Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K1-FIZJ-N1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii skóry, układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi (zakres szkoły średniej) oraz chemii i fizyki na poziomie podstawowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego wynosi:

- udział w wykładach: 10 godzin,

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin,

- dodatkowa możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia: 2 godziny,

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin,

- czytanie wskazanej literatury: 20 godzin,

3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin,


- przygotowanie do kolokwiów:10 godzin,

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowe praktyki- nie dotyczy.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 87 godzin (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna biofizyczne podstawy funkcjonowania komórek, tkanek, narządów, w tym skóry (K_W03).

W2. Zna budowę, podstawowe funkcje narządów i układów narządowych w ciele człowieka (K_W05).

W3. Zna prawidłowe mianownictwo anatomiczne (K_W06).

W4. Zna budowę histologiczną komórek, tkanek i narządów ze szczególnym uwzględnieniem skóry i przydatków skóry (K_W07).

W5. Posiada ogólną znajomość i rozumie relacje pomiędzy budowa i funkcjami organizmu człowieka (K_W08).

W6. Zna patofizjologię komórek, układów i narządów (K_W09)

W7.Zna biologiczną rolę białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, witamin i innych regulatorów biologicznych metabolizmu (K_W10).

W8. Zna czynności i funkcje skóry (K_W25).

W9. Zna zasady działania wody jako rozpuszczalnika i sposoby jej uzdatniania oraz ustalania i zmiany pH (K_W32).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi powiązać budowę narządów ciała z ich funkcjami (K_U05).

U2. Rozumie i potrafi opisać mechanizmy funkcjonowania organizmu ludzkiego (K_U08).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy (K_K01).

K2. Potrafi pracować w zespole (K_K07).

K3. Posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się (K_K12).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- prezentacje multimedialne, w trakcie których Wykładowca szczegółowo omawia zagadnienia związane z tematem wykładów.

Ćwiczenia:

- metody dydaktyczne poszukujące – obserwacji (praca w grupach z wykorzystaniem programów symulacyjnych PhysioEX i PhILS oraz wykonywanie ćwiczeń związanych z fizjologią układu oddechowego i krążenia w Pracowni Spirometrycznej i Pracowni Wysiłku Fizycznego oraz Fizjologii Układu Krążenia),

- ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa,

- dyskusja na temat zagadnień związanych z tematyką ćwiczeń,.

- analiza wyników otrzymanych w trakcie ćwiczeń,

- przygotowywanie raportów z ćwiczeń.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Pojęcia i reguły fizjologiczne. Fizjologiczne procesy regulujące funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i całego organizmu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu fizjologia jest zapoznanie studentów kosmetologii z podstawowymi pojęciami i procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka. Wiedza na temat podstawowych mechanizmów fizjologicznych pozwala zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi narządami i jest punktem wyjścia dla nauki takich przedmiotów jak, higiena, patofizjologia, dermatologia czy kosmetologia. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach.

Tematyka wykładów:

1. Szlaki przekazywania sygnałów w układzie nerwowym.

2. Regulacja wydzielania wewnętrznego. Znaczenie osi podwzgórze- przysadka w regulacji hormonalnej.

3. Regulacja funkcji rozrodczych u mężczyzn i kobiet.

4. Mechanizmy hemostatyczne. Równowaga i zaburzenia układu hemostazy.

5. Aktywność elektryczna serca. Mechanizm skurczu mięśnia sercowego i regulacja jego siły.

6. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi.

7. Mechanizmy autoregulacyjne w nerce.

8. Ośrodkowa regulacja układu oddechowego.

9. Regulacja czynności układu pokarmowego.

10. Czynności i funkcje skóry.

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym.

2. Fizjologia narządów zmysłu (wzrok, słuch, smak, węch).

3. Hormonalna regulacje stężenia glukozy we krwi.

4. Hormony tarczycy a metabolizm (program komputerowy Ph.I.L.S.).

5. Fizjologia układu krwiotwórczego.

6. Spontaniczna aktywność mięśnia sercowego. Wpływ układu autonomicznego (program komputerowy SimHeart).

7. Mechanika oddychania (program komputerowy PhysioEX).

8. Gospodarka wodno- elektrolitowa. Fizjologia układu moczowego.

9. Fizjologia układu pokarmowego oraz metabolizm.

10. Równowaga kwasowo- zasadowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tafil-Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka, PZWL, 2009

2.Konturek S (red.): Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2007

3.Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL 2003

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

1.wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka,

2.rozumie procesy integracyjne i interakcje pomiędzy poszczególnymi układami,

3.wykonuje podstawowe badanie EKG, przeprowadza jego interpretację,

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1.śródsemestralne testy kontrolne,

2.ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach,

3.tzw. „wejściówki”

4.egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Wieńczysława Adamczyk, Blanka Dwojaczny, Szymon Działak, Małgorzata Nadolska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.