnych mechanizmów kontroli masy ciała i hydratacji tkanek.

Pełny opis:

Kurs Fizjologii klinicznej umożliwia Studentowi poznanie i zrozumienie zintegrowanego działania procesów fizjologicznych oraz metod oceny zmian adaptacyjnych w różnych warunkach środowiskowych. Student zapoznaje się z problematyką fizjologii wysiłku fizycznego i rozumie skutki małej aktywności fizycznej oraz adaptacyjne procesy zachodzące w poszczególnych układach regulacyjnych podczas aktywności fizycznej. Poznaje rodzaje przemian metabolicznych aktywowanych w czasie różnych rodzajach wysiłku fizycznego. Ich klasyfikacja oraz rozumienie wpływu na określone parametry sprawności fizycznej umożliwia przygotowanie programów ćwiczeń dla zdrowia uwzględniając wielkości obciążeń treningowych jakimi są intensywność i objętość. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała służy zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Student zapoznaje się z zasadami bezpiecznego uprawiania różnych rodzajów dyscyplin sportowych, zapewniającymi kompensacje zaburzeń homeostazy poprzez utrzymanie odpowiedniej hydratacji organizmu, stosowania suplementacji farmakologicznej i zapobieganiu stosowania dopingu sportowego. Po zakończeniu kursu fizjologii Student rozumie konieczność okresowej kontroli medycznej, w celu zapobiegania zagrożeniu zdrowia i życia, zarówno sportowców jak i osób stosujących różne działania prozdrowotne z uwzględnieniem specyfiki stosowanych środków i metod w różnych warunkach środowiskowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kozłowski ST, Nazar K: Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa 1995

2. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.). Wykłady z fizjologii człowieka. PZWL, Warszawa 2011

2. Anita Bean. Żywienie w sporcie. Kompletny przewodnik Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2008

3. Traczyk W, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2003

4. Pilis W. Zdrowie, dieta, aktywność fizyczna. Wydawnictwo Tedson, 2014

5. Bawa S. Krótkie wykłady: Fizjologia sportu. PWN, Warszawa 2008

6. Konturek S J.: Podstawy fizjologii. Elsevier, Urban i Partner, 2007

7. Maśliński S., Ryżewski J: Patofizjologia. Tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. wyjaśnia mechanizmy procesów zachodzacych w fizjologii klinicznej,

2. rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami,

3. wyjaśnia zasady zywienia w sporcie i wspomagania farmakologicznego,

4. wyjaśnia wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń z Fizjologii klinicznej jest obecność i aktywne uczestnictwo na wszystkich ćwiczeniach i wykładach, uzyskanie zaliczenia prezentacji mulimedialnej na wskazany temat oraz zaliczenie kolokwium po bloku ćwiczeniowym. Forma i kryteria zaliczenia ćwiczeń są podawane na początku bloku tematycznego przez prowadzącego dane zajęcia. Pozostałe kryteria zaliczenia ćwiczeń opisane są w regulaminie dydaktycznym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.