Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K3-DIET-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dietetyka
Jednostka: Katedra Żywienia i Dietetyki
Grupy: Przedmioty obiowiązkowe dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zrozumienie różnicy między zapotrzebowaniem organizmu a normami żywienia. Zrozumienie konieczności zróżnicowania zindywidualizowania żywienia człowieka (zróżnicowania spożycia w zależności od poziomu wydatków energetycznych). Zapoznanie z zasadami planowania żywienia indywidualnego i zasadami racjonalnego żywienia.

Pełny opis:

Wykłady:

1). Temat wykładu: Zapotrzebowanie a zalecane spożycie. Normy żywienia i wyżywienia.

Treści kształcenia: Rodzaje norm żywienia w Polsce - definicje norm żywienia i ich zastosowanie. Określanie zapotrzebowania oraz zalecanego spożycia składników odżywczych i energii. Normy wyżywienia – charakterystyka i zastosowanie w planowaniu żywienia zbiorowego. Tabela zamiany produktów.

2). Temat wykładu: Zasady planowanie żywienia indywidualnego i racjonalnego odżywiania. Tradycje i nawyki żywieniowe – zdrowotne konsekwencje społeczne. Profilaktyka żywieniowa. Programy służące poprawie stanu zdrowia.

Treści kształcenia: Piramida żywieniowa. Ogólne zalecenia żywieniowe dla ludności. Spożycie żywności w Polsce. Zalecenia – podział całodziennej racji pokarmowej na poszczególne posiłki. Główne założenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

3). Temat wykładu: Żywność – wartość odżywcza i jakość zdrowotna.

Treści kształcenia: Definicje: wartość odżywcza (biologiczna), biologiczna dostępność. Wskaźnik jakości żywieniowej. Produkty spożywcze – podział na 12 podstawowych grup.

4). Temat wykładu: Interakcje pomiędzy lekami a żywnością - wpływ farmakoterapii na strawność i biodostępność składników pokarmowych.

Treści kształcenia: Farmakokinetyka leków wprowadzonych do organizmu drogę doustną. Czynniki modyfikujące interakcje związków farmakologicznie czynnych. Mechanizmy interakcji pomiędzy żywnością a lekami.

5). Temat wykładu: Klasyfikacja i charakterystyka diet.

Treści kształcenia: Pojęcie-dieta. Klasyfikacja diet dla potrzeb lecznictwa zamkniętego i zakładów żywienia zbiorowego. Zastosowanie i cel diety, charakterystyka diety, założenia diety.

Ćwiczenia:

1). Temat ćwiczeń: Obliczenie wartości energetycznej i odżywczej całodziennego jadłospisu. Oszacowanie ilości spożytych produktów, napojów i potraw. Oszacowanie spożytej energii i podstawowych składników pokarmowych.

Treści kształcenia: Zapoznanie ze sposobem odtwarzania spożytej żywności i obliczaniem wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej (metoda wywiadu z ostatnich 24 godzin).

2). Temat ćwiczeń: Zasady racjonalnego żywienia. Porównanie składu racji pokarmowej z piramidą prawidłoweg żywienie. Ocena zgodności wartości odżywczej racji pokarmowej żywienia. z normami żywienia.

Treści kształcenia: Obliczenie liczby porcji produktów spożywanych. Obliczenie spożycia podstawowych składników pokarmowych i określenie stopnia zgodności indywidualnego spożycia z normami żywienia. Modyfikacja jadłospisu w oparciu o wytyczne piramidy prawidłowego żywienia i zasady racjonalnego żywienia.

3). Temat ćwiczeń: Przemiany energetyczne w organizmie człowieka.

Treści kształcenia: Obliczenie całkowitej indywidualnej przemiany materii i porównanie z podażą energii w odtworzonym jadłospisie. Porównanie wielkości spożytej energii i wydatków energetycznych, ocena konsekwencji zaobserwowanych różnic.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1). Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. (red.) Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., 2008, PZWL, Warszawa.

2). Żywienie człowieka zdrowego i chorego, (red.) Hasik J. Gawęcki J., 2000, PWN, Warszawa.

3). Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. (red.) Ciborowska H., Rudnicka A., 2000, Wyd. PZWL, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1). Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Gertig H., Przysławski J., 2006, Wyd. PZWL, Warszawa.

2). Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2006, Wyd. IŻŻ, Warszawa.

3). Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy żywienia. (red.) Ziemlański Ś., 2001, PZWL, Warszawa.

4). Podstawy dietetyki, (red.) Bujko J., 2006, SGGW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność oraz aktywny udział na zajęciach oraz poprawne wykonanie sprawozdań do realizowanych ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)