Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F1-ANAT-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Anatomia
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-anatomii-prawidlowej.html
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

1. zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego i podstawowe zależności między budową i funkcją organizmu w warunkach zdrowia i choroby

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. potrafi stosować nomenklaturę anatomiczną w opisie stanu zdrowia,

2. potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji, rozpatrywać poszczególne funkcje organizmu ludzkiego jako powiązane elementy zintegrowanej całości, charakteryzować możliwości adaptacyjne organizmu człowieka,

3. potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizy stanu czynnościowego organizmu z myślą o optymalizacji i indywidualizacji farmakoterapii i profilaktyki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. nabywa nawyk korzystania z technik informatycznych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji,

2. jest zdolny do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obserwacji,

3. nabywa umiejętność pracy zespołowej

Metody dydaktyczne:

systemowe nauczanie anatomii z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych, plansz i slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Nauczania Anatomii Człowieka ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowych wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej i stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy.

Pełny opis:

Wykłady:

1) Reguły opisu anatomicznego ciała ludzkiego. Połączenia kości. Działanie mięśni na stawy.

2) Krążenie osobnicze i płodowe. Układ limfatyczny. Drogi oddechowe górne i dolne.

3) Podział układu pokarmowego. Otrzewna. Układ moczowo-płciowy.

4) Podział układu nerwowego. Ośrodkowy układ nerwowy.

5) Nerwy czaszkowe. Nerwy rdzeniowe. Sploty somatyczne.

6) Autonomiczny układ nerwowy. Narządy zmysłów.

7) Drogi nerwowe. Ważniejsze elementy topograficzne.

Ćwiczenia:

1) Układ narządu ruchu

2) Układ krążenia

3) Układ oddechowy

4) Układ pokarmowy

5) Układ moczowy i płciowy

6) Układ nerwowy ośrodkowy

7) Układ nerwowy obwodowy

8) Układ nerwowy autonomiczny, narządy zmysłów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Sokołowska – Pituchowa J. – Anatomia Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, wyd. VIII

2) Krechowiecki A. Czerwieński F. – Zarys Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, wyd. VIII

3) Netter F. – Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne. wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011 , wyd. I

4) Gilroy A.M., MacPherson B.R., Ross L.M. – Atlas Anatomii. wyd. MedPharm, Wrocław 2010 , wyd. I

Literatura uzupełniająca:

1) Hansen J. T. Anatomia Nettera do kolorowania. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, wyd. I

2) Narkiewicz O. Moryś J. (red.) Anatomia człowieka t. I – IV. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, wyd. I

3) Skrzat J. Walocha J. Anatomia człowieka z elementami fizjologii Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, wyd. I

4) Gołąb B. – Podstawy Anatomii Człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005, wyd. II

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną w formie testu:

1) Warunkiem dopuszczenia do pisemnego zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę pozytywną i uzyskanie zaliczenia przedmiotu,

2) Warunkiem zaliczenia testu jest udzielenie minimum 60% poprawnych odpowiedzi,

3) Kierownik Katedry Anatomii zastrzega sobie prawo zmiany minimalnego progu zaliczenia,

4) W przypadku niezgłoszenia się studenta na zaliczeniu stosuje się przepisy Regulaminu Studiów (pkt. VIII, § 32),

5) podczas zaliczenia zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z zaliczenia.

6) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 5 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

7) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

8) Zaliczenia poprawkowe są wyznaczane w sesji poprawkowej w terminie ustalonym przez Kierownika Katedry.

Forma i warunki zaliczenia ćwiczeń:

Student powinien być przygotowany na każde ćwiczenie w oparciu o program ćwiczeń wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z bieżącego materiału.

Forma i warunki zaliczenia kolokwium:

Terminy kolokwiów są podawane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Tablicy Ogłoszeń Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Kolokwium odbywa się w formie teoretycznej:

1) Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

2) Kolokwium ma formę pisemną (test) bądź ustną, a warunkiem jej zaliczenia jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi.

3) Kolokwium poprawkowe I odbywa się u asystenta prowadzącego ćwiczenia, a kolokwium poprawkowe II u Kierownika Katedry.

4) Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 4 może skutkować skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

6) Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Maria Dąbrowska, Małgorzata Dombek, Piotr Flisiński, Monika Paruszewska-Achtel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Małgorzata Dombek, Agata Motyka, Monika Paruszewska-Achtel, Andrzej Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Andrzej Pastwa, Mateusz Pomykała, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Piotr Flisiński, Agata Motyka, Michał Owsiany, Monika Paruszewska-Achtel, Andrzej Pastwa, Michał Sabramowicz, Adrianna Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.